Wniosek o legalizację (PB-19)

Utwórz dokument

Wniosek o legalizację obiektu budowlanego lub jego części

1. Podstawa prawna

Art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

2. Legalizacja obiektu budowlanego lub jego części

W przypadku obiektu budowlanego lub jego części będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę albo bez wymaganego zgłoszenia albo pomimo wniesienia sprzeciwu od tego zgłoszenia, organ nadzoru budowlanego wydaje postanowienie o wstrzymaniu budowy.

W postanowieniu organ informuje o możliwości złożenia wniosku o legalizację obiektu budowlanego lub jego części oraz o konieczności wniesienia opłaty legalizacyjnej w celu uzyskania decyzji o legalizacji obiektu budowlanego lub jego części oraz o zasadach obliczania opłaty legalizacyjnej. Wniosek o legalizację należy złożyć w terminie 30 dni od dnia doręczenia postanowienia o wstrzymaniu budowy, a jeśli zostało ono zaskarżone zażaleniem – w terminie 30 dni od dnia, w którym stało się ono ostateczne.

Wniosek o legalizację można wycofać do dnia wydania decyzji o legalizacji. W przypadku niezłożenia w terminie lub wycofania wniosku o legalizację, organ nadzoru budowlanego nakazuje rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części.

Rozpatrując wniosek o legalizację organ nadzoru budowlanego nakłada obowiązek przedłożenia, w terminie nie krótszym niż 60 dni, dokumentów legalizacyjnych.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w dokumentach legalizacyjnych organ postanowieniem nakazuje usunięcie tych nieprawidłowości w wyznaczonym terminie.

W przypadku braku nieprawidłowości w dokumentach legalizacyjnych lub wykonania postanowienia o usunięciu nieprawidłowości, organ postanowieniem ustala opłatę legalizacją.

Po uiszczeniu opłaty legalizacyjnej organ nadzoru budowlanego wydaje decyzję o legalizacji. W przypadku nieprzedłożenia w terminie dokumentów legalizacyjnych, nieusunięcia w terminie nieprawidłowości w dokumentach legalizacyjnych, albo nieuiszczenia w terminie opłaty legalizacyjnej, organ nadzoru budowanego nakazuje rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części.

3. Podmiot składający wniosek

Wniosek składa inwestor, właściciel lub zarządca obiektu budowlanego lub jego części wnioskujący o legalizację.

Inwestorem, właścicielem lub zarządcą może być:

 • osoba fizyczna
 • osoba prawna
 • jednostka nieposiadająca osobowości prawnej (w przypadku państwowej i samorządowej jednostki organizacyjne i organizacji społecznej).

Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika.

4. Organ właściwy do rozpatrzenia wniosku

Wniosek składa się do organu nadzoru budowlanego.

Organem nadzoru budowlanego jest:

 • powiatowy inspektor nadzoru budowlanego
 • wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego (w zakresie spraw wymienionych w art. 82 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego).

5. Zawartość wniosku

W celu wypełnienia wniosku w postaci elektronicznej konieczne będzie wskazanie danych dotyczących:

 • wnioskodawcy, tj. inwestora, właściciela lub zarządcy
 • pełnomocnika (jeżeli wnioskodawca zamierza działać przez pełnomocnika)
 • postanowienia o wstrzymaniu budowy
 • obiektu budowlanego lub jego części

W zakresie danych dotyczących postanowienia o wstrzymaniu budowy należy podać:

 • datę wydania postanowienia
 • nr i znak postanowienia

W zakresie danych dotyczących obiektu budowlanego lub jego części należy podać:

 • informacje o zakończeniu budowy
 • opis obiektu budowlanego, w tym jego funkcję
 • parametry charakterystyczne obiektu (takie jak wysokość, długość, szerokość, liczba kondygnacji)
 • miejsce położenia obiektu (w szczególności adres lub dane ewidencyjnej z Centralnej Ewidencji Gruntów i Budynków)

6. Załączniki do wniosku

Do wniosku należy dołączyć:

 • pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej), jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika, które składa się w oryginale, tj. w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - może być kopia potwierdzenia

Nie ma konieczności przesyłania dokumentów w postaci papierowej podpisanych elektronicznie przez podmioty sporządzające te dokumenty. Dokumenty zawierające podpis elektroniczny są oryginałami.

Ponadto dokumenty mogą być dołączone również w postaci skanów lub zdjęć tych dokumentów. Nie dotyczy to pełnomocnictwa i oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, które składa się w oryginale, tj. w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (z e-dowodu).

7. Termin na złożenie wniosku

Wniosek składa się w terminie 30 dni od dnia doręczenia postanowienia o wstrzymaniu budowy, a jeśli postanowienie zostało zaskarżone zażaleniem – w terminie 30 dni od dnia, w którym stało się ono ostateczne.

8. Termin na rozpatrzenie wniosku przez organ

Miesiąc, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – 2 miesiące (art. 35 § 3 K.p.a.).

Do powyższego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 K.p.a.).

9. Postępowanie w sprawie wniosku w postaci elektronicznej

Złożenie wniosku w postaci elektronicznej nie przesądza, że dalsza korespondencja między inwestorem (jego pełnomocnikiem) i organem będzie odbywać się w postaci elektronicznej.

Inwestor (jego pełnomocnik) składając wniosek w postaci elektronicznej będzie decydował, czy wyraża zgodę na doręczenie korespondencji w tej sprawie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Jeżeli przy wypełnianiu wniosku takiej zgody nie wyrazi, dalsza korespondencja będzie odbywać się w postaci papierowej.

10. Opłaty przy wniosku

Złożenie wniosku o legalizację nie wymaga wnoszenia żadnych opłat.

Wyjątkiem jest opłata za pełnomocnictwo (jeżeli zawiadomienia dokonuje się przez pełnomocnika).

Opłaty nie można dokonać w postaci elektronicznej za pomocą strony e-Budownictwo.

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na siedzibę organu.

Ponadto, w przypadku braku nieprawidłowości w dokumentach, organ nadzoru budowlanego ustala opłatę legalizacyjną, której uiszczenie jest konieczne dla uzyskania decyzji o legalizacji.

11. Wzór wniosku

Formularz wniosku wypełniony na stronie e-Budownictwo można przesłać drogą elektroniczną poprzez ePUAP. Można go też pobrać na dysk, wydrukować i przekazać do organu drogą tradycyjną.

Korzystamy z plików cookies, by ułatwić użytkownikom poruszanie się po serwisie.

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane do urządzeń (komputer, tablet, smartfon). Nie zawierają one danych osobowych. Pozwalają m.in. tworzyć anonimowe statystyki serwisu.

Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie i zapisanie w pamięci urządzenia. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki, żeby wyłączyć zapisywanie ciasteczek, a także usunąć je lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku.

Zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych je stosujących.

Przeczytaj również o polityce prywatności.