Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (PB-12)

Utwórz dokument

ZAWIADOMIENIE O ZAMIERZONYM TERMINIE ROZPOCZĘCIA ROBÓT BUDOWLANYCH

1. Podstawa prawna

Art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Art. 39.1 ust. 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

2. Roboty budowlane wymagające zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych

Obowiązek zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych dotyczy robót budowanych, dla których wymagane jest:

 • uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • dokonanie zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-4 Prawa budowlanego, lub
 • dokonanie zgłoszenia instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d Prawa budowlanego.

3. Podmiot dokonujący zawiadomienia

Zawiadomienia dokonuje inwestor.

Inwestorem może być:

 • osoba fizyczna
 • osoba prawna
 • jednostka nieposiadająca osobowości prawnej (w przypadku państwowej i samorządowej jednostki organizacyjnej i organizacji społecznej).

Inwestor może działać przez pełnomocnika.

4. Organ, do którego należy kierować zawiadomienie

Zawiadomienie jest kierowane do właściwego organu nadzoru budowlanego.

Właściwym organem nadzoru budowlanego jest:

 • powiatowy inspektor nadzoru budowlanego
 • wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego (w zakresie spraw, o których mowa w art. 83 ust. 3 w zw. z art. 82 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego).

5. Zawartość zawiadomienia

W celu wypełnienia zawiadomienia konieczne będzie wskazanie danych dotyczących:

 • inwestora (w tym danych do korespondencji)
 • pełnomocnika (jeżeli inwestor zamierza działać przez pełnomocnika)
 • decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia
 • zamierzonego terminu wykonania robót budowlanych.

W zakresie danych dotyczących decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia należy podać:

 • nazwę organu wydającego decyzję (przyjmującego zgłoszenie)
 • nr i znak decyzji
 • datę wydania decyzji (złożenia zgłoszenia)
 • rodzaj i zakres robót objętych decyzją (zgłoszeniem).

6. Załączniki do zawiadomienia

Do zawiadomienia należy dołączyć:

 • kopię zaświadczenia o wpisie kierownika budowy na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego
 • kopię decyzji o nadaniu kierownikowi budowy uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności
 • kopię zaświadczenia o wpisie inspektora nadzoru inwestorskiego na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego
 • kopię decyzji o nadaniu inspektorowi nadzoru inwestorskiego uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności
 • oświadczenie lub kopię oświadczenia projektanta o sporządzeniu projektu technicznego, dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego
 • oświadczenie lub kopię oświadczenia projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu technicznego, dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego.
 • pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej) – jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika.

Nie ma konieczności przesyłania dokumentów w postaci papierowej podpisanych elektronicznie przez podmioty sporządzające te dokumenty. Dokumenty zawierające podpis elektroniczny są oryginałami.

Ponadto dokumenty mogą być dołączone również w postaci skanów lub zdjęć tych dokumentów. Nie dotyczy to pełnomocnictwa i oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, które składa się w oryginale, tj. w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (z e-dowodu).

Nie trzeba dołączać kopii zaświadczeń o wpisie kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz kopii uprawnień budowlanych tych osób, jeśli te osoby i ich uprawnienia są wpisane do e-CRUB (elektronicznego centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane).

7. Termin na dokonanie zawiadomienia

Zawiadomienia dokonuje się przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych.

8. Termin na rozpatrzenie zawiadomienia przez organ

Zawiadomienia ma charakter jedynie informacyjny. Organ nie prowadzi w tym zakresie żadnego postępowania.

Tym samym inwestor nie ma obowiązku czekać na jakąkolwiek reakcję organu. Może podjąć roboty budowlane zaraz po zawiadomieniu.

9. Postępowanie w sprawie zawiadomienia w postaci elektronicznej

Złożenie zawiadomienia w postaci elektronicznej nie przesądza, że dalsza korespondencja między inwestorem (jego pełnomocnikiem) i organem będzie odbywać się w postaci elektronicznej.

Inwestor (jego pełnomocnik) składając zawiadomienie w postaci elektronicznej będzie decydował, czy wyraża zgodę na doręczenie korespondencji w tej sprawie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Jeżeli przy wypełnianiu zawiadomienia takiej zgody nie wyrazi, dalsza korespondencja będzie odbywać się w postaci papierowej.

10. Opłaty przy zawiadomieniu o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych

Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych nie wymaga wnoszenia żadnych opłat.

Wyjątkiem jest opłata za pełnomocnictwo (jeżeli zawiadomienia dokonuje się przez pełnomocnika).

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na siedzibę organu.

11. Wzór zawiadomienia

Wzór zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych w postaci elektronicznej (ePB-12) stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

Formularz wniosku wypełniony w serwisie e-Budownictwo można przesłać drogą elektroniczną poprzez ePUAP. Można go też pobrać na dysk, wydrukować i przekazać do organu drogą tradycyjną.

Korzystamy z plików cookies, by ułatwić użytkownikom poruszanie się po serwisie.

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane do urządzeń (komputer, tablet, smartfon). Nie zawierają one danych osobowych. Pozwalają m.in. tworzyć anonimowe statystyki serwisu.

Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie i zapisanie w pamięci urządzenia. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki, żeby wyłączyć zapisywanie ciasteczek, a także usunąć je lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku.

Zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych je stosujących.

Przeczytaj również o polityce prywatności.