Portal eBudownictwo Serwisy GUNB:
iconUstawienia dostępności

Cyfrowy projekt budowlany

1. Jaki jest obowiązujący format zapisu projektu budowlanego w postaci elektronicznej?

Obowiązującym formatem jest .pdf. W tym formacie muszą być zapisane następujące elementy projektu:

 • Strona tytułowa.
 • Spis treści.
 • Spis załączników.
 • Część opisowa.
 • Część rysunkowa projektu budowlanego w postaci elektronicznej.

Pozostałe elementy projektu mogą być zapisane w dowolnym formacie. Na przykład w pliku .jpg mogą być zapisane załączniki będące kopiami uzgodnień.

2. Jakie elementy zawierają projekty zagospodarowania działki lub terenu oraz achitektoniczno-budowlany?

Projekty (zagospodarowania działku lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany) wchodzące w skład projektu budowlanego, muszą zawierać następujące elementy:

 • Strona tytułowa.
 • Spis treści.
 • Spis załączników.
 • Część opisowa.
 • Część rysunkowa.

Zmianą ułatwiającą życie projektantom, które weszła w życie po 1 lipca 2021 r., jest likwidacja Karty tytułowej, która była obowiązkowa dla całego projektu budowlanego.

3. Jak zapisać rysunki w projekcie budowlanym?

Część rysunkową należy zapisać w pliku .pdf.

Rysunki projektanta muszą mieć postać wektorową. Wektorowe nie muszą być ilustracje takie jak np. mapy w projekcie zagospodarowania działki lub terenu, ponieważ postać wektorowa map nie wszędzie jest dostępna.

4. Czy plik komputerowy ma jakieś znaczenie prawne (jak tom oprawy papierowej)?

Zasada jest prosta: 1 plik = 1 tom.

Dopuszcza się oprawę wielotomową elementów projektu budowlanego , jak również dopuszcza się wspólną oprawę, co oznacza, że oprawa wielotomowa może być zapisana w kliku plikach, a jednotomowa – w jednym.

5. Czy projekt budowlany można zapisać w 1 (jednym) pliku?

Plik - z jednym wyjątkiem - zawierający projekt zagospodarowania działki lub terenu i projekt architektoniczno-budowlany nie może zawierać projektu technicznego. Projekt techniczny musi się znaleźć w osobnym pliku (w przypadku projektu w wersji papierowej jest inaczej - projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany może być oprawiony wraz z projektem technicznym).

A teraz wyjątek od tej reguły: cały projekt budowlany, w tym projekt techniczny, wchodzący w skład dokumentów legalizacyjnych może być zapisany w jednym pliku.

6. Jak połączyć podpisane elektronicznie pliki .pdf?

Można połączyć wszystkie elementy projektu (rysunki, uzgodnienia, opisy) w jeden plik .pdf. Połączenie można wykonać np. za pomocą wersji rozszerzonej programu Adobe Acrobat DC, czyli wersji pro, która umożliwia połączenie z zachowaniem wszystkich elektronicznych podpisów. Jeśli jej nie posiadasz (jest płatna), pamiętaj, że możesz dostarczyć każdy element w osobnych plikach po nadaniu odpowiednich nazw dla każdego pliku.

Szczegółowe wytyczne dotyczące nazw plików są opisane w Załączniku do Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 29 czerwca 2021 r. (Dz. U. poz. 1169) - Sposób oznaczania nazw plików komputerowych projektu budowlanego w postaci elektronicznej.

Uwaga! Inne oznaczenie plików może skutkować tym, że organ wezwie inwestora do usunięcia nieprawidłowości.

7. W jaki sposób projektant podpisuje projekt budowlany w postaci elektronicznej?

Projektant może wykorzystać wszystkie 3 formy e-podpisu:

 1. Podpis kwalifikowany

Posiada moc prawną podpisu własnoręcznego i poświadczany jest za pomocą certyfikatu kwalifikowanego. Podpis elektroniczny jest komercyjną usługą udostępnianą inwestorom odpłatnie.

Więcej informacji na temat kwalifikowanego podpisu

 1. Podpis zaufany

Całkowicie bezpłatna i powszechna forma podpisu wykorzystującego profil zaufany.

Tu można podpisać dokument podpisem zaufanym

W tym miejscu także można to zrobić

Na naszej stronie internetowej też możesz zobaczyć, jak złożyć taki podpis.

 1. E-dowód podpis osobisty

Podpis składany za pomocą e-dowodu, czyli dowodu osobistego z warstwą elektroniczną.

Więcej o e-dowodzie

Więcej o e-dowodzie i aplikacji na telefon do podpisywania dokumentów

8. Czy projekt ma być podpisany e-podpisem na każdej stronie?

Podpis elektroniczny jest składany na całym pliku. Nie ma możliwości podpisywania poszczególnych stron.

9. Co dzieje się w przypadku, gdy inwestor wysyłając wniosek z projektem nie wyraził zgody na komunikację elektroniczną? Czy w urzędzie będzie drukowany projekt?

Projekt złożony w postaci elektronicznej pozostaje w takiej postaci w całym procesie inwestycyjnym, jeżeli inwestor nie wyraża zgody na komunikację elektroniczną to pismo organ doręczy mu poprzez operatora wyznaczonego w postaci papierowej, ale projekt powinien być w takiej sytuacji dołączony na nośniku cyfrowym (płyta, pendrive) i opatrzony podpisem elektronicznym organu.

Projekt w formie papierowej a projekt w formie elektronicznej to są dwa różnie sporządzone dokumenty o tej samej doniosłości prawnej i nie jest możliwa konwersja przez organ papierowego w elektroniczny ani na odwrót.

10. Chcę wysłać wniosek o pozwolenie na budowę przez Internet. Chcę załączyć cyfrowy projekt zagospodarowania działki lub terenu i cyfrowy projekt architektoniczno-budowlany. Czy projekt techniczny mogę później dostarczyć papierowo?

Tak, dla wniosku o pozwolenie na budowę projekt techniczny może być doręczony w innej formie, jak projekt architektoniczno-budowlany i projekt zagospodarowania działki lub terenu.

Podstawa prawna: § 5a rozporządzenia z dnia 11 września 2020 r. Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

11. Chcę wysłać wniosek o legalizację przez Internet. Chcę załączyć cyfrowy projekt zagospodarowania działki lub terenu i cyfrowy projekt architektoniczno-budowlany. Czy projekt techniczny można dostarczyć papierowo?

Nie, dla procedur legalizacyjnych wszystkie elementy projektu budowlanego muszą być doręczone w tej samej formie (papierowo bądź elektronicznie).

Podstawa prawna: § 5a rozporządzenie z dnia 11 września 2020 r. Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

12. Czy mogę złożyć wniosek elektronicznie, a projekt budowlany doręczyć papierowo? Lub odwrotnie - wniosek papierowo i projekt budowlany elektronicznie?

Tak. Nie ma w ustawie – Prawo budowlane przepisów, z których wynikałoby, że projekty zagospodarowania działki lub terenu oraz projekty architektoniczno-budowlane sporządzone w postaci papierowej mogą być dołączone tylko do wniosków o pozwolenie na budowę (zgłoszeń) składanych w postaci papierowej. Przepisy prawa budowlanego także nie przesądzają, że projekty sporządzone w postaci elektronicznej mogą być dołączone tylko do wniosków o składanych w formie dokumentu elektronicznego.

13. Czy można dodać nazwę własną do nazwy pliku z projektem (np. PAB_2022.08.28_nazwa_własna)?

Dla projektantów najważniejsze jest spełnienie wymogów formalnych dotyczących nazw plików zawartych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Ostateczna ocena poprawności należy do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, który w tej sytuacji może zakwestionować poprawność dokumentacji na etapie analizy wniosku o pozwolenie na budowę.

Przesłanie wniosku

1. Jak najszybciej przesłać wniosek przez Internet?

Wejdź na stronę gov.pl , a następnie wybierz Zaloguj → po wybraniu nastąpi przekierowanie na stronę logowania → zaloguj się, a następnie wybierz w menu po lewej stronie → Twoje skrzynkiMoja skrzynkaWyślij pismo → wypełnij prosty formularz:

√ w polu Wybierz urząd wpisz nazwę urzędu, do którego skierowany jest wniosek

√ w polu Rodzaj pisma wybierz Wniosek

√ w polu Tytuł pisma wpisz nazwę wniosku, np.: „Wniosek o rozbiórkę”

√ w polu Treść pisma napisz pismo przewodnie z informacją, że wniosek jest kierowany do organu administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego

√ dodaj załączniki, kliknij w pole Dodaj plik z dysku i wybierz załącznik, a w polu Opis załącznika wpisz nazwę załącznika

√ dodaj kolejny załącznik wybierając znak +

√ pole danych kontaktowych powinno być wypełnione automatycznie, sprawdź, czy dane są wypełnione poprawnie

√ wybierz przycisk Przejdź do podpisu

√ nastąpi przekierowanie na stronę Profilu zaufanego

√ podpisz dokumenty i wyślij

Podpis elektroniczny

1. Jakie są możliwe formy podpisu elektronicznego?

Istnieją 3 możliwe do wykorzystania formy e-podpisu:

 1. Podpis kwalifikowany

Posiada moc prawną podpisu własnoręcznego i poświadczany jest za pomocą certyfikatu kwalifikowanego. Podpis elektroniczny jest komercyjną usługą udostępnianą inwestorom odpłatnie.

Więcej informacji na temat kwalifikowanego podpisu

 1. Podpis zaufany

Całkowicie bezpłatna i powszechna forma podpisu wykorzystującego profil zaufany.

Tu można podpisać dokument podpisem zaufanym

W tym miejscu także można to zrobić

Na naszej stronie internetowej też możesz zobaczyć, jak złożyć taki podpis.

 1. E-dowód podpis osobisty

Podpis składany za pomocą e-dowodu, czyli dowodu osobistego z warstwą elektroniczną.

Więcej o e-dowodzie

Więcej o e-dowodzie i aplikacji na telefon do podpisywania dokumentów

2. Jakie są wymagania dla oryginalnego cyfrowego dokumentu?

Oryginałami są wszystkie dokumenty elektroniczne podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym (poprzednio zwanym podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP) lub podpisem osobistym z e-dowodu.

3. Czy druk wniosku o pozwolenie na budowę (PB-1) wraz z oświadczeniem (PB-5) wygenerowane na platformie e-Budownictwo muszą być osobno podpisane e-podpisem? Czy może wystarczy, że zostanie podpisane pismo przewodnie w ePUAP?

Z technicznego punktu widzenia podpis w ePUAP obejmuje wskazane w piśmie ogólnym załączniki. Oczywiście, jeśli wniosek przesyła pełnomocnik, oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5) musi być osobno podpisane przez inwestora podpisem elektronicznym.

Należy jednak mieć na uwadze fakt, że ostateczna ocena prawidłowości przedłożonej przez inwestora dokumentacji w sprawie zgłoszenia budowy należy do właściwego miejscowo organu administracji architektoniczno-budowlanej. GUNB w materiałach informacyjnych informuje organy o tym, jak wygląda kwestia techniczna podpisu ePUAP, ale formalnie nie możemy narzucić oceny za zobowiązany do tego miejscowy organ.

4. Czy, w przypadku kilku inwestorów, każdy musi podpisać wniosek?

Tak, jeśli inwestorzy nie działają przez pełnomocników, każdy z nich musi złożyć podpis na elektronicznym dokumencie, przy czym podpisy mogą być złożone na jednym dokumencie w różnej formie.

5. Jak kilku inwestorów może elektronicznie podpisać dokument?

Inwestor może złożyć elektroniczny podpis i przesłać mejlem dokument do kolejnego inwestora do podpisu. Na końcu jeden z inwestorów przesyła podpisany dokument na skrzynkę podawczą urzędu poprzez ePUAP.

Więcej informacji na stronie biznes.gov.pl

Dodatkowa informacja na stronie epuap.gov.pl

6. Pełnomocnik wypełniający wniosek posiada tylko pełnomocnictwo podpisane ręcznie. Czy musi dokument dostarczyć fizycznie do urzędu?

Pełnomocnik profesjonalny (radca prawny, adwokat, rzecznik patentowy, doradca podatkowy) może wykonać odpis pełnomocnictwa w formie elektronicznej i uwierzytelnić go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym z e-dowodu.

Pełnomocnik zwykły powinien przesłać oryginał pełnomocnictwa w formie dokumentu elektronicznego, papierowego lub potwierdzoną przez notariusza kopię.

Pytania techniczne

1. Chcę szybko złożyć wniosek przez Internet. Czy ktoś może to zrobić w moim imieniu?

Tak. Jako inwestor możesz działać poprzez pełnomocnika. Konieczne może być wniesienie opłaty skarbowej za pełnomocnictwo i załączenie dowodu, który potwierdza tę wpłatę wraz z pełnomocnictwem. Możesz załączyć kopie (zdjęcia, skany) tych dokumentów.

2. Chcę dokonać zgłoszenia w postaci elektronicznej. Do zgłoszenia jest wymagane dołączenie określonego pozwolenia. Czy mogę przesłać jego zdjęcie?

Tak. Ustawa Prawo budowlane pozwala na załączenie kopii pozwoleń, uzgodnień, opinii i innych dokumentów. Nie musisz dołączać oryginalnych dokumentów. Dokumenty te mogą być dołączone również w postaci skanów lub zdjęć tych dokumentów. Oczywiście zdjęcie musi być dobrej jakości, z widocznymi danymi na decyzji (data, adresat, treść, podpis).

3. Gdzie znajdę aktualne i kompletne dane ewidencyjne działki, które muszę wskazać we wniosku?

Aktualne i kompletne dane ewidencyjne działki możesz pobrać w aplikacji e-Budownictwo z mapy podczas wypełniania formularza wniosku.

Znajdziesz je także w powiatowym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz w urzędzie gminy. Możesz też odwiedzić stronę internetową prowadzoną przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii – www.geoportal.gov.pl.

4. Czy do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę należy załączyć projekt rozbiórki?

O tym, czy w konkretnym przypadku do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego należy dołączyć projekt rozbiórki, każdorazowo decyduje organ administracji architektoniczno-budowlanej.

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby inwestor przedłożył projekt rozbiórki z własnej inicjatywy. Projekt rozbiórki nie jest projektem budowlanym, nie musi spełniać wymagań dotyczących zakresu i formy projektu budowlanego określonych w Prawie budowlanym.

Prowadzenie elektronicznej korespondencji

1. Jak postąpi organ, jeśli w formularzu jest zaznaczone pole "Nie wyrażam zgody na komunikację z urzędem drogą elektroniczną" lub pole "adres skrzynki ePUAP" jest puste?

Strony, które nie wyraziły zgody na komunikację drogą elektroniczną, otrzymają korespondencję pocztą lub w inny przewidziany w k.p.a. sposób.

2. Czy możliwa jest wysyłka decyzji poprzez ePUAP przez organ w innym czasie, np. parę dni po sporządzeniu decyzji? Czy możliwe są tutaj opóźnienia?

Przepisy k.p.a. stawiają sprawę jednoznacznie – dokument podpisany powinien być niezwłocznie wysłany z urzędu. W wyjątkowych sytuacjach, jeśli decyzja jest podpisana pod koniec dnia, wysyłka może nastąpić dnia następnego, przy czym decyzje wydawane w ramach sprzeciwu dla zachowania terminu będą nadane najpóźniej w dniu, w którym upływa termin.

3. Gdzie mogę znaleźć adres skrzynki ePUAP, który wymagany jest w formularzu na e-Budownictwie?

Wejdź na stronę epuap.gov.pl. Zaloguj się, a następnie wybierz: Moja skrzynkaOperacje → znak + (aby rozwinąć menu) → zobaczysz Informacje szczegółowe, w tym miejscu na końcu listy znajdziesz adres.

Odbiór i ocena wniosku

1. Dlaczego nie ma informacji o statusie wniosku lub status wniosku jest „Nieznany”?

Status sprawy pobierany jest z Rejestru Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń (RWDZ), który jest aktualizowany przez urzędy. Do czasu wprowadzenia danych do Rejestru przez właściwy urząd status będzie „Nieznany”.

Funkcjonalność dostępna jest dla wniosków wygenerowanych w serwisie e-Budownictwo od końca kwietnia 2022 r., zawierających w stopce wniosku unikalny identyfikator.

Urzędy wprowadzają do Rejestru tylko cztery rodzaje wniosków:

 1. Wniosek o pozwolenie na budowę (PB-1),
 2. Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (PB-2) tylko w zakresie zgłoszenia budowy – bez innych robót budowlanych, tj. budowy sieci oraz stacji transformatorowych.
 3. Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-2a) tylko zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego bez przebudowy.
 4. Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę (PB-3).

i tylko dla tych wniosków możliwe jest śledzenie informacji o statusie sprawy.

Status i jego kolejne aktualizacje pojawią się po wprowadzaniu danych do Rejestru przez organ, który prowadzi sprawę.

Status może pozostać „Nieznany” również w sytuacji, gdy do Rejestru nie zostanie wprowadzony Identyfikator wniosku z e-Budownictwa, zawarty w stopce wniosku.

2. Mam pytanie dotyczące statusu wniosku, gdzie mogę wyjaśnić wątpliwości?

Status sprawy pobierany jest z Rejestru Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń (RWDZ), który jest aktualizowany przez urzędy. Status pojawi się dopiero po wprowadzeniu danych do Rejestru, do tego czasu status będzie „Nieznany”.

W przypadku wątpliwości dotyczących statusu sprawy skontaktuj się z urzędem prowadzącym sprawę.

3. Jak ocenić datę wysłania wniosku?

Liczy się data i godzina wpłynięcia pisma na skrzynkę podawczą urzędu. Podobnie w drugą stronę, kiedy pismo wysyłane jest do inwestora, liczy się data i godzina wpłynięcia na jego skrzynkę.

4. Co dzieje się z wnioskiem przesłanym mejlem?

Jeśli korespondencja posiada jedną z uznawanych form elektronicznego podpisu, urząd powinien rozpoznać wniosek. W przypadku braku takiego podpisu może nastąpić wezwanie do usunięcia braku formalnego. Istotne przy tym jest, czy wnioskodawca zobowiązany był do zachowania terminu. Jeśli tak, termin uważa się za zachowany w dacie wpływu wiadomości do organu, a nie w dniu wysłania.

Pamiętaj, że urząd nie ma obowiązku udzielenia odpowiedzi na adres e-mail (nie dotyczy skarg i udostępnienia informacji publicznej), a wnioskodawca powinien wskazać adres pocztowy lub ePUAP.

5. Czy wspomniana w ustawie Prawo budowlane kopia ma być uwierzytelniona zgodnie z k.p.a.?

Kopią dokumentu jest każde odwzorowanie np. zdjęcie wykonane dowolną techniką bądź skan dokumentu. Dokument powinien być czytelny. Dokument, który nadaje się do odczytu, ma rozdzielczość przynajmniej 595 x 842 px. Przepisy nie zobowiązują by taka kopia była przez kogokolwiek potwierdzona za zgodność z oryginałem.

Inwestor powinien dostarczyć kopię, która jest czytelna również po jej wydrukowaniu. W przypadku nieczytelnego zdjęcia organ ma podstawę do wezwania o uzupełnienie.

6. Które załączniki mogą być kopiami dokumentów, a które muszą być oryginalne?

Istnieją dwa dokumenty, będące załącznikami, które muszą być oryginalne:

 1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
 2. Pełnomocnictwo.
 3. Oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów wymienionych w art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
7. Czy do wszystkich wniosków, również tych składanych w wersji papierowej, można załączać kopie?

Tak, ale za wyjątkiem pełnomocnictwa i niektórych oświadczeń (oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i ,Oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów wymienionych w art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane), które muszą być oryginalne.

8. Co jeśli formularze wniosków zawierają nieaktualną podstawę prawną? Czy zostaną przyjęte przez organ?

Wnioski na e-Budownictwie często zawierają nieaktualną podstawę prawną. Pomimo tego należy z nich korzystać - są jedynymi obowiązującymi wzorami. Podstawa prawna (np. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.) została umieszczona we wzorach w dniu ich publikacji można ją zmienić tylko w drodze oficjalnej nowelizacji wzorów.

Pełnomocnictwo i oświadczenie

1. W jaki sposób inwestor składa oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane przez Internet?

Oświadczenie może być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Podpis osobisty to podpis z e-dowodu osobistego.

2. W jaki sposób pełnomocnik składa oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane przez Internet ?

Pełnomocnik dołącza do wniosku oświadczenie oraz pełnomocnictwo - oba dokumenty z podpisem elektronicznym inwestora przesyła wraz z wnioskiem na skrzynkę podawczą ePUAP urzędu.

Pełnomocnik może być umocowany do podpisania oświadczenia w imieniu inwestora, ale taka możliwość musi wynikać wprost z treści pełnomocnictwa.

3. W jakiej formie składane jest pełnomocnictwo?

Pełnomocnictwo powinno być dołączone do wniosku w formie oryginalnego dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym inwestora.

Pełnomocnik profesjonalny może stworzyć odpis pełnomocnictwa w formie elektronicznej (np. skan oryginału papierowego, podpisanego własnoręcznie przez inwestora) i uwierzytelnić go poprzez podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

4. W jaki sposób należy złożyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w przypadku większej liczby inwestorów lub osób upoważnionych do złożenia oświadczenia w imieniu inwestora?

W takim przypadku, każda osoba powinna złożyć oświadczenie oddzielnie.

5. Jestem współwłaścicielem nieruchomości. W jaki sposób mam wykazać w oświadczeniu, że mam prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane?

Wskazanie w oświadczeniu, że posiadasz zgodę pozostałych współwłaścicieli jest wystarczające. Jednak organ przyjmujący zgłoszenie może zażądać jego uzupełnienia. Wskaż w oświadczeniu zarówno dokument potwierdzający istnienie prawa (np. numer księgi wieczystej), jak i nazwiska współwłaścicieli, którzy wyrazili zgodę na wykonanie robót.

6. Jestem współwłaścicielem nieruchomości. Czy to oznacza, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane?

Potrzebujesz zgody wszystkich współwłaścicieli. Jeśli chcesz złożyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością, której jesteś współwłaścicielem, koniecznie uzyskaj zgodę pozostałych współwłaścicieli.

Korzystamy z plików cookies, by ułatwić użytkownikom poruszanie się po serwisie.

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane do urządzeń (komputer, tablet, smartfon). Nie zawierają one danych osobowych. Pozwalają m.in. tworzyć anonimowe statystyki serwisu.

Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie i zapisanie w pamięci urządzenia. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki, żeby wyłączyć zapisywanie ciasteczek, a także usunąć je lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku.

Zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych je stosujących.

Przeczytaj również o polityce prywatności.