Portal eBudownictwo Serwisy GUNB:
iconUstawienia dostępności

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

1. Podstawa prawna

Art. 50 ust. 1 i art. 52 ust. 1 oraz art. 59 ust. 1 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.).

2. Warunki do złożenia wniosku

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego:

Należy złożyć wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeśli dla nieruchomości, na której chcesz zrealizować inwestycję, nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Inwestycje celu publicznego to działania o znaczeniu:

 • lokalnym (gminnym),
 • ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym),
 • krajowym (także inwestycje międzynarodowe oraz ponadregionalne),
 • metropolitalnym (wielkomiejskim).

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy:

Należy złożyć wniosek o ustalenie warunków zabudowy, gdy:

 • dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
 • chcesz zmienić jej sposób zagospodarowania.

3. Prace wymagające złożenia wniosku

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego:

Jeśli chcesz wybudować m.in. sieci:

 • wodociągową,
 • kanalizacyjną,
 • cieplną,
 • elektroenergetyczną,
 • gazową,

lub zrealizować budowę np.:

 • dróg publicznych, dróg rowerowych, ciągów pieszych, linii kolejowych,
 • publicznych urządzeń, które służą do: zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków, odzysku, unieszkodliwiania i składowania odpadów,
 • obiektów i urządzeń, które służą ochronie środowiska,
 • pomieszczeń dla urzędów organów władzy, administracji, sądów i prokuratur, państwowych szkół wyższych, szkół publicznych, państwowych lub samorządowych instytucji kultury,
 • publicznych obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, obiektów sportowych.

Pamiętaj, że w innych przepisach mogą być określone inne cele publiczne.

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy:

Jeśli chcesz, np.:

 • zbudować, rozbudować, nadbudować budynek lub inny obiekt budowlany, lub wykonać inne roboty budowlane, które wymagają pozwolenia na budowę lub prowadzą do zmiany zagospodarowania terenu, która trwa dłużej niż rok;
 • zmienić sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;
 • zbudować na podstawie zgłoszenia budowy:
 1. wolno stojący budynek mieszkalny jednorodzinny, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których budynek został zaprojektowany;

 2. wolno stojący parterowy budynek rekreacji indywidualnej, czyli budynek: przeznaczony do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy powyżej 35 m2, ale nie więcej niż 70 m2, przy rozpiętości elementów konstrukcyjnych do 6 m i wysięgu wsporników do 2 m. Liczba tych budynków nie może być większa niż jeden na każde 500 m2 powierzchni działki.

 3. wolno stojący, maksymalnie dwukondygnacyjny budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni zabudowy do 70 m2, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany, a budowa jest prowadzona, aby zaspokoić potrzeby mieszkaniowe inwestora;

 4. wolno stojący parterowy budynek stacji transformatorowej i kontenerowej stacji transformatorowej o powierzchni zabudowy do 35 m2.

4. Podmiot składający wniosek

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego:

Każdy (także osoba fizyczna), a inwestycja nie musi być finansowana ze środków publicznych.

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy:

Każdy. Nie musisz być właścicielem nieruchomości ani posiadać innego tytułu do dysponowania nieruchomością.

Urząd może otrzymać kilka różnych wniosków dotyczących tej samej nieruchomości.

Pamiętaj jednak, że uzyskanie pozwolenia na budowę na jedną z tych inwestycji może wykluczyć realizację pozostałych.

5. Organ właściwy do rozpatrzenia wniosku

 • urząd miasta lub gminy właściwy dla terenu inwestycji,
 • urząd wojewódzki – dla inwestycji planowanej na terenie zamkniętym.

Urząd ustalasz na podstawie położenia nieruchomości. Jeśli inwestycja wykracza poza obszar jednej gminy – złóż wniosek do urzędu miasta lub gminy, gdzie znajduje się największa część terenu, na którym chcesz zrealizować inwestycję. Decyzja zostanie wydana w porozumieniu z pozostałymi urzędami miasta lub gminy.

6. Zawartość wniosku

W celu wypełnienia wniosku konieczne będzie wskazanie danych dotyczących:

 • jego rodzaju,
 • wnioskodawcy (w tym danych do korespondencji),
 • pełnomocnika (jeżeli wnioskodawca zamierza działać przez pełnomocnika),
 • terenu objętego wnioskiem,
 • charakterystyki inwestycji,
 • obsługi komunikacyjnej,
 • dostępu do infrastruktury technicznej,
 • parametrów:
  • budynku i/lub
  • obiektu budowlanego, który nie jest budynkiem i/lub
  • składowiska odpadów i/lub
  • zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

7. Co trzeba przygotować do wniosku

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego:

Zawsze:

 • mapa zasadnicza, a w przypadku jej braku – mapa ewidencyjna,
 • załączniki graficzne.

W zależności od potrzeb:

 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej,
 • pełnomocnictwo,
 • kopia decyzji środowiskowej,
 • inne dokumenty, które są wymagane w przypadku wnioskowanej przez Ciebie inwestycji lub które uznasz za ważne.

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy:

Zawsze:

 • mapa zasadnicza, a w przypadku jej braku – mapa ewidencyjna,
 • załączniki graficzne.

W zależności od potrzeb:

 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej,
 • pełnomocnictwo,
 • kopia decyzji środowiskowej,
 • potwierdzenie dostępu do drogi i infrastruktury technicznej,
 • inne dokumenty, które są wymagane w przypadku wnioskowanej przez Ciebie inwestycji lub, które uznasz za ważne.

8. Termin na złożenie wniosku

W dowolnym momencie.

Pamiętaj jednak, że decyzja będzie ci potrzebna do uzyskania pozwolenia na budowę.

9. Termin na rozpatrzenie wniosku przez organ

Decyzję otrzymasz w ciągu:

 • 65 dni – w przypadku decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 • 21 dni – w przypadku decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej wolno stojącego maksymalnie dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m2, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany, a budowa jest prowadzona, aby zaspokoić potrzeby mieszkaniowe inwestora;
 • 90 dni – w pozostałych przypadkach decyzji o warunkach zabudowy.

W praktyce termin ten może być dłuższy, ponieważ nie wlicza się do niego terminów przewidzianych na uzyskanie uzgodnień i opinii czy okresów zawieszenia postępowania. Wydanie decyzji może się również opóźnić np. z winy strony lub przyczyn niezależnych od urzędu.

10. Opłaty przy wniosku

 • złożenie wniosku jest bezpłatne – jeśli jesteś właścicielem lub użytkownikiem wieczystym terenu, którego dotyczy wniosek;
 • opłaty skarbowej nie płacą również organizacje pożytku publicznego, jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego;
 • 598 zł – w pozostałych przypadkach.

11. Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe na temat wniosku znajdziesz na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii:

http://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/wniosek-o-ustalenie-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-albo-warunkow-zabudowy

12. Wzór wniosku

Wzór wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy określa załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy. (Dz.U. 2024 r. poz. 351)

Formularz wniosku wypełniony w serwisie e-Budownictwo można przesłać drogą elektroniczną poprzez ePUAP. Można go też pobrać na dysk, wydrukować i przekazać do organu drogą tradycyjną.

Wniosek o pozwolenie na budowę (PB-1)

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ

1. Podstawa prawna

Art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

2. Prace wymagające decyzji o pozwoleniu na budowę

Co do zasady, budowa obiektu budowlanego lub wykonywanie robót budowlanych wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Niektóre inwestycje zostały zwolnione z wymogu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Zostały one wymienione w art. 29 Prawa budowlanego.

3. Podmiot składający wniosek

Wniosek składa inwestor.

Inwestorem może być:

 • osoba fizyczna,
 • osoba prawna,
 • jednostka nieposiadająca osobowości prawnej (w przypadku państwowej i samorządowej jednostki organizacyjne i organizacji społecznej).

Inwestor może działać przez pełnomocnika.

4. Organ właściwy do rozpatrzenia wniosku

Wniosek składa się do organu administracji architektoniczno-budowlanej.

Organem administracji architektoniczno-budowlanej jest:

 • starosta (w miastach na prawach powiatu rolę starosty pełni prezydent miasta)
 • wojewoda (w zakresie spraw wymienionych w art. 82 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego).

5. Zawartość wniosku

W celu wypełnienia wniosku konieczne będzie wskazanie danych dotyczących:

 • inwestora (w tym danych do korespondencji)
 • pełnomocnika (jeżeli inwestor zamierza działać przez pełnomocnika)
 • planowanej inwestycji (zamierzenia budowlanego)

W zakresie danych dotyczących planowanej inwestycji (zamierzenia budowlanego) należy podać:

 • rodzaj planowanej inwestycji
 • nazwę planowanej inwestycji
 • dane planowanej inwestycji (w szczególności adres lub dane ewidencyjne z Centralnej Ewidencji Gruntów i Budynków)

6. Załączniki do wniosku

Do wniosku (w każdym przypadku) należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (można je wypełnić na stronie e-Budownictwo). Zamiast Inwestora oświadczenie może wypełnić inna osoba (pełnomocnik), jeżeli jest do tego upoważniona.

Do wniosku należy również dołączyć:

 • projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlanego w formie dokumentu elektronicznego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym lub jej kopię

Ponadto w przypadku niektórych robót budowlanych, należy dołączyć:

 • pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów lub kopie tych pozwoleń, uzgodnień i opinii.
 • pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej) – jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika.
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • inne dokumenty, które należy dołączyć zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 3a- 11 Prawa budowlanego

W sytuacji, gdy wniosek nie spełnia wymogów formalnych (np. brak podpisu, pełnomocnictwa, wymaganych dokumentów) organ wezwie wnoszącego podanie, do usunięcia braków, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Nie ma konieczności przesyłania dokumentów w postaci papierowej podpisanych elektronicznie przez podmioty sporządzające te dokumenty. Dokumenty zawierające podpis elektroniczny są oryginałami.

Ponadto dokumenty mogą być dołączone również w postaci skanów lub zdjęć tych dokumentów. Nie dotyczy to pełnomocnictwa, oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz projektu zagospodarowania działki lub terenu i projektu architektoniczno-budowlanego, które składa się w oryginale, tj. w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (z e-dowodu).

7. Termin na złożenie wniosku

Wniosek składa się przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Roboty budowlane można rozpocząć po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, która co do zasady powinna być ostateczna.

8. Termin na rozpatrzenie wniosku przez organ

Jeżeli inwestor spełni określone prawem wymagania, organ ma na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę miesiąc, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej − dwa miesiące od dnia złożenia wniosku (art. 35 § 3 K.p.a.).

W powyższym terminie organ może wydać:

 • postanowienie nakładające na inwestora obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia (po bezskutecznym upływie terminu organ wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę; nałożenie obowiązku uzupełnienia nieprawidłowości w projekcie zawiesza bieg powyższych terminów; na postanowienie organu nie przysługuje zażalenie ani skarga do sądu administracyjnego, lecz można je skarżyć w odwołaniu od decyzji wydanej w następstwie tego postanowienia)
 • decyzję o udzieleniu lub odmowie udzielenia pozwolenia na budowę (od decyzji takiej przysługuje odwołanie do organu wyższej instancji).

W przypadku gdy organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wyda decyzji w sprawie pozwolenia na budowę w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji organ wyższego stopnia wymierzy temu organowi, karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki.

9. Postępowanie w sprawie wniosku w postaci elektronicznej

Złożenie wniosku w postaci elektronicznej nie przesądza, że dalsza korespondencja między inwestorem (jego pełnomocnikiem) i organem będzie odbywać się w postaci elektronicznej.

Inwestor (jego pełnomocnik) składając wniosek w postaci elektronicznej będzie decydował, czy wyraża zgodę na doręczenie korespondencji w tej sprawie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Jeżeli przy wypełnianiu wniosku takiej zgody nie wyrazi, dalsza korespondencja będzie odbywać się w postaci papierowej.

10. Opłaty przy wniosku

Uzyskanie pozwolenia na budowę podlega opłacie skarbowej, której w wysokość uzależniona jest od rodzaju i zakresu zamierzenia budowlanego (tabela Część III pkt 9 ustawy o opłacie skarbowej), z wyłączeniem pozwolenia na budowę dotyczącego: budownictwa mieszkaniowego (art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej), budowy lub remontów obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych, budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne, remontu obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków.

Ponadto wymagana jest opłata za pełnomocnictwo (jeżeli zgłoszenia dokonuje się przez pełnomocnika).

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta), właściwy miejscowo ze względu na siedzibę organu.

11. Wzór wniosku o pozwolenie na budowę

Wzór wniosku o pozwolenie na budowę (PB-1) określa załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 26 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowę.

Formularz wniosku wypełniony w serwisie e-Budownictwo można przesłać drogą elektroniczną poprzez ePUAP. Można go też pobrać na dysk, wydrukować i przekazać do organu drogą tradycyjną.

Zgłoszenie robót budowlanych (PB-2)

ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH

1. Podstawa prawna

Art. 30 ust. 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Art. 39.1 ust. 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

2. Roboty budowlane wymagające zgłoszenia

Co do zasady, rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Część robót budowlanych, których szczegółowa lista znajduje się w art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane, została jednak zwolniona z wymogu uzyskania pozwolenia na budowę. Niektóre z tych robót wymagają zgłoszenia, a inne nie wymagają nawet zgłoszenia.

Zgłoszenia wymagają roboty budowlane wskazane w art. 29 ust. 1 i 3 Prawa budowlanego.

3. Podmiot dokonujący zgłoszenia

Zgłoszenia dokonuje inwestor.

Inwestorem może być:

 • osoba fizyczna
 • osoba prawna
 • jednostka nieposiadająca osobowości prawnej (w przypadku państwowej i samorządowej jednostki organizacyjnej i organizacji społecznej).

Inwestor może działać przez pełnomocnika.

4. Organ właściwy do rozpatrzenia zgłoszenia

Zgłoszenia dokonuje się w organie administracji architektoniczno-budowlanej.

Organem administracji architektoniczno-budowlanej jest:

 • starosta (w miastach na prawach powiatu rolę starosty pełni prezydent miasta)
 • wojewoda (w zakresie spraw wymienionych w art. 82 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego)

5. Zawartość zgłoszenia

W celu wypełnienia zgłoszenia konieczne będzie wskazanie danych dotyczących:

 • inwestora (w tym danych do korespondencji)
 • pełnomocnika (jeżeli inwestor zamierza działać przez pełnomocnika)
 • robót budowlanych.

W zakresie danych dotyczących robót budowlanych należy podać:

 • rodzaj wykonywania robót budowlanych
 • zakres wykonywania robót budowlanych
 • miejsce wykonywania robót budowlanych (w szczególności adres lub dane ewidencyjne z Centralnej Ewidencji Gruntów i Budynków)
 • sposób wykonywania robót budowlanych
 • termin rozpoczęcia robót budowlanych.

Jako termin rozpoczęcia robót budowlanych należy wskazać termin realny do wykonania, ale nie krótszy niż 21 dni, ponieważ tyle czasu ma organ na rozpatrzenie zgłoszenia (zob. pozycję 8. Termin na rozpatrzenie zgłoszenia przez organ). Rozpoczęcie robót budowlanych przed upływem tego 21-dniowego terminu stanowi naruszenie art. 30 ust. 5 ustawy – Prawo budowlane (z wyjątkiem sytuacji, gdy organ wydaje zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu).

6. Załączniki do zgłoszenia

Do zgłoszenia (w każdym przypadku) należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Oświadczenie składa inwestor albo osoba upoważniona do złożenia takiego oświadczenia w imieniu inwestora. Oświadczenie takie można wypełnić na stronie e-Budownictwo.

Ponadto, w przypadku niektórych robót budowlanych, należy dołączyć:

 • odpowiednie szkice lub rysunki - w zależności od potrzeb
 • pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw
 • wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego lub uzasadnienie zarządcy drogi, w przypadku nieuwzględnienia wyników audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego w zgłoszeniu przebudowy drogi w transeuropejskiej sieci drogowej
 • pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej) – jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika
 • inne dokumenty zgodnie z art. 30 ust. 4b i 4c Prawa budowlanego

Nie ma konieczności przesyłania dokumentów w postaci papierowej podpisanych elektronicznie przez podmioty sporządzające te dokumenty. Dokumenty zawierające podpis elektroniczny są oryginałami.

Ponadto dokumenty mogą być dołączone również w postaci skanów lub zdjęć tych dokumentów. Nie dotyczy to pełnomocnictwa i oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, które składa się w oryginale, tj. w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (z e-dowodu).

7. Termin na dokonanie zgłoszenia

Zgłoszenia dokonuje się przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych.

8. Termin na rozpatrzenie zgłoszenia przez organ

Organ ma 21 dni (od dnia doręczenia) na rozpatrzenie zgłoszenia.

W powyższym terminie organ może wydać:

 • postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia (wówczas inwestor będzie musiał uzupełnić zgłoszenie; nałożenie takiego obowiązku przerywa bieg powyższego terminu)
 • decyzję o sprzeciwie (od decyzji takiej przysługuje odwołanie do organu wyższej instancji).

Jeżeli w powyższym terminie organ nie wniesie sprzeciwu, inwestor może rozpocząć roboty budowlane. Brak sprzeciwu stanowi więc milczącą zgodę na roboty budowlane.

Organ może z urzędu, przed upływem powyższego terminu, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych.

9. Postępowanie w sprawie zgłoszenia w postaci elektronicznej

Dokonanie zgłoszenia w postaci elektronicznej nie przesądza, że dalsza korespondencja między inwestorem (jego pełnomocnikiem) i organem będzie odbywać się w postaci elektronicznej.

Inwestor (jego pełnomocnik) dokonując zgłoszenia w postaci elektronicznej będzie decydował, czy wyraża zgodę na doręczenie korespondencji w tej sprawie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Jeżeli przy wypełnianiu zgłoszenia takiej zgody nie wyrazi, dalsza korespondencja będzie odbywać się w postaci papierowej.

10. Opłaty przy zgłoszeniu

Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej istnieje w przypadku przyjęcia zgłoszenia dotyczącego budowy sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych oraz gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa, od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu:

 • o długości powyżej 1 kilometra – 2143 zł
 • o długości do 1 kilometra – 105 zł (tabela Część I pkt 9b ustawy o opłacie skarbowej)

Wymagana jest także opłata za pełnomocnictwo (jeżeli zgłoszenia dokonuje się przez pełnomocnika).

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na siedzibę organu.

11. Wzór zgłoszenia w postaci elektronicznej

Wzór zgłoszenia robót budowlanych w postaci elektronicznej (PB-2) określa załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych.

Formularz wniosku wypełniony w serwisie e-Budownictwo można przesłać drogą elektroniczną poprzez ePUAP. Można go też pobrać na dysk, wydrukować i przekazać do organu drogą tradycyjną.

Zgłoszenie budowy lub przebudowy domu jednorodzinnego (PB-2a)

ZGŁOSZENIE BUDOWY LUB PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO

1. Podstawa prawna

Art. 30 ust. 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

2. Roboty budowlane wymagające zgłoszenia

Ustawa Prawo budowlane zawiera kategorię zamierzeń inwestycyjnych, które realizuje się na zgłoszenie z jednoczesnym obowiązkiem sporządzenia i złożenia wraz z tym zgłoszeniem projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego (dalej zgłoszenie z projektem).

Obowiązujący art. 29 ust. 1 i 3 ustawy – Prawo budowlane wśród obiektów i robót budowlanych, które można realizować na zgłoszenie z jednoczesnym obowiązkiem sporządzenia i dołączenia projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wymienia m. in.:

 • budowę wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
 • przebudowę przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której budynek jest usytuowany;

3. Podmiot dokonujący zgłoszenia

Zgłoszenia dokonuje inwestor.

Inwestorem może być:

 • osoba fizyczna
 • osoba prawna
 • jednostka nieposiadająca osobowości prawnej (w przypadku państwowej i samorządowej jednostki organizacyjnej i organizacji społecznej).

Inwestor może działać przez pełnomocnika.

4. Organ właściwy do rozpatrzenia zgłoszenia

Zgłoszenia dokonuje się w organie administracji architektoniczno-budowlanej. Organem administracji architektoniczno-budowlanej jest:

 • starosta (w miastach na prawach powiatu rolę starosty pełni prezydent miasta)
 • wojewoda (w zakresie spraw wymienionych w art. 82 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego).

5. Jakie dane należy wskazać w zgłoszeniu

W celu wypełnienia zgłoszenia konieczne będzie wskazanie danych dotyczących:

 • inwestora (w tym danych do korespondencji)
 • pełnomocnika (jeżeli inwestor zamierza działać przez pełnomocnika)

W zakresie danych dotyczących planowanej inwestycji (zamierzenia budowlanego) należy podać:

 • rodzaj zamierzenia budowlanego
 • miejsce wykonywania robót budowlanych (w szczególności adres lub dane ewidencyjne z Centralnej Ewidencji Gruntów i Budynków)
 • termin rozpoczęcia robót budowlanych

Jako termin rozpoczęcia robót budowlanych należy wskazać termin realny do wykonania. Powinno się przy tym uwzględniać termin na rozpatrzenie zgłoszenia, który wynosi 21 dni (zob. pozycję 8. Termin na rozpatrzenie zgłoszenia przez organ). Rozpoczęcie robót budowlanych przed upływem tego 21-dniowego terminu stanowi naruszenie art. 30 ust. 5 ustawy – Prawo budowlane (z wyjątkiem sytuacji, gdy organ wydaje zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu).

6. Załączniki do zgłoszenia

Do zgłoszenia (w każdym przypadku) należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (można je wypełnić na stronie e-Budownictwo). Zamiast Inwestora oświadczenie może wypełnić inna osoba (pełnomocnik), jeżeli jest do tego upoważniona.

Do wniosku należy również dołączyć:

 • projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlanego w formie dokumentu elektronicznego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym lub jej kopię. Decyzja o warunkach zabudowy nie jest wymagana, gdy na danym obszarze obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Ponadto, w przypadku niektórych robót budowlanych, należy dołączyć:

 • pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów lub kopie tych pozwoleń, uzgodnień i opinii.
 • pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej) – jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika.
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Nie ma konieczności przesyłania dokumentów w postaci papierowej podpisanych elektronicznie przez podmioty sporządzające te dokumenty. Dokumenty zawierające podpis elektroniczny są oryginałami.

Ponadto dokumenty mogą być dołączone również w postaci skanów lub zdjęć tych dokumentów. Nie dotyczy to pełnomocnictwa, oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz projektu zagospodarowania działki lub terenu i projektu architektoniczno-budowlanego, które składa się w oryginale, tj. w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (z e-dowodu).

7. Termin na dokonanie zgłoszenia

Zgłoszenia dokonuje się przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych.

8. Termin na rozpatrzenie zgłoszenia przez organ

Organ ma 21 dni (od dnia doręczenia) na rozpatrzenie zgłoszenia.

W powyższym terminie organ może wydać:

 • postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia (wówczas inwestor będzie musiał uzupełnić zgłoszenie; nałożenie takiego obowiązku przerywa bieg powyższego terminu; po uzupełnieniu zgłoszenia organ ma kolejne 21 dni kalendarzowych na rozpatrzenie zgłoszenia)
 • decyzję o sprzeciwie (od decyzji takiej przysługuje odwołanie do organu wyższej instancji).

Jeżeli w powyższym terminie organ nie wniesie sprzeciwu, inwestor może rozpocząć roboty budowlane. Brak sprzeciwu stanowi więc milczącą zgodę na roboty budowlane.

Organ może z urzędu, przed upływem powyższego terminu, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych.

9. Postępowanie w sprawie zgłoszenia w postaci elektronicznej

Dokonanie zgłoszenia w postaci elektronicznej nie przesądza, że dalsza korespondencja między inwestorem (jego pełnomocnikiem) i organem będzie odbywać się w postaci elektronicznej.

Inwestor (jego pełnomocnik) dokonując zgłoszenia w postaci elektronicznej będzie decydował, czy wyraża zgodę na doręczenie korespondencji w tej sprawie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Jeżeli przy wypełnianiu zgłoszenia takiej zgody nie wyrazi, dalsza korespondencja będzie odbywać się w postaci papierowej.

10. Opłaty przy zgłoszeniu

Dokonanie zgłoszenia z projektem podlega opłacie skarbowej, której w wysokość uzależniona jest od rodzaju i zakresu zamierzenia budowlanego:

 • w przypadku budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w wysokości - 1 zł za każdy m2 niemieszkalnej powierzchni użytkowej, nie więcej niż 539 zł; z opłaty skarbowej zwolnione jest przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budynku zniszczonego lub uszkodzonego wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych (tabela Część I pkt 9a ustawy o opłacie skarbowej)

 • w przypadku przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w wysokości 50% stawki określonej dla budowy budynku jednorodzinnego; z opłaty skarbowej zwolnione jest przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budynku zniszczonego lub uszkodzonego wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych (tabela Część I pkt 9c ustawy o opłacie skarbowej)

Ponadto wymagana jest opłata za pełnomocnictwo (jeżeli zgłoszenia dokonuje się przez pełnomocnika).

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta), właściwy miejscowo ze względu na siedzibę organu.

11. Wzór zgłoszenia

Zgłoszenie budowy wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz zgłoszenie przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego składane jest na formularzu PB-2a, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych.

Formularz wniosku wypełniony w serwisie e-Budownictwo można przesłać drogą elektroniczną poprzez ePUAP. Można go też pobrać na dysk, wydrukować i przekazać do organu drogą tradycyjną.

Zgłoszenie budowy domu jednorodzinnego (PB-2a) do 70m2

ZGŁOSZENIE BUDOWY LUB PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO DOTYCZĄCE DOMÓW DO 70m2

1. Podstawa prawna

Art. 30 ust. 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

2. Roboty budowlane wymagające zgłoszenia

Ustawa Prawo budowlane zawiera kategorię zamierzeń inwestycyjnych, które realizuje się na zgłoszenie z jednoczesnym obowiązkiem sporządzenia i złożenia wraz z tym zgłoszeniem projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego (dalej zgłoszenie z projektem).

Obowiązujący art. 29 ust. 1 i 3 ustawy – Prawo budowlane wśród obiektów i robót budowlanych, które można realizować na zgłoszenie z jednoczesnym obowiązkiem sporządzenia i dołączenia projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wymienia m. in.:

 • budowę wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
 • wolno stojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora;
 • przebudowę przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której budynek jest usytuowany;

3. Podmiot dokonujący zgłoszenia

Zgłoszenia dokonuje inwestor.

Inwestorem może być:

 • osoba fizyczna
 • osoba prawna
 • jednostka nieposiadająca osobowości prawnej (w przypadku państwowej i samorządowej jednostki organizacyjnej i organizacji społecznej).

Inwestorem w przypadku wolno stojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora, może być osoba fizyczna.

Inwestor może działać przez pełnomocnika.

4. Organ właściwy do rozpatrzenia zgłoszenia

Zgłoszenia dokonuje się w organie administracji architektoniczno-budowlanej. Organem administracji architektoniczno-budowlanej jest:

 • starosta (w miastach na prawach powiatu rolę starosty pełni prezydent miasta)
 • wojewoda (w zakresie spraw wymienionych w art. 82 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego).

5. Jakie dane należy wskazać w zgłoszeniu

W celu wypełnienia zgłoszenia konieczne będzie wskazanie danych dotyczących:

 • inwestora (w tym danych do korespondencji)
 • pełnomocnika (jeżeli inwestor zamierza działać przez pełnomocnika)

W zakresie danych dotyczących planowanej inwestycji (zamierzenia budowlanego) należy podać:

 • rodzaj zamierzenia budowlanego
 • miejsce wykonywania robót budowlanych (w szczególności adres lub dane ewidencyjne z Centralnej Ewidencji Gruntów i Budynków)
 • termin rozpoczęcia robót budowlanych

Jako termin rozpoczęcia robót budowlanych należy wskazać termin realny do wykonania. Powinno się przy tym uwzględniać termin na rozpatrzenie zgłoszenia, który wynosi 21 dni (zob. pozycję 8. Termin na rozpatrzenie zgłoszenia przez organ). Rozpoczęcie robót budowlanych przed upływem tego 21-dniowego terminu stanowi naruszenie art. 30 ust. 5 ustawy – Prawo budowlane (z wyjątkiem sytuacji, gdy organ wydaje zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu).

Do budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a („budynki mieszkalne jednorodzinne do 70 m2”), można przystąpić po doręczeniu zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

6. Załączniki do zgłoszenia

Do zgłoszenia (w każdym przypadku) należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (można je wypełnić na stronie e-Budownictwo). Zamiast Inwestora oświadczenie może wypełnić inna osoba (pełnomocnik), jeżeli jest do tego upoważniona.

Do wniosku należy również dołączyć:

 • projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlanego w formie dokumentu elektronicznego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym lub jej kopię. Decyzja o warunkach zabudowy nie jest wymagana, gdy na danym obszarze obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W przypadku budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a ("budynki mieszkalne jednorodzinne do 70 m2"), należy ponadto dołączyć oświadczenie inwestora, że:

 • planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny; składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia."; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń,
 • przyjmuje odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nieustanowienia kierownika budowy,
 • dokumentacja dołączona do zgłoszenia jest kompletna.

Ponadto, w przypadku niektórych robót budowlanych, należy dołączyć:

 • pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów lub kopie tych pozwoleń, uzgodnień i opinii.
 • pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej) – jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika.
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Nie ma konieczności przesyłania dokumentów w postaci papierowej podpisanych elektronicznie przez podmioty sporządzające te dokumenty. Dokumenty zawierające podpis elektroniczny są oryginałami.

Ponadto dokumenty mogą być dołączone również w postaci skanów lub zdjęć tych dokumentów. Nie dotyczy to pełnomocnictwa, oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz projektu zagospodarowania działki lub terenu i projektu architektoniczno-budowlanego, które składa się w oryginale, tj. w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (z e-dowodu).

7. Termin na dokonanie zgłoszenia

Zgłoszenia dokonuje się przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych.

8. Termin na rozpatrzenie zgłoszenia przez organ

Organ ma 21 dni (od dnia doręczenia) na rozpatrzenie zgłoszenia.

W powyższym terminie organ może wydać:

 • postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia (wówczas inwestor będzie musiał uzupełnić zgłoszenie; nałożenie takiego obowiązku przerywa bieg powyższego terminu; po uzupełnieniu zgłoszenia organ ma kolejne 21 dni kalendarzowych na rozpatrzenie zgłoszenia)
 • decyzję o sprzeciwie (od decyzji takiej przysługuje odwołanie do organu wyższej instancji).

Jeżeli w powyższym terminie organ nie wniesie sprzeciwu, inwestor może rozpocząć roboty budowlane. Brak sprzeciwu stanowi więc milczącą zgodę na roboty budowlane.

Organ może z urzędu, przed upływem powyższego terminu, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych.

W przypadku budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a ("budynki mieszkalne jednorodzinne do 70 m2") wyłączono możliwość zgłoszenia przez organ administracji architektoniczno-budowlanej sprzeciwu do dokonanego przez inwestora zgłoszenia. Do budowy będzie można przystąpić od razu po doręczeniu organowi administracji architektoniczno-budowlanej odpowiedniego zgłoszenia wraz z kompletem dokumentów.

9. Postępowanie w sprawie zgłoszenia w postaci elektronicznej

Dokonanie zgłoszenia w postaci elektronicznej nie przesądza, że dalsza korespondencja między inwestorem (jego pełnomocnikiem) i organem będzie odbywać się w postaci elektronicznej.

Inwestor (jego pełnomocnik) dokonując zgłoszenia w postaci elektronicznej będzie decydował, czy wyraża zgodę na doręczenie korespondencji w tej sprawie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Jeżeli przy wypełnianiu zgłoszenia takiej zgody nie wyrazi, dalsza korespondencja będzie odbywać się w postaci papierowej.

10. Opłaty przy zgłoszeniu

Dokonanie zgłoszenia z projektem podlega opłacie skarbowej, której w wysokość uzależniona jest od rodzaju i zakresu zamierzenia budowlanego:

 • w przypadku budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w wysokości - 1 zł za każdy m2 niemieszkalnej powierzchni użytkowej, nie więcej niż 539 zł; z opłaty skarbowej zwolnione jest przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budynku zniszczonego lub uszkodzonego wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych (tabela Część I pkt 9a ustawy o opłacie skarbowej)

 • w przypadku przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w wysokości 50% stawki określonej dla budowy budynku jednorodzinnego; z opłaty skarbowej zwolnione jest przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budynku zniszczonego lub uszkodzonego wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych (tabela Część I pkt 9c ustawy o opłacie skarbowej)

Ponadto wymagana jest opłata za pełnomocnictwo (jeżeli zgłoszenia dokonuje się przez pełnomocnika).

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta), właściwy miejscowo ze względu na siedzibę organu.

11. Wzór zgłoszenia

Zgłoszenie budowy wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, "budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70 m2", oraz zgłoszenie przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego składane jest na formularzu PB-2a, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych.

Formularz wniosku wypełniony w serwisie e-Budownictwo można przesłać drogą elektroniczną poprzez ePUAP. Można go też pobrać na dysk, wydrukować i przekazać do organu drogą tradycyjną.

Zawiadomienie o zakończeniu budowy domu jednorodzinnego (PB-16a)

ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO

1. Podstawa prawna

Art. 54 ust. 1 i art. 57 ust. 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

2. Zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Do użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego wybudowanego na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, albo na podstawie zgłoszenia budowy, o ile przystąpienie do użytkowania ma nastąpić po wykonaniu wszystkich robót budowlanych, można przystąpić po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji. Organ nadzoru budowlanego może z urzędu przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

Inwestor może zamiast zawiadomienia o zakończeniu budowy zwrócić się o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

Uwaga! Zgodnie z przepisami ustawy COVID-19 w czasie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego organ wszystkie wnioski o pozwolenie na użytkowanie traktuje tak, jak zawiadomienia o zakończeniu budowy (organ może wnieść sprzeciw). Inwestor, który chce uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowania, powinien wskazać to w piśmie przewodnim do organu.

3. Podmiot składający wniosek

Wniosek składa inwestor. Inwestorem może być:

 • osoba fizyczna
 • osoba prawna
 • jednostka nieposiadająca osobowości prawnej (w przypadku państwowej i samorządowej jednostki organizacyjne i organizacji społecznej). Inwestor może działać przez pełnomocnika.

4. Organ właściwy do rozpatrzenia wniosku

Wniosek składa się do organu nadzoru budowlanego. Organem nadzoru budowlanego jest:

 • powiatowy inspektor nadzoru budowlanego
 • wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego (w zakresie spraw wymienionych w art. 82 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego).

5. Zawartość wniosku

W celu wypełnienia wniosku w postaci elektronicznej konieczne będzie wskazanie danych dotyczących:

 • inwestora
 • pełnomocnika (jeżeli wnioskodawca zamierza działać przez pełnomocnika)
 • budynku mieszkalnego jednorodzinnego
 • decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia budowy

W zakresie danych dotyczących budynku mieszkalnego jednorodzinnego należy podać:

 • czy zostały wykonane wszystkie roboty budowlane
 • miejsce położenia obiektu (w szczególności adres lub dane ewidencyjnej z Centralnej Ewidencji Gruntów i Budynków) W zakresie danych dotyczących decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia budowy należy podać:
 • organ wydający decyzję/przyjmujący zgłoszenie
 • datę wydania decyzji/dokonania zgłoszenia
 • nr decyzji

6. Załączniki do zawiadomienia

I. Jeżeli zawiadomienie dotyczy budynku, którego projekt został sporządzony na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 19 września 2020 r., do zawiadomienia należy dołączyć:

 • pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej) – jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • oryginał dziennika budowy
 • oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami oraz doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu
 • oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
 • protokoły badań i sprawdzeń
 • dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę, o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu sporządzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii
 • potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy
 • zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, potwierdzające nieodpłatne przekazanie na rzecz gminy inwestycji uzupełniającej, a w przypadku, gdy stanowi ona część obiektu budowlanego – potwierdzające robót budowalnych jej dotyczących
 • w razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków decyzji o pozwoleniu na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, inwestor dołącza kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby – uzupełniający opis tych zmian. W takim przypadku oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony.

II. Jeżeli zawiadomienie dotyczy budynku, którego projekt został sporządzony na podstawie przepisów obowiązujących od dnia 19 września 2020 r., do zawiadomienia należy dołączyć:

 • projekt techniczny z uwzględnieniem zmian dokonanych przez projektanta (i sprawdzonych przez projektanta sprawdzającego)
 • oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami oraz doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu
 • oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania
 • protokół badania szczelności instalacji gazowej
 • decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego
 • dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę, o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu sporządzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii
 • zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, potwierdzające nieodpłatne przekazanie na rzecz gminy inwestycji uzupełniającej, a w przypadku, gdy stanowi ona część obiektu budowlanego – potwierdzające robót budowalnych jej dotyczących
 • w razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków decyzji o pozwoleniu na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, inwestor dołącza kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby – uzupełniający opis tych zmian. W takim przypadku oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony
 • oświadczenia o zgodności obiektu budowlanego z projektem budowlanym i braku uwag lub sprzeciwu na rozpoczęcie użytkowania ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej, jeśli są wymagane

Nie ma konieczności załączania wszystkich dokumentów w oryginale albo podpisanych elektronicznie przez podmioty sporządzające te dokumenty. Zgodnie z art. 57 ust. 1c zamiast oryginałów można dołączyć kopie:

 • oświadczenia kierownika budowy:
 1. o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami (w przypadku budynku mieszkalnego lub budynku z częścią mieszkalną, w oświadczeniu zamieszcza się informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej i poszczególnych lokali mieszkalnych)
 2. o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu
 • oświadczenia o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych,
 • protokołów badań i sprawdzeń przyłączy i instalacji i protokołów o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym,
 • decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia technicznego, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym,
 • dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
 • zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 37i ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Powyższe dokumenty mogą być dołączone również w postaci skanów lub zdjęć tych dokumentów.

W przypadku zawiadomienia o zakończeniu budowy domów do 70 m. kw. (o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a), dla której nie ustanowiono kierownika budowy, zamiast oświadczeń kierownika budowy, dołącza się oświadczenia inwestora o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych oraz o zgodności wykonania budynku z projektem budowlanym oraz przepisami techniczno-budowlanymi.

7. Termin na złożenie wniosku

Zawiadomienie należy złożyć po zakończeniu budowy, a przed przystąpieniem do użytkowania budynku.

8. Termin na rozpatrzenie wniosku przez organ

Po otrzymaniu zawiadomienia, organ nadzoru budowlanego ma 14 dni na zgłoszenie sprzeciwu lub wezwanie inwestora do uzupełnienia dokumentów. Jeśli tego nie uczyni, inwestor może przystąpić do użytkowania budynku.

9. Postępowanie w sprawie zawiadomienia w postaci elektronicznej

Złożenie zawiadomienia w postaci elektronicznej nie przesądza, że dalsza korespondencja między inwestorem (jego pełnomocnikiem) i organem będzie odbywać się w postaci elektronicznej.

Inwestor (jego pełnomocnik) składając zawiadomienie w postaci elektronicznej będzie decydował, czy wyraża zgodę na doręczenie korespondencji w tej sprawie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Jeżeli przy wypełnianiu zawiadomienia takiej zgody nie wyrazi, dalsza korespondencja będzie odbywać się w postaci papierowej.

10. Opłaty przy wniosku

Złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wymaga wnoszenia żadnych opłat. Wyjątkiem jest opłata za pełnomocnictwo (jeżeli zawiadomienia dokonuje się przez pełnomocnika).

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).

11. Wzór wniosku

Wzór formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-16a) określa załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie.

Formularz wniosku wypełniony w serwisie e-Budownictwo można przesłać drogą elektroniczną poprzez ePUAP. Można go też pobrać na dysk, wydrukować i przekazać do organu drogą tradycyjną.

Wniosek o pozwolenie na budowę tymczasowego obiektu (PB-8)

WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ TYMCZASOWEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. Podstawa prawna

Art. 37a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

2. Budowa tymczasowych obiektów budowlanych

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo budowlane, nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, budowa tymczasowych obiektów budowlanych niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce - w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu. Tymczasowy obiekt budowlany:

 1. obiekt budowlany przeznaczony do użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub do rozbiórki,
 2. obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe, przenośne wolno stojące maszty antenowe. Art. 37a ustawy Prawo budowlane daje prawną możliwość dalszego legalnego użytkowania obiektu tymczasowego, po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Od inwestora zależy, czy zdecyduje się wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

3. Podmiot składający wniosek

Wniosek składa inwestor. Inwestorem może być:

 • osoba fizyczna,
 • osoba prawna,
 • jednostka nieposiadająca osobowości prawnej (w przypadku państwowej i samorządowej jednostki organizacyjne i organizacji społecznej). Inwestor może działać przez pełnomocnika.

4. Organ właściwy do rozpatrzenia wniosku

Wniosek składa się do organu administracji architektoniczno-budowlanej. Organem administracji architektoniczno-budowlanej jest:

 • starosta (w miastach na prawach powiatu rolę starosty pełni prezydent miasta)
 • wojewoda (w zakresie spraw wymienionych w art. 82 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego)

5. Zawartość wniosku

W celu wypełnienia wniosku konieczne będzie wskazanie danych dotyczących:

 • inwestora (w tym danych do korespondencji)
 • pełnomocnika (jeżeli inwestor zamierza działać przez pełnomocnika)
 • zgłoszenia W zakresie danych dotyczących zgłoszenia należy podać:
 • rodzaj robót objętych zgłoszeniem
 • zakres robót objętych zgłoszeniem
 • datę złożenia zgłoszenia
 • termin rozpoczęcia budowy określony w zgłoszeniu

6. Załączniki do wniosku

Do wniosku (w każdym przypadku) należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (można je wypełnić na stronie e-Budownictwo). Zamiast Inwestora oświadczenie może wypełnić inna osoba (pełnomocnik), jeżeli jest do tego upoważniona. Do wniosku należy również dołączyć:

 • projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlanego w formie dokumentu elektronicznego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym lub jej kopię

Ponadto, w przypadku niektórych robót budowlanych, należy dołączyć:

 • pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów lub kopie tych pozwoleń, uzgodnień i opinii.
 • pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej) – jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika.
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • inne dokumenty, które należy dołączyć zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 3a Prawa budowlanego

W sytuacji, gdy wniosek nie spełnia wymogów formalnych (np. brak podpisu, pełnomocnictwa, wymaganych dokumentów) organ wezwie wnoszącego podanie, do usunięcia braków, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Nie ma konieczności przesyłania dokumentów w postaci papierowej podpisanych elektronicznie przez podmioty sporządzające te dokumenty. Dokumenty zawierające podpis elektroniczny są oryginałami.

Ponadto dokumenty mogą być dołączone również w postaci skanów lub zdjęć tych dokumentów. Nie dotyczy to pełnomocnictwa, oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz projektu zagospodarowania działki lub terenu i projektu architektoniczno-budowlanego, które składa się w oryginale, tj. w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (z e-dowodu).

7. Termin na złożenie wniosku

Wniosek składa się przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu.

8. Termin na rozpatrzenie wniosku przez organ

Jeżeli inwestor spełni określone prawem wymagania, organ ma na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę miesiąc, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej − dwa miesiące od dnia złożenia wniosku (art. 35 § 3 K.p.a.). W powyższym terminie organ może wydać:

 • postanowienie nakładające na inwestora obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia (po bezskutecznym upływie terminu organ wydaje decyzję o odmowie udzielenia pozwolenia na budowę; nałożenie obowiązku uzupełnienia nieprawidłowości w projekcie zawiesza bieg powyższych terminów; na postanowienie organu nie przysługuje zażalenie ani skarga do sądu administracyjnego, lecz można je skarżyć w odwołaniu od decyzji wydanej w następstwie tego postanowienia)
 • decyzję o udzieleniu lub odmowie udzielenia pozwolenia na budowę (od decyzji takiej przysługuje odwołanie do organu wyższej instancji). Inwestorowi który złożył wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu tymczasowego, ustawodawca zezwolił na powstrzymanie się od rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce tymczasowego obiektu budowlanego do czasu zakończenie postępowania w przedmiocie pozwolenia na budowę (czyli udzielenia pozwolenia na budowę albo wydania decyzji o odmowie pozwolenia na budowę). Taki stan "tymczasowości" może trwać do czasu, kiedy decyzja o odmowie pozwolenia na budowę stanie się ostateczna.

9. Opłaty przy wniosku

Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę podlega opłacie skarbowej, której wysokość uzależniona jest od rodzaju i zakresu zamierzenia budowlanego (tabela Część III pkt 9 ustawy o opłacie skarbowej), z wyłączeniem pozwolenia na budowę dotyczącego: budownictwa mieszkaniowego (art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej), budowy lub remontów obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych, budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne, remontu obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków. Ponadto wymagana jest opłata za pełnomocnictwo (jeżeli zgłoszenia dokonuje się przez pełnomocnika). Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta), właściwy miejscowo ze względu na siedzibę organu. Opłaty nie można dokonać w postaci elektronicznej za pomocą strony e-Budownictwo.

10. Wzór wniosku o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego

Wzór wniosku o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego (PB-8) określa załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego.

Formularz wniosku wypełniony na stronie e-Budownictwo można przesłać drogą elektroniczną poprzez ePUAP. Można go też pobrać na dysk, wydrukować i przekazać do organu drogą tradycyjną.

Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (PB-7)

WNIOSEK O ZMIANĘ DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ

1. Podstawa prawna

Art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

2. Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę

Niekiedy po uzyskaniu pozwolenia na budowę zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań projektowych. Regulacja art. 36a wprowadza możliwość odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego.

Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków decyzji o pozwoleniu na budowę wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.

Istotne odstąpienie stanowi odstąpienie w zakresie:

 • projektu zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działką, na której obiekt budowlany został zaprojektowany, z wyjątkiem urządzeń budowlanych oraz obiektów małej architektury,

 • charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego dotyczących:

  • powierzchni zabudowy w zakresie przekraczającym 5%,

  • wysokości, długości lub szerokości w zakresie przekraczającym 2%,

  • liczby kondygnacji;

 • warunków niezbędnych do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby niepełnosprawne, o których mowa w art.1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze,

 • zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,

 • ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, innych aktach prawa miejscowego, albo decyzji o warunkach zabudowy czy decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

 • wymagającym uzyskania lub zmiany opinii, uzgodnień i pozwoleń, które były wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę, z wyjątkiem:

  • projektowanych warunków ochrony przeciwpożarowej, jeżeli odstąpienie zostało uzgodnione pod względem ochrony przeciwpożarowej,
  • wymagań zawartych w pozwoleniu właściwego konserwatora zabytków wydanego na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, jeżeli odstąpienie zostało uzgodnione z właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków,
  • projektowanych warunków higienicznych i zdrowotnych, jeżeli odstąpienie zostało uzgodnione z właściwym państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym;
 • zmiany źródła ciepła do ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej, ze źródła zasilanego paliwem ciekłym, gazowym, odnawialnym źródłem energii lub z sieci ciepłowniczej, na źródło opalane paliwem stałym.

Kwalifikacji istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego, lub innych warunków decyzji o pozwoleniu na budowę dokonuje projektant. W przypadku uznania, że jest ono nieistotne, obowiązany jest zamieścić w projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące tego odstąpienia.

3. Podmiot składający wniosek

Wniosek składa inwestor.

Inwestorem może być:

 • osoba fizyczna,
 • osoba prawna,
 • jednostka nieposiadająca osobowości prawnej (w przypadku państwowej i samorządowej jednostki organizacyjne i organizacji społecznej).

Inwestor może działać przez pełnomocnika.

4. Organ właściwy do rozpatrzenia wniosku

Wniosek składa się do organu administracji architektoniczno-budowlanej.

Organem administracji architektoniczno-budowlanej jest:

 • starosta (w miastach na prawach powiatu rolę starosty pełni prezydent miasta)
 • wojewoda (w zakresie spraw wymienionych w art. 82 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego)

5. Zawartość wniosku

W celu wypełnienia wniosku konieczne będzie wskazanie danych dotyczących:

 • inwestora (w tym danych do korespondencji)
 • pełnomocnika (jeżeli inwestor zamierza działać przez pełnomocnika)
 • decyzji o pozwoleniu na budowę objętej zmianą (tzw. decyzji pierwotnej)
 • planowanej inwestycji (zamierzenia budowlanego)

W zakresie danych dotyczących decyzji o pozwoleniu na budowę należy podać:

 • datę wydania decyzji
 • nr i znak decyzji
 • nazwę zamierzenia budowlanego objętego decyzją

6. Załączniki do wniosku

Do wniosku (w każdym przypadku) należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (można je wypełnić na stronie e-Budownictwo). Zamiast Inwestora oświadczenie może wypełnić inna osoba (pełnomocnik), jeżeli jest do tego upoważniona.

Do wniosku należy również dołączyć:

 • projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlanego w formie dokumentu elektronicznego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym lub jej kopię

Ponadto, w przypadku niektórych robót budowlanych, należy dołączyć:

 • pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów lub kopie tych pozwoleń, uzgodnień i opinii.
 • pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej) – jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika.
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • inne dokumenty, które należy dołączyć zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 3a-11 Prawa budowlanego

W sytuacji, gdy wniosek nie spełnia wymogów formalnych (np. brak podpisu, pełnomocnictwa, wymaganych dokumentów) organ wezwie wnoszącego podanie, do usunięcia braków, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Nie ma konieczności przesyłania dokumentów w postaci papierowej podpisanych elektronicznie przez podmioty sporządzające te dokumenty. Dokumenty zawierające podpis elektroniczny są oryginałami.

Ponadto dokumenty mogą być dołączone również w postaci skanów lub zdjęć tych dokumentów. Nie dotyczy to pełnomocnictwa i oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, które składa się w oryginale, tj. w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (z e-dowodu).

7. Termin na złożenie wniosku

Wniosek składa się przed terminem zamierzonego odstąpienia od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego, lub innych warunków decyzji o pozwoleniu na budowę. Roboty budowlane można rozpocząć po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwoleniu na budowę, która co do zasady powinna być ostateczna.

8. Termin na rozpatrzenie wniosku przez organ

Jeżeli inwestor spełni określone prawem wymagania, organ ma na wydanie decyzji o zmianie pozwoleniu na budowę miesiąc, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej − dwa miesiące od dnia złożenia wniosku (art. 35 § 3 K.p.a.).

W powyższym terminie organ może wydać:

 • postanowienie nakładające na inwestora obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia (po bezskutecznym upływie terminu organ wydaje decyzję o odmowie zmiany pozwolenia na budowę; nałożenie obowiązku uzupełnienia nieprawidłowości w projekcie zawiesza bieg powyższych terminów; na postanowienie organu nie przysługuje zażalenie ani skarga do sądu administracyjnego, lecz można je skarżyć w odwołaniu od decyzji wydanej w następstwie tego postanowienia)
 • decyzję o zmianie lub odmowie zmiany pozwolenia na budowę (od decyzji takiej przysługuje odwołanie do organu wyższej instancji).

9. Postępowanie w sprawie wniosku w postaci elektronicznej

Złożenie wniosku w postaci elektronicznej nie przesądza, że dalsza korespondencja między inwestorem (jego pełnomocnikiem) i organem będzie odbywać się w postaci elektronicznej.

Inwestor (jego pełnomocnik) składając wniosek w postaci elektronicznej będzie decydował, czy wyraża zgodę na doręczenie korespondencji w tej sprawie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Jeżeli przy wypełnianiu wniosku takiej zgody nie wyrazi, dalsza korespondencja będzie odbywać się w postaci papierowej.

10. Opłaty przy wniosku

Uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę podlega opłacie skarbowej, której wysokość uzależniona jest od rodzaju i zakresu zamierzenia budowlanego (tabela Część III pkt 9 ustawy o opłacie skarbowej), z wyłączeniem pozwolenia na budowę dotyczącego: budownictwa mieszkaniowego (art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej), budowy lub remontów obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych, budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne, remontu obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków.

Ponadto wymagana jest opłata za pełnomocnictwo (jeżeli zgłoszenia dokonuje się przez pełnomocnika).

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta), właściwy miejscowo ze względu na siedzibę organu.

Opłaty nie można dokonać w postaci elektronicznej za pomocą strony e-Budownictwo.

11. Wzór wniosku o zmianę pozwolenia na budowę

Wzór wniosku o zmianę pozwolenia na budowę (PB-7) stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 1 marca 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o zmianę pozwolenia na budowę.

Formularz wniosku wypełniony w serwisie e-Budownictwo można przesłać drogą elektroniczną poprzez ePUAP. Można go też pobrać na dysk, wydrukować i przekazać do organu drogą tradycyjną.

Wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu (PB-6)

WNIOSEK O WYDANIE ODRĘBNEJ DECYZJI O ZATWIERDZENIU PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU

1. Podstawa prawna

Art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

2. Uzyskanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego

Inwestor, spełniający warunki do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, może żądać wydania odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego poprzedzającej wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Uwaga. Decyzja o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego nie uprawnia do wykonywania robót budowlanych. Przed rozpoczęciem robót należy uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę.

3. Podmiot składający wniosek

Wniosek składa inwestor.

Inwestorem może być:

 • osoba fizyczna,
 • osoba prawna,
 • jednostka nieposiadająca osobowości prawnej (w przypadku państwowej i samorządowej jednostki organizacyjne i organizacji społecznej).

Inwestor może działać przez pełnomocnika.

4. Organ właściwy do rozpatrzenia wniosku

Wniosek składa się do organu administracji architektoniczno-budowlanej.

Organem administracji architektoniczno-budowlanej jest:

 • starosta (w miastach na prawach powiatu rolę starosty pełni prezydent miasta)
 • wojewoda (w zakresie spraw wymienionych w art. 82 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego).

5. Zawartość wniosku

W celu wypełnienia wniosku konieczne będzie wskazanie danych dotyczących:

 • inwestora (w tym danych do korespondencji)
 • pełnomocnika (jeżeli inwestor zamierza działać przez pełnomocnika)
 • planowanej inwestycji (zamierzenia budowlanego)

W zakresie danych dotyczących planowanej inwestycji (zamierzenia budowlanego) należy podać:

 • rodzaj planowanej inwestycji
 • nazwę planowanej inwestycji
 • dane planowanej inwestycji (w szczególności adres lub dane ewidencyjne z Centralnej Ewidencji Gruntów i Budynków)

6. Załączniki do wniosku

Do wniosku należy dołączyć:

 • projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlanego w formie dokumentu elektronicznego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym lub jej kopię
 • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Ponadto, w przypadku niektórych robót budowlanych, należy dołączyć:

 • pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów lub kopie tych pozwoleń, uzgodnień i opinii.
 • pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej) – jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika.
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • inne dokumenty, które należy dołączyć zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 3a- 11 Prawa budowlanego

W sytuacji, gdy wniosek nie spełnia wymogów formalnych (np. brak podpisu, pełnomocnictwa, wymaganych dokumentów) organ wezwie wnoszącego podanie, do usunięcia braków, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Nie ma konieczności przesyłania dokumentów w postaci papierowej podpisanych elektronicznie przez podmioty sporządzające te dokumenty. Dokumenty zawierające podpis elektroniczny są oryginałami.

Ponadto dokumenty mogą być dołączone również w postaci skanów lub zdjęć tych dokumentów. Nie dotyczy to pełnomocnictwa oraz projektu zagospodarowania działki lub terenu i projektu architektoniczno-budowlanego, które składa się w oryginale, tj. w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (z e-dowodu).

7. Termin na rozpatrzenie wniosku przez organ

Jeżeli inwestor spełni określone prawem wymagania, organ ma na wydanie decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego miesiąc, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej − dwa miesiące od dnia złożenia wniosku (art. 35 § 3 K.p.a.).

W powyższym terminie organ może wydać:

 • postanowienie nakładające na inwestora obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia (po bezskutecznym upływie terminu organ wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu; nałożenie obowiązku uzupełnienia nieprawidłowości w projekcie zawiesza bieg powyższych terminów; na postanowienie organu nie przysługuje zażalenie ani skarga do sądu administracyjnego, lecz można je skarżyć w odwołaniu od decyzji wydanej w następstwie tego postanowienia)
 • decyzję o zatwierdzeniu lub odmowie zatwierdzenia projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego (od decyzji takiej przysługuje odwołanie do organu wyższej instancji).

8. Termin ważności decyzji

Decyzja o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu jest ważna przez czas w niej oznaczony, jednak nie dłużej niż rok.

9. Opłaty przy wniosku

Uzyskanie decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego podlega opłacie skarbowej w wysokości 47 zł.

Ponadto wymagana jest opłata za pełnomocnictwo (jeżeli zgłoszenia dokonuje się przez pełnomocnika).

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta), właściwy miejscowo ze względu na siedzibę organu.

10. Wzór wniosku o pozwolenie na budowę

Wzór wniosku o pozwolenie na budowę (PB-6) załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego.

Formularz wniosku wypełniony w serwisie e-Budownictwo można przesłać drogą elektroniczną poprzez ePUAP. Można go też pobrać na dysk, wydrukować i przekazać do organu drogą tradycyjną.

Zawiadomienie o zakończeniu budowy (PB-16)

ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU BUDOWY

1. Podstawa prawna

Art. 54 ust. 1 i art. 57 ust. 1 w zw. z ust. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

2. Zawiadomienie o zakończeniu budowy

Do użytkowania obiektu budowlanego, na budowę którego wymagana jest decyzja o pozwoleniu na budowę, albo zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2, o ile przystąpienie do użytkowania ma nastąpić po wykonaniu wszystkich robót budowlanych, można przystąpić po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji. Organ nadzoru budowlanego może z urzędu przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

Inwestor może zamiast zawiadomienia o zakończeniu budowy zwrócić się o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

Uwaga! Zgodnie z przepisami ustawy COVID-19 w czasie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego organ wszystkie wnioski o pozwolenie na użytkowanie traktuje tak, jak zawiadomienia o zakończeniu budowy (organ może wnieść sprzeciw). Inwestor, który chce uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowania, powinien wskazać to w piśmie przewodnim do organu.

3. Podmiot składający zawiadomienie

Zawiadomienie składa inwestor. Inwestorem może być:

 • osoba fizyczna
 • osoba prawna
 • jednostka nieposiadająca osobowości prawnej (w przypadku państwowej i samorządowej jednostki organizacyjnej i organizacji społecznej). Inwestor może działać przez pełnomocnika.

4. Organ właściwy do rozpatrzenia zawiadomienia

Zawiadomienie o zakończeniu budowy składa się do organu nadzoru budowlanego. Organem nadzoru budowlanego jest:

 • powiatowy inspektor nadzoru budowlanego
 • wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego (w zakresie spraw wymienionych w art. 82 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego).

5. Zawartość zawiadomienia

W celu wypełnienia zawiadomienia w postaci elektronicznej konieczne będzie wskazanie danych dotyczących:

 • inwestora
 • pełnomocnika (jeżeli wnioskodawca zamierza działać przez pełnomocnika),
 • decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia budowy, W zakresie danych dotyczących budynku mieszkalnego jednorodzinnego należy podać:
 • miejsce położenia obiektu (w szczególności adres lub dane ewidencyjne z Centralnej Ewidencji Gruntów i Budynków) W zakresie danych dotyczących decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia budowy należy podać:
 • organ wydający decyzję/przyjmujący zgłoszenie
 • wydania decyzji/dokonania zgłoszenia
 • nr decyzji i znak sprawy

6. Załączniki do zawiadomienia

I. Jeżeli zawiadomienie dotyczy obiektu budowlanego, którego projekt został sporządzony na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 19 września 2020 r., do zawiadomienia należy dołączyć:

 • pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej) – jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika;
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
 • oryginał dziennika budowy prowadzonego w postaci papierowej, a w przypadku prowadzenia dziennika budowy w postaci elektronicznej indywidualny numer tego dziennika nadany w systemie EDB,
 • oświadczenie kierownika budowy o:
 1. zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami (w przypadku budynku z częścią mieszkalną w oświadczeniu zamieszcza się informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych)
 2. o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;
 • oświadczenie kierownika budowy o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
 • protokoły badań i sprawdzeń;
 • dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę, o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii;
 • potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy;
 • zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, potwierdzające nieodpłatne przekazanie na rzecz gminy inwestycji uzupełniającej, a w przypadku, gdy stanowi ona część obiektu budowlanego – potwierdzające zakończenie robót budowlanych jej dotyczących;
 • w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej - wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w przypadku nieuwzględnienia wyniku audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego - uzasadnienie zarządcy drogi stanowiące załącznik do wyniku ww. audytu;
 • w razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków decyzji o pozwoleniu na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, inwestor dołącza kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby – uzupełniający opis tych zmian. W takim przypadku oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony.

II. Jeżeli zawiadomienie dotyczy obiektu budowlanego, którego projekt został sporządzony na podstawie przepisów obowiązujących od dnia 19 września 2020 r., do zawiadomienia należy dołączyć:

 • oryginał dziennika budowy;
 • projekt techniczny z uwzględnieniem zmian dokonanych przez projektanta (i sprawdzonych przez projektanta sprawdzającego)
 • oświadczenie kierownika budowy o:
 1. zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami (w przypadku budynku z częścią mieszkalną w oświadczeniu zamieszcza się informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych),
 2. doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;
 • oświadczenie kierownika budowy o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
 • protokoły badań i sprawdzeń:
 1. przyłączy i instalacji, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, sporządzone przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności lub - w przypadku przewodów kominowych - osoby uprawnione do prowadzenia kontroli okresowych przewodów kominowych,
 2. przeprowadzonych przez organy właściwych jednostek dozoru technicznego - w odniesieniu do urządzeń podlegających dozorowi technicznemu;
 • decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego, wydaną przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego;
 • dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę, o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu sporządzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii;
 • potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy;
 • zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, potwierdzające nieodpłatne przekazanie na rzecz gminy inwestycji uzupełniającej, a w przypadku, gdy stanowi ona część obiektu budowlanego – potwierdzające zakończenie robót budowlanych jej dotyczących;
 • w razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków decyzji o pozwoleniu na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, inwestor dołącza kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby – uzupełniający opis tych zmian. W takim przypadku oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony. Nie ma konieczności załączania wszystkich dokumentów w oryginale albo podpisanych elektronicznie przez podmioty sporządzające te dokumenty. Zgodnie z art. 57 ust. 1c zamiast oryginałów można dołączyć kopie: a) oświadczenia kierownika budowy:
 1. o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,
 2. o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,
 • oświadczenia o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych,
 • protokołów badań i sprawdzeń przyłączy i instalacji i protokołów o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym,
 • decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia technicznego, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym,
 • dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
 • potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy;
 • zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 37i ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej, albo uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
 • oświadczenia o zgodności obiektu budowlanego z projektem budowlanym i braku uwag lub sprzeciwu na rozpoczęcie użytkowania ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej, jeśli są wymagane

Nie ma konieczności przesyłania dokumentów w postaci papierowej podpisanych elektronicznie przez podmioty sporządzające te dokumenty. Dokumenty zawierające podpis elektroniczny są oryginałami.

Ponadto dokumenty mogą być dołączone również w postaci skanów lub zdjęć tych dokumentów. Nie dotyczy to pełnomocnictwa i oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, które składa się w oryginale, tj. w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (z e-dowodu).

7. Termin na złożenie wniosku

Zawiadomienie należy złożyć po zakończeniu budowy, a przed przystąpieniem do użytkowania budynku.

8. Termin na rozpatrzenie wniosku przez organ

Po otrzymaniu zawiadomienia, organ nadzoru budowlanego ma 14 dni na zgłoszenie sprzeciwu lub wezwanie inwestora do uzupełnienia dokumentów. Jeśli tego nie uczyni, inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego.

9. Postępowanie w sprawie zawiadomienia w postaci elektronicznej

Złożenie zawiadomienia w postaci elektronicznej nie przesądza, że dalsza korespondencja między inwestorem (jego pełnomocnikiem) i organem będzie odbywać się w postaci elektronicznej.

Inwestor (jego pełnomocnik) składając zawiadomienie w postaci elektronicznej będzie decydował, czy wyraża zgodę na doręczenie korespondencji w tej sprawie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Jeżeli przy wypełnianiu zawiadomienia takiej zgody nie wyrazi, dalsza korespondencja będzie odbywać się w postaci papierowej.

10. Opłaty przy wniosku

Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy podlega opłacie skarbowej tylko w przypadku obiektów budowlanych, o których mowa w tabeli Część I pkt 9d ustawy o opłacie skarbowej (m.in. warsztaty, stacje obsługi pojazdów, myjnie samochodowe, garaże do pięciu stanowisk włącznie, place postojowe i parkingi obiekty magazynowe, budynki kolejowe, stawy rybne). Jej wysokość jest uzależniona od rodzaju zamierzenia budowlanego i nie obejmuje zawiadomienia dotyczącego zakończenia budowy obiektu budowlanego zniszczonego lub uszkodzonego wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych. Ponadto wymagana jest opłata za pełnomocnictwo (jeżeli zawiadomienia dokonuje się przez pełnomocnika). Opłaty nie można dokonać w postaci elektronicznej za pomocą generatora wniosków. Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).

11. Wzór wniosku

Wzór formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy (PB-16) załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie Link

Formularz wniosku wypełniony w serwisie e-Budownictwo można przesłać drogą elektroniczną poprzez ePUAP. Można go też pobrać na dysk, wydrukować i przekazać do organu drogą tradycyjną.

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie - przed zakończeniem budowy (PB-17a)

WNIOSEK O POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE PRZED WYKONANIEM WSZYSTKICH ROBÓT BUDOWLANYCH

1. Podstawa prawna

Art. 59 ust. 2 i ust. 3 w związku z art. 55 ust. 1 pkt 3, ust. 1a i 1b oraz art. 57 ust. 1 w zw. z ust. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

2. Pozwolenie na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych

Pozwolenie na użytkowanie udzielone przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych może obejmować:

 • obiekt budowlany lub jego część
 • niektóre z obiektów budowlanych objętych jedną decyzją o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniem budowy:
 1. wolno stojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane
 2. sieci: elektroenergetyczne obejmujące napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa Pozwolenia na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych może zostać wydane tylko, jeśli oddawane do użytkowania obiekty budowlane lub ich części mogą samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem. Wniosek o pozwolenie na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych składasz, gdy w obiekcie budowlanym objętym wnioskiem nie wykonano wszystkich robót budowlanych. Wówczas organ, pomimo niewykonania wszystkich robót, może w wydanym pozwoleniu na użytkowanie:

a) określić warunki użytkowania tego obiektu albo uzależnić jego użytkowanie od wykonania, w oznaczonym terminie, określonych robót budowlanych (art. 59 ust. 2), b) może określić termin wykonania robót wykończeniowych lub innych robót budowlanych związanych z obiektem (art. 59 ust. 3).

Inwestor może zamiast zawiadomienia o zakończeniu budowy zwrócić się o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

Uwaga! Zgodnie z przepisami ustawy COVID-19 w czasie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego organ wszystkie wnioski o pozwolenie na użytkowanie traktuje tak, jak zawiadomienia o zakończeniu budowy (organ może wnieść sprzeciw). Inwestor, który chce uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowania, powinien wskazać to w piśmie przewodnim do organu.

3. Podmiot składający wniosek

Wniosek składa inwestor. Inwestorem może być:

 • osoba fizyczna
 • osoba prawna
 • jednostka nieposiadająca osobowości prawnej (w przypadku państwowej i samorządowej jednostki organizacyjne i organizacji społecznej). Inwestor może działać przez pełnomocnika. Jeżeli o pozwolenie na użytkowanie ubiega się inny podmiot niż, ten który dokonał zgłoszenia albo uzyskał pozwolenie na budowę lub wznowienie robót budowlanych, nowy inwestor powinien wcześniej złożyć wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę lub wznowienie robót budowlanych albo praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia (art. 40). Wniosek takim można również składać w postaci elektronicznej za pomocą generatora wniosków (ePB-9, ePB-10 albo ePB-11).

4. Organ właściwy do rozpatrzenia wniosku

Wniosek składa się do organu nadzoru budowlanego. Organem nadzoru budowlanego jest:

 • powiatowy inspektor nadzoru budowlanego
 • wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego (w zakresie spraw wymienionych w art. 82 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego).

5. Zawartość wniosku

W celu wypełnienia wniosku w postaci elektronicznej konieczne będzie wskazanie danych dotyczących:

 • inwestora
 • pełnomocnika (jeżeli wnioskodawca zamierza działać przez pełnomocnika)
 • obiektu budowlanego
 • decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia budowy W zakresie danych dotyczących inwestycji należy podać:
 • funkcję (przeznaczenie) lub parametry obiektu budowlanego oraz jakiej części obiektu dotyczy wniosek
 • informacje o robotach budowlanych pozostałych do wykonania
 • miejsce położenia obiektu (w szczególności adres lub dane ewidencyjnej z Centralnej Ewidencji Gruntów i Budynków) W zakresie danych dotyczących decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia budowy należy podać:
 • organ wydający decyzję/przyjmujący zgłoszenie
 • datę wydania decyzji/dokonania zgłoszenia
 • nr decyzji

6. Załączniki do wniosku

I. Jeżeli zawiadomienie dotyczy obiektu budowlanego, którego projekt został sporządzony na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 19 września 2020 r., do wniosku należy dołączyć:

 • pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej) – jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • oryginał dziennika budowy prowadzonego w postaci papierowej, a w przypadku prowadzenia dziennika budowy w postaci elektronicznej indywidualny numer tego dziennika nadany w systemie EDB
 • oświadczenie kierownika budowy:
 1. o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami (w przypadku budynku mieszkalnego lub budynku z częścią mieszkalną, w oświadczeniu zamieszcza się informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej i poszczególnych lokali mieszkalnych)
 2. o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu
 • oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
 • protokoły badań i sprawdzeń:
 1. przyłączy i instalacji, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, sporządzone przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności lub osoby, o których mowa w art. 62 ust. 6,
 2. przeprowadzonych przez organy właściwych jednostek dozoru technicznego – w odniesieniu do urządzeń podlegających dozorowi technicznemu,
 • dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę, o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu sporządzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii
 • potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy
 • zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, potwierdzające nieodpłatne przekazanie na rzecz gminy inwestycji uzupełniającej, a w przypadku, gdy stanowi ona część obiektu budowlanego – potwierdzające zakończenie robót budowlanych jej dotyczących
 • w przypadku drogi transeuropejskiej sieci drogowej:
 1. wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego
 2. w przypadku nieuwzględnienia wyniku audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego – uzasadnienie zarządcy drogi, stanowiący załącznik do wyniku ww. audytu
 • w razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków decyzji o pozwoleniu na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do wniosku inwestor dołącza kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby – uzupełniający opis tych zmian. W takim przypadku oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony
 • oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej

II. Jeżeli zawiadomienie dotyczy obiektu budowlanego, którego projekt został sporządzony na podstawie przepisów obowiązujących od dnia 19 września 2020 r., do wniosku należy dołączyć:

 • pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej) – jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • oryginał dziennika budowy
 • projekt techniczny z uwzględnieniem zmian dokonanych przez projektanta (i sprawdzonych przez projektanta sprawdzającego)
 • oświadczenie kierownika budowy:
 1. o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami (w przypadku budynku mieszkalnego lub budynku z częścią mieszkalną, w oświadczeniu zamieszcza się informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej i poszczególnych lokali mieszkalnych)
 2. o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu
 • oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
 • protokoły badań i sprawdzeń:
 1. przyłączy i instalacji, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, sporządzone przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności lub - w przypadku przewodów kominowych - osoby uprawnione do prowadzenia kontroli okresowych przewodów kominowych
 2. przeprowadzonych przez organy właściwych jednostek dozoru technicznego - w odniesieniu do urządzeń podlegających dozorowi technicznemu
 • decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę, o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu sporządzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii
 • potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy
 • zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, potwierdzające nieodpłatne przekazanie na rzecz gminy inwestycji uzupełniającej, a w przypadku, gdy stanowi ona część obiektu budowlanego – potwierdzające zakończenie robót budowlanych jej dotyczących
 • w przypadku drogi transeuropejskiej sieci drogowej:
 1. wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego
 2. w przypadku nieuwzględnienia wyniku audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego – uzasadnienie zarządcy drogi, stanowiący załącznik do wyniku ww. audytu
 • w razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego, lub warunków decyzji o pozwoleniu na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do wniosku inwestor dołącza kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby – uzupełniający opis tych zmian. W takim przypadku oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony
 • oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej Nie ma konieczności załączania wszystkich dokumentów w oryginale albo podpisanych elektronicznie przez podmioty sporządzające te dokumenty. Zgodnie z art. 57 ust. 1c zamiast oryginałów można dołączyć kopie: a) oświadczenia kierownika budowy:
 1. o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,
 2. o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, oświadczenia o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych,
 • protokołów badań i sprawdzeń przyłączy i instalacji i protokołów o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym,
 • decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia technicznego, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym,
 • dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
 • potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy;
 • zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 37i ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej, albo uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
 • oświadczenia o zgodności obiektu budowlanego z projektem budowlanym i braku uwag lub sprzeciwu na rozpoczęcie użytkowania ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej, jeśli są wymagane.

Nie ma konieczności przesyłania dokumentów w postaci papierowej podpisanych elektronicznie przez podmioty sporządzające te dokumenty. Dokumenty zawierające podpis elektroniczny są oryginałami.

Ponadto dokumenty mogą być dołączone również w postaci skanów lub zdjęć tych dokumentów. Nie dotyczy to pełnomocnictwa i oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, które składa się w oryginale, tj. w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (z e-dowodu).

7. Termin na złożenie wniosku

Wniosek należy złożyć przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego.

8. Termin na rozpatrzenie wniosku przez organ

Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwanie organu nadzoru budowlanego do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli budowy, którą organ przeprowadza przed upływem 21 dni od dnia doręczenia wezwania albo uzupełnionego wezwania. O terminie obowiązkowej kontroli organ zawiadamia inwestora w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania albo uzupełnionego wezwania. Jeżeli inwestor spełni określone prawem wymagania, organ ma na wydanie decyzji miesiąc, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej − dwa miesiące od dnia złożenia wniosku (art. 35 § 3 K.p.a.).

9. Postępowanie w sprawie wniosku w postaci elektronicznej

Złożenie wniosku w postaci elektronicznej nie przesądza, że dalsza korespondencja między inwestorem (jego pełnomocnikiem) i organem będzie odbywać się w postaci elektronicznej.

Inwestor (jego pełnomocnik) składając wniosek w postaci elektronicznej będzie decydował, czy wyraża zgodę na doręczenie korespondencji w tej sprawie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Jeżeli przy wypełnianiu wniosku takiej zgody nie wyrazi, dalsza korespondencja będzie odbywać się w postaci papierowej.

10. Opłaty przy wniosku

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego podlega opłacie skarbowej, której wysokość wynosi 25% stawek określonych w ust. 9 pkt 1 uzależnionych od rodzaju i zakresu zamierzenia budowlanego (tabela Część III pkt 10 ustawy o opłacie skarbowej). Nie podlega opłacie skarbowej wniosek o udzielenie pozwolenia dotyczący budowy lub przebudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych oraz budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne. W przypadku wydawania pozwolenia na użytkowanie budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku. Ponadto wymagana jest opłata za pełnomocnictwo (jeżeli zgłoszenia dokonuje się przez pełnomocnika). Opłaty nie można dokonać w postaci elektronicznej za pomocą generatora wniosków. Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). Opłacie skarbowej podlega jedynie udzielenie pozwolenia na użytkowanie (opłata nie może być pobierana w przypadku wydania odmowy udzielenia pozwolenia na użytkowanie W praktyce organ przed wydaniem decyzji powinien wezwać do uiszczenia opłaty po pozytywnej kontroli obowiązkowej, wskazując sposób wyliczenia kwota do zapłaty.

11. Wzór wniosku

Wzór wniosku o pozwolenie na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych (PB-17a) załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie.

Formularz wniosku wypełniony na stronie e-Budownictwo można przesłać drogą elektroniczną poprzez ePUAP. Można go też pobrać na dysk, wydrukować i przekazać do organu drogą tradycyjną.

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie (PB-17)

WNIOSEK O POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE

1. Podstawa prawna

Art. 55 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 57 ust 1 w zw. z ust. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

2. Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie

Pozwolenie na użytkowanie należy uzyskać przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego na budowę, którego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do jednej z niżej wymienionych kategorii, określonych w załączniku do ustawy Prawo budowlane:

 • V – obiekty sportu i rekreacji,
 • IX – budynki kultury, nauki i oświaty
 • X – budynki kultu religijnego
 • XI – budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej
 • XII – budynki administracji publicznej, budynki Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta, ministerstw i urzędów centralnych, terenowej administracji rządowej i samorządowej, sądów i trybunałów, więzień i domów popraw-czych, zakładów dla nieletnich, zakładów karnych, aresztów śledczych oraz obiekty budowlane Sił Zbrojnych
 • XIII – pozostałe budynki mieszkalne (inne niż budynki mieszkalne jednorodzinne)
 • XIV – budynki zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego
 • XV – budynki sportu i rekreacji
 • XVI – budynki biurowe i konferencyjne
 • XVII – budynki handlu, gastronomii i usług – z wyjątkiem warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych i garaży do pięciu stanowisk włącznie
 • XVIII – budynki przemysłowe – z wyjątkiem obiektów magazynowych: budynki składowe, chłodnie, hangary i wiaty, a także budynków kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego
 • XX – stacje paliw
 • XXII – składowiska odpadów
 • XXIV – obiekty gospodarki wodnej – z wyjątkiem stawów rybnych
 • XXVII – budowle hydrotechniczne piętrzące, upustowe i regulacyjne – z wyjątkiem jazów, wałów przeciwpowodziowych, opasek i ostróg brzegowych oraz rowów melioracyjnych
 • XXVIII – drogowe i kolejowe obiekty mostowe
 • XXIX – wolno stojące kominy i maszty oraz części budowlane elektrowni wiatrowych
 • XXX – obiekty służące do korzystania z zasobów wodnych Pozwolenie na użytkowanie należy uzyskać także, jeżeli obowiązek taki został nałożony w decyzji kończącej postępowanie naprawcze lub legalizacyjne w stosunku do inwestycji. Inwestor może również zamiast dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Jeżeli nie zakończono wszystkich robót budowlanych w obiekcie lub innych robót związanych z obiektem budowlanym należy złożyć wniosek o pozwolenie na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych (ePB-17a). Wniosek o pozwolenie na użytkowanie można również składać w postaci elektronicznej za strony e-Budownictwo.

Inwestor może zamiast zawiadomienia o zakończeniu budowy zwrócić się o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

Uwaga! Zgodnie z przepisami ustawy COVID-19 w czasie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego organ wszystkie wnioski o pozwolenie na użytkowanie traktuje tak, jak zawiadomienia o zakończeniu budowy (organ może wnieść sprzeciw). Inwestor, który chce uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowania, powinien wskazać to w piśmie przewodnim do organu.

3. Podmiot składający wniosek

Wniosek składa inwestor. Inwestorem może być:

 • osoba fizyczna
 • osoba prawna
 • jednostka nieposiadająca osobowości prawnej (w przypadku państwowej i samorządowej jednostki organizacyjne i organizacji społecznej). Inwestor może działać przez pełnomocnika. Jeżeli o pozwolenie na użytkowanie ubiega się inny podmiot niż, ten który dokonał zgłoszenia albo uzyskał pozwolenie na budowę lub wznowienie robót budowlanych, nowy inwestor powinien wcześniej złożyć wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę lub wznowienie robót budowlanych albo praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia (art. 40). Wniosek takim można również składać w postaci elektronicznej za pomocą generatora wniosków (ePB-9, ePB-10 albo ePB-11).

4. Organ właściwy do rozpatrzenia wniosku

Wniosek składa się do organu nadzoru budowlanego. Organem nadzoru budowlanego jest:

 • powiatowy inspektor nadzoru budowlanego
 • wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego (w zakresie spraw wymienionych w art. 82 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego).

5. Zawartość wniosku

W celu wypełnienia wniosku w postaci elektronicznej konieczne będzie wskazanie danych dotyczących:

 • inwestora
 • pełnomocnika (jeżeli wnioskodawca zamierza działać przez pełnomocnika)
 • obiektu budowlanego
 • decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia budowy W zakresie danych dotyczących inwestycji należy podać:
 • funkcję (przeznaczenie) lub parametry obiektu budowlanego
 • miejsce położenia obiektu (w szczególności adres lub dane ewidencyjnej z Centralnej Ewidencji Gruntów i Budynków) W zakresie danych dotyczących decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia budowy należy podać:
 • organ wydający decyzję/przyjmujący zgłoszenie
 • datę wydania decyzji/dokonania zgłoszenia
 • nr decyzji

6. Załączniki do wniosku

I. Jeżeli zawiadomienie dotyczy obiektu budowlanego, którego projekt został sporządzony na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 19 września 2020 r., do wniosku należy dołączyć:

 • pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej) – jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • oryginał dziennika budowy prowadzonego w postaci papierowej, a w przypadku prowadzenia dziennika budowy w postaci elektronicznej indywidualny numer tego dziennika nadany w systemie EDB
 • oświadczenie kierownika budowy:
 1. o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami (w przypadku budynku mieszkalnego lub budynku z częścią mieszkalną, w oświadczeniu zamieszcza się informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej i poszczególnych lokali mieszkalnych)
 2. o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu
 • oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
 • protokoły badań i sprawdzeń:
 1. przyłączy i instalacji, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, sporządzone przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności lub - w przypadku przewodów kominowych - osoby uprawnione do prowadzenia kontroli okresowych przewodów kominowych
 2. przeprowadzonych przez organy właściwych jednostek dozoru technicznego - w odniesieniu do urządzeń podlegających dozorowi technicznemu
 • dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę, o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu sporządzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii
 • potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy
 • zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, potwierdzające nieodpłatne przekazanie na rzecz gminy inwestycji uzupełniającej, a w przypadku, gdy stanowi ona część obiektu budowlanego – potwierdzające zakończenie robót budowlanych jej dotyczących
 • w przypadku drogi transeuropejskiej sieci drogowej:
 1. wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego
 2. w przypadku nieuwzględnienia wyniku audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego – uzasadnienie zarządcy drogi, stanowiący załącznik do wyniku ww. audytu
 • w razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków decyzji o pozwoleniu na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do wniosku inwestor dołącza kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby – uzupełniający opis tych zmian. W takim przypadku oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony
 • oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej

II. Jeżeli zawiadomienie dotyczy obiektu budowlanego, którego projekt został sporządzony na podstawie przepisów obowiązujących od dnia 19 września 2020 r., do wniosku należy dołączyć:

 • pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej) – jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • oryginał dziennika budowy
 • projekt techniczny z uwzględnieniem zmian dokonanych przez projektanta (i sprawdzonych przez projektanta sprawdzającego)
 • oświadczenie kierownika budowy:
 1. o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami (w przypadku budynku mieszkalnego lub budynku z częścią mieszkalną, w oświadczeniu zamieszcza się informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej i poszczególnych lokali mieszkalnych)
 2. o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu
 • oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
 • protokoły badań i sprawdzeń:
 1. przyłączy i instalacji, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, sporządzone przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności lub - w przypadku przewodów kominowych - osoby uprawnione do prowadzenia kontroli okresowych przewodów kominowych
 2. przeprowadzonych przez organy właściwych jednostek dozoru technicznego - w odniesieniu do urządzeń podlegających dozorowi technicznemu
 • decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę, o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu sporządzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii
 • potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy
 • zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, potwierdzające nieodpłatne przekazanie na rzecz gminy inwestycji uzupełniającej, a w przypadku, gdy stanowi ona część obiektu budowlanego – potwierdzające zakończenie robót budowlanych jej dotyczących
 • w przypadku drogi transeuropejskiej sieci drogowej:
 1. wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego
 2. w przypadku nieuwzględnienia wyniku audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego – uzasadnienie zarządcy drogi, stanowiący załącznik do wyniku ww. audytu
 • w razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego, lub warunków decyzji o pozwoleniu na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do wniosku inwestor dołącza kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby – uzupełniający opis tych zmian. W takim przypadku oświadczenie kierownika budowy powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony
 • oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej Nie ma konieczności załączania wszystkich dokumentów w oryginale albo podpisanych elektronicznie przez podmioty sporządzające te dokumenty. Zgodnie z art. 57 ust. 1c zamiast oryginałów można dołączyć kopie: a) oświadczenia kierownika budowy:
 1. o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,
 2. o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,
 • oświadczenia o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych,
 • protokołów badań i sprawdzeń przyłączy i instalacji i protokołów o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym,
 • decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia technicznego, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym,
 • dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
 • potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy;
 • zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 37i ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej, albo uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
 • oświadczenia o zgodności obiektu budowlanego z projektem budowlanym i braku uwag lub sprzeciwu na rozpoczęcie użytkowania ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej, jeśli są wymagane

Nie ma konieczności przesyłania dokumentów w postaci papierowej podpisanych elektronicznie przez podmioty sporządzające te dokumenty. Dokumenty zawierające podpis elektroniczny są oryginałami.

Ponadto dokumenty mogą być dołączone również w postaci skanów lub zdjęć tych dokumentów. Nie dotyczy to pełnomocnictwa i oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, które składa się w oryginale, tj. w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (z e-dowodu).

7. Termin na złożenie wniosku

Wniosek należy złożyć po zakończeniu budowy, a przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego.

8. Termin na rozpatrzenie wniosku przez organ

Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwanie organu nadzoru budowlanego do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli budowy, którą organ przeprowadza przed upływem 21 dni od dnia doręczenia wezwania albo uzupełnionego wezwania. O terminie obowiązkowej kontroli organ zawiadamia inwestora w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania albo uzupełnionego wezwania. Jeżeli inwestor spełni określone prawem wymagania, organ ma na wydanie decyzji miesiąc, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej − dwa miesiące od dnia złożenia wniosku (art. 35 § 3 K.p.a.).

9. Postępowanie w sprawie wniosku w postaci elektronicznej

Złożenie wniosku w postaci elektronicznej nie przesądza, że dalsza korespondencja między inwestorem (jego pełnomocnikiem) i organem będzie odbywać się w postaci elektronicznej.

Inwestor (jego pełnomocnik) składając wniosek w postaci elektronicznej będzie decydował, czy wyraża zgodę na doręczenie korespondencji w tej sprawie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Jeżeli przy wypełnianiu wniosku takiej zgody nie wyrazi, dalsza korespondencja będzie odbywać się w postaci papierowej.

10. Opłaty przy wniosku

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego podlega opłacie skarbowej, której wysokość wynosi 25% stawek określonych w ust. 9 pkt 1 uzależnionych od rodzaju i zakresu zamierzenia budowlanego (tabela Część III pkt 10 ustawy o opłacie skarbowej). Nie podlega opłacie skarbowej wniosek o udzielenie pozwolenia dotyczący budowy lub przebudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych oraz budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne. W przypadku wydawania pozwolenia na użytkowanie budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku. Ponadto wymagana jest opłata za pełnomocnictwo (jeżeli zgłoszenia dokonuje się przez pełnomocnika). Opłaty nie można dokonać w postaci elektronicznej za pomocą strony e-Budownictwo. Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). Opłacie skarbowej podlega jedynie udzielenie pozwolenia na użytkowanie (opłata nie może być pobierana w przypadku wydania odmowy udzielenia pozwolenia na użytkowanie). W praktyce organ przed wydaniem decyzji powinien wezwać do uiszczenia opłaty po pozytywnej kontroli obowiązkowej, wskazując sposób wyliczenia kwota do zapłaty.

11. Wzór wniosku

Wzór wniosku o pozwolenie na użytkowanie (PB-17) określa załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie.

Formularz wniosku wypełniony na stronie e-Budownictwo można przesłać drogą elektroniczną poprzez ePUAP bądź pobrać, wydrukować i przekazać do organu drogą tradycyjną.

Wniosek o uproszczoną legalizację (PB-15)

Wniosek o uproszczone postępowanie legalizacyjne

1. Podstawa prawna

Art. 49f ust. 1 w związku z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

2. Uproszczone postępowanie legalizacyjne

W przypadku obiektu budowlanego lub jego części będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę albo bez wymaganego zgłoszenia albo pomimo wniesienia sprzeciwu od tego zgłoszenia, jeżeli od zakończenia budowy upłynęło co najmniej 20 lat, organ nadzoru budowlanego wszczyna uproszone postępowanie legalizacyjne.

Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego może wystąpić do organu nadzoru budowlanego z żądaniem wszczęcia uproszczonego postępowania legalizacyjnego.

W przypadku obiektów budowlanych, których budowa została zakończona przed dniem 1 stycznia 1995 r. lub w stosunku do których przed tym dniem wszczęto postępowanie administracyjne, uproszczone postępowanie legalizacyjne prowadzi się wyłącznie na żądanie właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego.

3. Podmiot składający wniosek

Wniosek składa właściciel lub zarządca obiektu budowlanego lub jego części wnioskujący o legalizację.

Właścicielem lub zarządcą może być:

 • osoba fizyczna
 • osoba prawna
 • jednostka nieposiadająca osobowości prawnej (w przypadku państwowej i samorządowej jednostki organizacyjne i organizacji społecznej).

Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika.

4. Organ właściwy do rozpatrzenia wniosku

Wniosek składa się do organu nadzoru budowlanego.

Organem nadzoru budowlanego jest:

 • powiatowy inspektor nadzoru budowlanego
 • wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego (w zakresie spraw wymienionych w art. 82 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego).

5. Zawartość wniosku

W celu wypełnienia wniosku w postaci elektronicznej konieczne będzie wskazanie danych dotyczących:

 • wnioskodawcy, tj. właściciela lub zarządcy
 • pełnomocnika (jeżeli wnioskodawca zamierza działać przez pełnomocnika)
 • obiektu budowlanego lub jego części

W zakresie danych dotyczących obiektu budowlanego lub jego części należy podać:

 • datę zakończenia budowy
 • opis obiektu budowlanego, w tym jego funkcję
 • parametry charakterystyczne obiektu (takie jak wysokość, długość, szerokość, liczba kondygnacji)
 • miejsce położenia obiektu (w szczególności adres lub dane ewidencyjnej z Centralnej Ewidencji Gruntów i Budynków).

6. Załączniki do wniosku

Do wniosku należy dołączyć:

 • pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej) – jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Nie ma konieczności przesyłania dokumentów w postaci papierowej podpisanych elektronicznie przez podmioty sporządzające te dokumenty. Dokumenty zawierające podpis elektroniczny są oryginałami.

Ponadto dokumenty mogą być dołączone również w postaci skanów lub zdjęć tych dokumentów. Nie dotyczy to pełnomocnictwa i oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, które składa się w oryginale, tj. w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (z e-dowodu).

7. Termin na złożenie wniosku

Wniosek można złożyć w każdym czasie, gdy od zakończenia budowy upłynęło co najmniej 20 lat, o ile termin ten nie upłynął po dniu wydania postanowienia o wstrzymaniu budowy na podstawie art. 48 ust. 1 Prawa budowlanego oraz w stosunku do obiektu budowlanego lub jego części nie została wydana decyzja o rozbiórce.

8. Termin na rozpatrzenie wniosku przez organ

Miesiąc, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – 2 miesiące (art. 35 § 3 K.p.a.).

Do powyższego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 K.p.a.).

9. Postępowanie w sprawie wniosku w postaci elektronicznej

Złożenie wniosku w postaci elektronicznej nie przesądza, że dalsza korespondencja między inwestorem (jego pełnomocnikiem) i organem będzie odbywać się w postaci elektronicznej.

Inwestor (jego pełnomocnik) składając wniosek w postaci elektronicznej będzie decydował, czy wyraża zgodę na doręczenie korespondencji w tej sprawie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Jeżeli przy wypełnianiu wniosku takiej zgody nie wyrazi, dalsza korespondencja będzie odbywać się w postaci papierowej.

10. Opłaty przy wniosku

Złożenie wniosku o uproszone postępowanie legalizacyjne nie wymaga wnoszenia żadnych opłat.

Wyjątkiem jest opłata za pełnomocnictwo (jeżeli zawiadomienia dokonuje się przez pełnomocnika).

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).

11. Wzór wniosku

Wzór wniosku o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego (PB-15) załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 16 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego.

Formularz wniosku wypełniony w serwisie e-Budownictwo można przesłać drogą elektroniczną poprzez ePUAP. Można go też pobrać na dysk, wydrukować i przekazać do organu drogą tradycyjną.

Wniosek o legalizację (PB-19)

Wniosek o legalizację obiektu budowlanego lub jego części

1. Podstawa prawna

Art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

2. Legalizacja obiektu budowlanego lub jego części

W przypadku obiektu budowlanego lub jego części będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę albo bez wymaganego zgłoszenia albo pomimo wniesienia sprzeciwu od tego zgłoszenia, organ nadzoru budowlanego wydaje postanowienie o wstrzymaniu budowy.

W postanowieniu organ informuje o możliwości złożenia wniosku o legalizację obiektu budowlanego lub jego części oraz o konieczności wniesienia opłaty legalizacyjnej w celu uzyskania decyzji o legalizacji obiektu budowlanego lub jego części oraz o zasadach obliczania opłaty legalizacyjnej. Wniosek o legalizację należy złożyć w terminie 30 dni od dnia doręczenia postanowienia o wstrzymaniu budowy, a jeśli zostało ono zaskarżone zażaleniem – w terminie 30 dni od dnia, w którym stało się ono ostateczne.

Wniosek o legalizację można wycofać do dnia wydania decyzji o legalizacji. W przypadku niezłożenia w terminie lub wycofania wniosku o legalizację, organ nadzoru budowlanego nakazuje rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części.

Rozpatrując wniosek o legalizację organ nadzoru budowlanego nakłada obowiązek przedłożenia, w terminie nie krótszym niż 60 dni, dokumentów legalizacyjnych.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w dokumentach legalizacyjnych organ postanowieniem nakazuje usunięcie tych nieprawidłowości w wyznaczonym terminie.

W przypadku braku nieprawidłowości w dokumentach legalizacyjnych lub wykonania postanowienia o usunięciu nieprawidłowości, organ postanowieniem ustala opłatę legalizacją.

Po uiszczeniu opłaty legalizacyjnej organ nadzoru budowlanego wydaje decyzję o legalizacji. W przypadku nieprzedłożenia w terminie dokumentów legalizacyjnych, nieusunięcia w terminie nieprawidłowości w dokumentach legalizacyjnych, albo nieuiszczenia w terminie opłaty legalizacyjnej, organ nadzoru budowanego nakazuje rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części.

3. Podmiot składający wniosek

Wniosek składa inwestor, właściciel lub zarządca obiektu budowlanego lub jego części wnioskujący o legalizację.

Inwestorem, właścicielem lub zarządcą może być:

 • osoba fizyczna
 • osoba prawna
 • jednostka nieposiadająca osobowości prawnej (w przypadku państwowej i samorządowej jednostki organizacyjne i organizacji społecznej).

Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika.

4. Organ właściwy do rozpatrzenia wniosku

Wniosek składa się do organu nadzoru budowlanego.

Organem nadzoru budowlanego jest:

 • powiatowy inspektor nadzoru budowlanego
 • wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego (w zakresie spraw wymienionych w art. 82 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego).

5. Zawartość wniosku

W celu wypełnienia wniosku w postaci elektronicznej konieczne będzie wskazanie danych dotyczących:

 • wnioskodawcy, tj. inwestora, właściciela lub zarządcy
 • pełnomocnika (jeżeli wnioskodawca zamierza działać przez pełnomocnika)
 • postanowienia o wstrzymaniu budowy
 • obiektu budowlanego lub jego części

W zakresie danych dotyczących postanowienia o wstrzymaniu budowy należy podać:

 • datę wydania postanowienia
 • nr i znak postanowienia

W zakresie danych dotyczących obiektu budowlanego lub jego części należy podać:

 • informacje o zakończeniu budowy
 • opis obiektu budowlanego, w tym jego funkcję
 • parametry charakterystyczne obiektu (takie jak wysokość, długość, szerokość, liczba kondygnacji)
 • miejsce położenia obiektu (w szczególności adres lub dane ewidencyjnej z Centralnej Ewidencji Gruntów i Budynków)

6. Załączniki do wniosku

Do wniosku należy dołączyć:

 • pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej), jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika, które składa się w oryginale, tj. w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - może być kopia potwierdzenia

Nie ma konieczności przesyłania dokumentów w postaci papierowej podpisanych elektronicznie przez podmioty sporządzające te dokumenty. Dokumenty zawierające podpis elektroniczny są oryginałami.

Ponadto dokumenty mogą być dołączone również w postaci skanów lub zdjęć tych dokumentów. Nie dotyczy to pełnomocnictwa i oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, które składa się w oryginale, tj. w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (z e-dowodu).

7. Termin na złożenie wniosku

Wniosek składa się w terminie 30 dni od dnia doręczenia postanowienia o wstrzymaniu budowy, a jeśli postanowienie zostało zaskarżone zażaleniem – w terminie 30 dni od dnia, w którym stało się ono ostateczne.

8. Termin na rozpatrzenie wniosku przez organ

Miesiąc, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – 2 miesiące (art. 35 § 3 K.p.a.).

Do powyższego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 K.p.a.).

9. Postępowanie w sprawie wniosku w postaci elektronicznej

Złożenie wniosku w postaci elektronicznej nie przesądza, że dalsza korespondencja między inwestorem (jego pełnomocnikiem) i organem będzie odbywać się w postaci elektronicznej.

Inwestor (jego pełnomocnik) składając wniosek w postaci elektronicznej będzie decydował, czy wyraża zgodę na doręczenie korespondencji w tej sprawie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Jeżeli przy wypełnianiu wniosku takiej zgody nie wyrazi, dalsza korespondencja będzie odbywać się w postaci papierowej.

10. Opłaty przy wniosku

Złożenie wniosku o legalizację nie wymaga wnoszenia żadnych opłat.

Wyjątkiem jest opłata za pełnomocnictwo (jeżeli zawiadomienia dokonuje się przez pełnomocnika).

Opłaty nie można dokonać w postaci elektronicznej za pomocą strony e-Budownictwo.

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na siedzibę organu.

Ponadto, w przypadku braku nieprawidłowości w dokumentach, organ nadzoru budowlanego ustala opłatę legalizacyjną, której uiszczenie jest konieczne dla uzyskania decyzji o legalizacji.

11. Wzór wniosku

Formularz wniosku wypełniony na stronie e-Budownictwo można przesłać drogą elektroniczną poprzez ePUAP. Można go też pobrać na dysk, wydrukować i przekazać do organu drogą tradycyjną.

Wniosek o wyłączenie niektórych obowiązków kierownika budowy (PB-13)

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O WYŁĄCZENIU STOSOWANIA PRZEPISÓW ART. 45A UST.1 USTAWY – PRAWO BUDOWLANE

1. Podstawa prawna

Art. 45a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

2. Obowiązki kierownika budowy (ar. 45a ust. 1 ustawy Prawo budowlane)

Przed rozpoczęciem budowy kierownik budowy jest obowiązany:

 1. zabezpieczyć teren budowy lub rozbiórki (w przypadku braku obowiązku ustanowienia kierownika budowy spełnienie obowiązku zabezpieczenia terenu budowy lub rozbiórki należy do inwestora)

 2. potwierdzić wpisem w dzienniku budowy otrzymanie od inwestora zatwierdzonego projektu budowlanego oraz, o ile jest wymagany - projektu technicznego, z wyjątkiem budowy, dla której nie ma obowiązku ustanowienia kierownika budowy, a także obiektów służących obronności i bezpieczeństwu państwa

 3. umieścić na terenie budowy, w widocznym miejscu:

a) tablicę informacyjną oraz

b) ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia - w przypadku budowy, na której przewiduje się prowadzenie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 pracowników lub przewidywany zakres robót budowlanych przekracza 500 osobodni,

 • z wyjątkiem budowy, dla której nie ma obowiązku ustanowienia kierownika budowy; obiektów służących obronności i bezpieczeństwu państwa, a także obiektów liniowych.

Jeżeli jest to uzasadnione nieznacznym stopniem skomplikowania robót budowlanych lub innymi ważnymi względami, organ administracji architektoniczno-budowlanej na wniosek Inwestora może wyłączyć konieczność stosowania powyższych obowiązków.

3. Podmiot składający wniosek

Wniosek składa inwestor.

Inwestorem może być:

 • osoba fizyczna,
 • osoba prawna,
 • jednostka nieposiadająca osobowości prawnej (w przypadku państwowej i samorządowej jednostki organizacyjne i organizacji społecznej).

Inwestor może działać przez pełnomocnika.

4. Organ właściwy do rozpatrzenia wniosku

Wniosek składa się do organu administracji architektoniczno-budowlanej.

Organem administracji architektoniczno-budowlanej jest:

 • starosta (w miastach na prawach powiatu rolę starosty pełni prezydent miasta)
 • wojewoda (w zakresie spraw wymienionych w art. 82 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego)

5. Zawartość wniosku

W celu wypełnienia wniosku konieczne będzie wskazanie danych dotyczących:

 • inwestora (w tym danych do korespondencji)
 • pełnomocnika (jeżeli inwestor zamierza działać przez pełnomocnika)
 • decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia (będących podstawą rozpoczęcia budowy)
 • planowanej inwestycji (zamierzenia budowlanego)

W zakresie danych dotyczących decyzji o pozwoleniu na budowę należy podać:

 • datę wydania decyzji
 • nr i znak decyzji
 • nazwę zamierzenia budowlanego objętego decyzją

W zakresie danych dotyczących zgłoszenia należy podać:

 • rodzaj robót objętych zgłoszeniem
 • zakres robót objętych zgłoszeniem
 • datę złożenia zgłoszenia

Wniosek o wyłączenie stosowania przepisów art. 45a ust 1 ustawy Prawo budowlane należy uzasadnić, poprzez wskazanie stopnia skomplikowania robót budowlanych lub innych ważnych względów.

6. Załączniki do wniosku

 • pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej) – jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika.
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

W sytuacji, gdy wniosek nie spełnia wymogów formalnych (np. brak podpisu, pełnomocnictwa) organ wezwie wnoszącego podanie, do usunięcia braków, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Nie ma konieczności przesyłania dokumentów w postaci papierowej podpisanych elektronicznie przez podmioty sporządzające te dokumenty. Dokumenty zawierające podpis elektroniczny są oryginałami.

Ponadto dokumenty mogą być dołączone również w postaci skanów lub zdjęć tych dokumentów. Nie dotyczy to pełnomocnictwa i oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, które składa się w oryginale, tj. w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (z e-dowodu).

7. Termin na złożenie wniosku

Wniosek składa się przed rozpoczęciem budowy. Zgodnie z art. 93 pkt 4 ustawy Prawo budowlane przystąpienie lub prowadzenie robót budowlanych z naruszeniem wymogów art. 45a zagrożone jest karą grzywny. Odpowiedzialność ponosił będzie kierownik budowy albo inwestor.

8. Termin na rozpatrzenie wniosku przez organ

Organ ma miesiąc na wydanie decyzji o wyłączenie stosowania przepisów art. 45a ust 1 ustawy Prawo budowlane, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej − dwa miesiące od dnia złożenia wniosku (art. 35 § 3 K.p.a.).

W powyższym terminie organ może wydać decyzję o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, jeżeli jest to uzasadnione nieznacznym stopniem skomplikowania robót budowlanych lub innymi ważnymi względami lub odmowie wyłączenia stosowania przepisów art. 45a ust. 1 ustawy Prawo budowlane (od decyzji takiej przysługuje odwołanie do organu wyższej instancji).

9. Opłaty przy wniosku

Złożenie wniosku o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45a ust. 1 ustawy Prawo budowlane nie wymaga wnoszenia żadnych opłat.

Wyjątkiem jest opłata za pełnomocnictwo (jeżeli wniosek składa pełnomocnik).

Opłaty nie można dokonać w postaci elektronicznej za pomocą generatora wniosków.

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).

10. Wzór wniosku o wydanie decyzji o wyłączenie stosowania przepisów art. 45a ust 1 ustawy Prawo budowlane

Wzór wniosku o wydanie decyzji o wyłączenie stosowania przepisów art. 45a ust. 1 ustawy Prawo budowlane (PB-13) stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45a ust. 1 ustawy – Prawo budowlane.

Formularz wniosku wypełniony w serwisie e-Budownictwo można przesłać drogą elektroniczną poprzez ePUAP. Można go też pobrać na dysk, wydrukować i przekazać do organu drogą tradycyjną.

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę (PB-3)

WNIOSEK O POZWOLENIE NA ROZBIÓRKĘ

1. Podstawa prawna

Art. 30b ust. 1 w zw. z ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Art. 39.1 ust. 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

2. Rozbiórki wymagające decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę

Co do zasady, rozbiórka obiektu budowlanego wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę.

Część rozbiórek została zwolniona z wymogu uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę. Zostały one wymienione w art. 31 Prawa budowlanego.

3. Podmiot składający wniosek

Wniosek składa inwestor.

Inwestorem może być:

 • osoba fizyczna
 • osoba prawna,
 • jednostka nieposiadająca osobowości prawnej (w przypadku państwowej i samorządowej jednostki organizacyjnej i organizacji społecznej).

Inwestor może działać przez pełnomocnika.

4. Organ właściwy do rozpatrzenia wniosku

Wniosek składa się do organu administracji architektoniczno-budowlanej.

Organem administracji architektoniczno-budowlanej jest:

 • starosta (w miastach na prawach powiatu rolę starosty pełni prezydent miasta)
 • wojewoda (w zakresie spraw wymienionych w art. 82 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego).

5. Zawartość wniosku

W celu wypełnienia wniosku konieczne będzie wskazanie danych dotyczących:

 • inwestora (w tym danych do korespondencji)
 • pełnomocnika (jeżeli inwestor zamierza działać przez pełnomocnika)
 • rozbiórki.

W zakresie danych dotyczących rozbiórki należy podać:

 • nazwę zamierzenia budowlanego
 • zakres wykonywania robót budowlanych
 • sposób wykonywania robót budowlanych
 • miejsce wykonywania rozbiórki (w szczególności adres lub dane ewidencyjne z Centralnej Ewidencji Gruntów i Budynków)

6. Załączniki do wniosku

Do wniosku należy dołączyć:

 • zgodę właściciela obiektu lub jej kopię (zgody nie dołącza się gdy, gdy inwestor jest właścicielem obiektu budowlanego)
 • szkic usytuowania obiektu budowlanego
 • opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych
 • opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia
 • projekt rozbiórki - w zależności od potrzeb
 • pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej) – jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inne dokumenty, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Nie ma konieczności przesyłania dokumentów w postaci papierowej podpisanych elektronicznie przez podmioty sporządzające te dokumenty. Dokumenty zawierające podpis elektroniczny są oryginałami.

Ponadto dokumenty mogą być dołączone również w postaci skanów lub zdjęć tych dokumentów. Nie dotyczy to pełnomocnictwa, które składa się w oryginale, tj. w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (z e-dowodu).

7. Termin na złożenie wniosku

Wniosek składa się przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych.

Roboty zabezpieczające i rozbiórkowe można rozpocząć przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę, jeżeli mają one na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Rozpoczęcie takich robót nie zwalnia od obowiązku bezzwłocznego uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę.

8. Termin na rozpatrzenie wniosku przez organ

Jeżeli inwestor spełni określone prawem wymagania, organ ma na wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę miesiąc, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej − dwa miesiące od dnia złożenia wniosku (art. 35 § 3 K.p.a.).

9. Opłaty przy wniosku

Uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę podlega opłacie skarbowej w wysokości 36 zł (tabela C zęść III pkt 11 ustawy o opłacie skarbowej), z wyłączeniem pozwolenia na rozbiórkę dotyczącego budownictwa mieszkaniowego (art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej).

Ponadto wymagana jest opłata za pełnomocnictwo (jeżeli zgłoszenia dokonuje się przez pełnomocnika).

Opłaty nie można dokonać w postaci elektronicznej za pomocą strony e-Budownictwo.

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na siedzibę organu.

10. Postać postępowania w sprawie wniosku w postaci elektronicznej

Złożenie wniosku w postaci elektronicznej nie przesądza, że dalsza korespondencja między inwestorem (jego pełnomocnikiem) i organem będzie odbywać się w postaci elektronicznej.

Inwestor (jego pełnomocnik) składając wniosek w postaci elektronicznej będzie decydował, czy wyraża zgodę na doręczenie korespondencji w tej sprawie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Jeżeli przy wypełnianiu wniosku takiej zgody nie wyrazi, dalsza korespondencja będzie odbywać się w postaci papierowej.

11. Wzór wniosku

Wzór wniosku o pozwolenie na rozbiórkę w postaci elektronicznej (ePB-3) stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 23 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na rozbiórkę.

Formularz wniosku wypełniony w serwisie e-Budownictwo można przesłać drogą elektroniczną poprzez ePUAP. Można go też pobrać na dysk, wydrukować i przekazać do organu drogą tradycyjną.

Zgłoszenie rozbiórki (PB-4)

ZGŁOSZENIE ROZBIÓRKI

1. Podstawa prawna

Art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Art. 39.1 ust. 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

2. Rozbiórki wymagające zgłoszenia

Co do zasady, rozbiórka obiektu budowlanego wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę.

Część rozbiórek została zwolniona z wymogu uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę. Zostały one wymienione w art. 31 Prawa budowlanego. Niektóre z nich wymagają zgłoszenia, a inne nie wymagają nawet zgłoszenia.

3. Podmiot dokonujący zgłoszenia

Zgłoszenia dokonuje inwestor.

Inwestorem może być:

 • osoba fizyczna
 • osoba prawna,
 • jednostka nieposiadająca osobowości prawnej (w przypadku państwowej i samorządowej jednostki organizacyjnej i organizacji społecznej).

Inwestor może działać przez pełnomocnika.

4. Organ właściwy do rozpatrzenia zgłoszenia

Zgłoszenie dokonuje się w organie administracji architektoniczno-budowlanej.

Organem administracji architektoniczno-budowlanej jest:

 • starosta (w miastach na prawach powiatu rolę starosty pełni prezydent miasta)
 • wojewoda (w zakresie spraw wymienionych w art. 82 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego).

5. Zawartość zgłoszenia

W celu wypełnienia zgłoszenia konieczne będzie wskazanie danych dotyczących:

 • inwestora (w tym danych do korespondencji)
 • pełnomocnika (jeżeli inwestor zamierza działać przez pełnomocnika)
 • informacji o rozbiórce.

W zakresie danych dotyczących informacji o rozbiórce należy podać:

 • zakres wykonywania robót budowlanych
 • sposób wykonywania robót budowlanych
 • miejsce wykonywania robót budowlanych (w szczególności adres lub dane ewidencyjne z Centralnej Ewidencji Gruntów i Budynków).

6. Załączniki do zgłoszenia

Do zgłoszenia należy dołączyć:

 • zgodę właściciela obiektu lub jej kopię (zgody nie dołącza się gdy, gdy inwestor jest właścicielem obiektu budowlanego)
 • pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej) – jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • inne dokumenty, jeżeli obowiązek ich dołączenia wynika z odrębnych ustaw.

Nie ma konieczności przesyłania dokumentów w postaci papierowej podpisanych elektronicznie przez podmioty sporządzające te dokumenty. Dokumenty zawierające podpis elektroniczny są oryginałami.

Ponadto dokumenty mogą być dołączone również w postaci skanów lub zdjęć tych dokumentów. Nie dotyczy to pełnomocnictwa, które składa się w oryginale, tj. w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (z e-dowodu).

7. Termin na dokonanie zgłoszenia

Zgłoszenia dokonuje się przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych.

Roboty zabezpieczające i rozbiórkowe można rozpocząć przed dokonaniem zgłoszenia rozbiórki, jeżeli mają one na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Rozpoczęcie takich robót nie zwalnia od obowiązku bezzwłocznego dokonania zgłoszenia.

8. Termin na rozpatrzenie zgłoszenia przez organ

Organ ma 21 dni (od dnia doręczenia) na rozpatrzenie zgłoszenia.

W powyższym terminie organ może wydać:

 • postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia (wówczas inwestor będzie musiał uzupełnić zgłoszenie; nałożenie takiego obowiązku przerywa bieg powyższego terminu)
 • decyzję o sprzeciwie (od decyzji takiej przysługuje odwołanie do organu wyższej instancji).

Jeżeli w powyższym terminie organ nie wniesie sprzeciwu, inwestor może rozpocząć roboty budowlane. Brak sprzeciwu stanowi więc milczącą zgodę na roboty budowlane.

Organ może z urzędu, przed upływem powyższego terminu, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych.

9. Opłaty przy zgłoszeniu

Zgłoszenie nie wymaga wnoszenia żadnych opłat.

Wyjątkiem jest opłata za pełnomocnictwo (jeżeli zgłoszenia dokonuje się przez pełnomocnika).

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na siedzibę organu.

10. Postać postępowania w sprawie zgłoszenia w postaci elektronicznej

Dokonanie zgłoszenia w postaci elektronicznej nie przesądza, że dalsza korespondencja między inwestorem (jego pełnomocnikiem) i organem będzie odbywać się w postaci elektronicznej.

Inwestor (jego pełnomocnik) dokonując zgłoszenia w postaci elektronicznej będzie decydował, czy wyraża zgodę na doręczenie korespondencji w tej sprawie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Jeżeli przy wypełnianiu zgłoszenia takiej zgody nie wyrazi, dalsza korespondencja będzie odbywać się w postaci papierowej.

11. Wzór zgłoszenia

Wzór zgłoszenia rozbiórki w postaci elektronicznej (ePB-4) stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 16 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia rozbiórki.

Formularz wniosku wypełniony w serwisie e-Budownictwo można przesłać drogą elektroniczną poprzez ePUAP. Można go też pobrać na dysk, wydrukować i przekazać do organu drogą tradycyjną.

Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę (PB-9)

WNIOSEK O PRZENIESIENIE DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ

1. Podstawa prawna

Art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Art. 39.1 ust. 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

2. Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę

Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia na budowę na rzecz innego podmiotu wymaga uzyskania decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę.

3. Podmiot składający wniosek

Wniosek składa nowy inwestor wnioskujący o przeniesienie pozwolenia na budowę.

Inwestorem może być:

 • osoba fizyczna
 • osoba prawna
 • jednostka nieposiadająca osobowości prawnej (w przypadku państwowej i samorządowej jednostki organizacyjnej i organizacji społecznej).

Inwestor może działać przez pełnomocnika.

4. Organ właściwy do rozpatrzenia wniosku

Wniosek składa się do organu administracji architektoniczno-budowlanej, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę.

5. Zawartość wniosku

W celu wypełnienia wniosku konieczne będzie wskazanie danych dotyczących:

 • nowego inwestora (w tym danych do korespondencji)
 • pełnomocnika (jeżeli inwestor zamierza działać przez pełnomocnika)
 • dotychczasowego inwestora (tylko imię i nazwisko lub nazwa)
 • decyzji o pozwoleniu na budowę.

W zakresie danych dotyczących decyzji o pozwoleniu na budowę należy podać:

 • datę wydania decyzji
 • nr i znak decyzji

6. Załączniki do wniosku

Do wniosku (w każdym przypadku) należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Oświadczenie składa nowy inwestor albo osoba upoważniona do złożenia takiego oświadczenia w imieniu inwestora. Oświadczenie takie można wypełnić na stronie e-Budownictwo.

Ponadto należy dołączyć:

 • oświadczenie o o przejęciu warunków zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowę
 • pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej) – jeżeli nowy inwestor działa przez pełnomocnika
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • zgodę dotychczasowego inwestora, na rzecz którego decyzja została wydana (zgoda dotychczasowego inwestora nie jest wymagana, jeżeli własność nieruchomości lub uprawnienia wynikające z użytkowania wieczystego dotyczącego nieruchomości, objęte decyzją o pozwoleniu na budowę po wydaniu tego pozwolenia przeszły z dotychczasowego inwestora na nowego inwestora wnioskującego o przeniesienie pozwolenia na budowę).

Nie ma konieczności przesyłania dokumentów w postaci papierowej podpisanych elektronicznie przez podmioty sporządzające te dokumenty. Dokumenty zawierające podpis elektroniczny są oryginałami.

Ponadto dokumenty mogą być dołączone również w postaci skanów lub zdjęć tych dokumentów. Nie dotyczy to pełnomocnictwa i oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, które składa się w oryginale, tj. w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (z e-dowodu).

7. Termin na złożenie wniosku

Wniosek składa się przed terminem przejęcia obowiązków dotychczasowego inwestora przez nowego inwestora.

8. Termin na rozpatrzenie wniosku przez organ

Niezwłocznie (art. 35 § 2 K.p.a.).

9. Opłaty przy wniosku

Uzyskanie przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę podlega opłacie skarbowej wynoszącej 90 zł (tabela Część I pkt 11 ustawy o opłacie skarbowej), z wyłączeniem decyzji dotyczącej budownictwa mieszkaniowego (art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej).

Ponadto wymagana jest opłata za pełnomocnictwo (jeżeli zgłoszenia dokonuje się przez pełnomocnika).

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na siedzibę organu.

10. Postać postępowania w sprawie wniosku w postaci elektronicznej

Złożenie wniosku w postaci elektronicznej nie przesądza, że dalsza korespondencja między inwestorem (jego pełnomocnikiem) i organem będzie odbywać się w postaci elektronicznej.

Inwestor (jego pełnomocnik) składając wniosek w postaci elektronicznej będzie decydował, czy wyraża zgodę na doręczenie korespondencji w tej sprawie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Jeżeli przy wypełnianiu wniosku takiej zgody nie wyrazi, dalsza korespondencja będzie odbywać się w postaci papierowej.

11. Wzór wniosku

Wzór wniosku o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę w postaci elektronicznej (ePB-9) określa załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 16 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu.

Formularz wniosku wypełniony w serwisie e-Budownictwo można przesłać drogą elektroniczną poprzez ePUAP. Można go też pobrać na dysk, wydrukować i przekazać do organu drogą tradycyjną.

Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych (PB-10)

WNIOSEK O PRZENIESIENIE O PRZENIESIENIE DECYZJI O POZWOLENIU NA WZNOWIENIE ROBÓT BUDOWLANYCH, O KTÓREJ MOWA W ART. 51 ust. 4

1. Podstawa prawna

Art. 40 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

2. Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych

Zamiar realizacji inwestycji, co do której wydano pozwolenie na wznowienie robót budowlanych na rzecz innego podmiotu wymaga uzyskania decyzji o przeniesieniu pozwolenia na wznowienie robót budowlanych oraz praw i obowiązków wynikających z tej decyzji.

3. Podmiot składający wniosek

Wniosek składa nowy inwestor wnioskujący o przeniesienie pozwolenia na wznowienie robót budowlanych.

Inwestorem może być:

 • osoba fizyczna
 • osoba prawna
 • jednostka nieposiadająca osobowości prawnej (w przypadku państwowej i samorządowej jednostki organizacyjnej i organizacji społecznej).

Inwestor może działać przez pełnomocnika.

4. Organ właściwy do rozpatrzenia wniosku

Wniosek składa się do organu nadzoru budowlanego, który wydał decyzję o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych.

5. Zawartość wniosku

W celu wypełnienia wniosku konieczne będzie wskazanie danych dotyczących:

 • nowego inwestora (w tym danych do korespondencji)
 • pełnomocnika (jeżeli inwestor zamierza działać przez pełnomocnika)
 • dotychczasowego inwestora (tylko imię i nazwisko lub nazwa)
 • decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych.

W zakresie danych dotyczących decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych należy podać:

 • datę wydania decyzji
 • nr i znak decyzji

6. Załączniki do wniosku

Do wniosku (w każdym przypadku) należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Oświadczenie składa nowy inwestor albo osoba upoważniona do złożenia takiego oświadczenia w imieniu inwestora. Oświadczenie takie można wypełnić na stronie e-Budownictwo.

Ponadto należy dołączyć:

 • oświadczenie o przejęciu warunków zawartych w decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych
 • pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej) – jeżeli nowy inwestor działa przez pełnomocnika
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • zgodę dotychczasowego inwestora, na rzecz którego decyzja została wydana (zgoda dotychczasowego inwestora nie jest wymagana, jeżeli własność nieruchomości lub uprawnienia wynikające z użytkowania wieczystego dotyczącego nieruchomości, objęte decyzją o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych po wydaniu tego pozwolenia przeszły z dotychczasowego inwestora na nowego inwestora wnioskującego o przeniesienie).

Nie ma konieczności przesyłania dokumentów w postaci papierowej podpisanych elektronicznie przez podmioty sporządzające te dokumenty. Dokumenty zawierające podpis elektroniczny są oryginałami.

Ponadto dokumenty mogą być dołączone również w postaci skanów lub zdjęć tych dokumentów. Nie dotyczy to pełnomocnictwa i oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, które składa się w oryginale, tj. w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (z e-dowodu).

7. Termin na złożenie wniosku

Wniosek składa się przed terminem przejęcia obowiązków dotychczasowego inwestora przez nowego inwestora.

8. Termin na rozpatrzenie wniosku przez organ

Niezwłocznie (art. 35 § 2 K.p.a.).

9. Opłaty przy wniosku

Uzyskanie przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę podlega opłacie skarbowej wynoszącej 90 zł (tabela Część I pkt 11 ustawy o opłacie skarbowej), z wyłączeniem decyzji dotyczącej budownictwa mieszkaniowego (art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej).

Ponadto wymagana jest opłata za pełnomocnictwo (jeżeli zgłoszenia dokonuje się przez pełnomocnika).

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na siedzibę organu.

10. Postępowanie w sprawie wniosku w postaci elektronicznej

Złożenie wniosku w postaci elektronicznej nie przesądza, że dalsza korespondencja między inwestorem (jego pełnomocnikiem) i organem będzie odbywać się w postaci elektronicznej.

Inwestor (jego pełnomocnik) składając wniosek w postaci elektronicznej będzie decydował, czy wyraża zgodę na doręczenie korespondencji w tej sprawie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Jeżeli przy wypełnianiu wniosku takiej zgody nie wyrazi, dalsza korespondencja będzie odbywać się w postaci papierowej.

11. Wzór wniosku

Wzór wniosku o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych w postaci elektronicznej (ePB-10) stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 16 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu.

Formularz wniosku wypełniony w serwisie e-Budownictwo można przesłać drogą elektroniczną poprzez ePUAP. Można go też pobrać na dysk, wydrukować i przekazać do organu drogą tradycyjną.

Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia (PB-11)

WNIOSEK O PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH ZE ZGŁOSZENIA

1. Podstawa prawna

Art. 40 ust. 4 w zw. z ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Art. 39.1 ust. 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

2. Przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia

Przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia na rzecz innego podmiotu wymaga uzyskania decyzji o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia.

3. Podmiot składający wniosek

Wniosek składa nowy inwestor wnioskujący o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia.

Inwestorem może być:

 • osoba fizyczna
 • osoba prawna
 • jednostka nieposiadająca osobowości prawnej (w przypadku państwowej i samorządowej jednostki organizacyjne i organizacji społecznej).

Inwestor może działać przez pełnomocnika.

4. Organ właściwy do rozpatrzenia wniosku

Wniosek składa się do organu administracji architektoniczno-budowlanej, który przyjął zgłoszenie.

5. Zawartość wniosku

W celu wypełnienia wniosku konieczne będzie wskazanie danych dotyczących:

 • nowego inwestora (w tym danych do korespondencji)
 • pełnomocnika (jeżeli inwestor zamierza działać przez pełnomocnika)
 • dotychczasowego inwestora (tylko imię i nazwisko lub nazwę) zgłoszenia.

W zakresie danych dotyczących zgłoszenia należy podać:

 • rodzaj robót objętych zgłoszeniem
 • zakres robót objętych zgłoszeniem
 • datę złożenia zgłoszenia.

6. Załączniki do wniosku

Do wniosku (w każdym przypadku) należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Oświadczenie składa nowy inwestor albo osoba upoważniona do złożenia takiego oświadczenia w imieniu inwestora. Oświadczenie takie można wypełnić w generatorze wniosków.

Ponadto należy dołączyć:

 • pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej) – jeżeli nowy inwestor działa przez pełnomocnika
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • zgodę dotychczasowego inwestora, na rzecz którego decyzja została wydana (zgoda dotychczasowego inwestora nie jest wymagana, jeżeli własność nieruchomości lub uprawnienia wynikające z użytkowania wieczystego dotyczącego nieruchomości, objęte zgłoszeniem po dokonaniu zgłoszenia przeszły z dotychczasowego inwestora na nowego inwestora wnioskującego o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia).

Nie ma konieczności przesyłania dokumentów w postaci papierowej podpisanych elektronicznie przez podmioty sporządzające te dokumenty. Dokumenty zawierające podpis elektroniczny są oryginałami.

Ponadto dokumenty mogą być dołączone również w postaci skanów lub zdjęć tych dokumentów. Nie dotyczy to pełnomocnictwa i oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, które składa się w oryginale, tj. w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (z e-dowodu).

7. Termin na złożenie wniosku

Wniosek składa się przed terminem przejęcia obowiązków dotychczasowego inwestora przez nowego inwestora.

8. Termin na rozpatrzenie wniosku przez organ

Niezwłocznie (art. 35 § 2 K.p.a.).

9. Opłaty przy wniosku

Decyzja o przeniesieniu na rzecz innego podmiotu praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy – Prawo budowlane podlega opłacie skarbowej wynoszącej 90 zł (tabela Część I pkt 11a ustawy o opłacie skarbowej), z wyłączeniem decyzji dotyczącej budownictwa mieszkaniowego (art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej).

Decyzja o przeniesieniu na rzecz innego podmiotu praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia dotyczącego innych robót budowlanych niż wymienione powyżej podlega opłacie skarbowej wynoszącej 10 zł (tabela Część I pkt 53 ustawy o opłacie skarbowej), z wyłączeniem decyzji dotyczącej budownictwa mieszkaniowego (art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej).

Ponadto wymagana jest opłata za pełnomocnictwo (jeżeli zgłoszenia dokonuje się przez pełnomocnika).

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na siedzibę urzędu.

10. Postępowanie w sprawie wniosku w postaci elektronicznej

Złożenie wniosku w postaci elektronicznej nie przesądza, że dalsza korespondencja między inwestorem (jego pełnomocnikiem) i organem będzie odbywać się w postaci elektronicznej.

Inwestor (jego pełnomocnik) składając wniosek w postaci elektronicznej będzie decydował, czy wyraża zgodę na doręczenie korespondencji w tej sprawie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Jeżeli przy wypełnianiu wniosku takiej zgody nie wyrazi, dalsza korespondencja będzie odbywać się w postaci papierowej.

11. Wzór wniosku

Wzór wniosku o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia w postaci elektronicznej (ePB-11) stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 16 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu.

Formularz wniosku wypełniony w serwisie e-Budownictwo można przesłać drogą elektroniczną poprzez ePUAP. Można go też pobrać na dysk, wydrukować i przekazać do organu drogą tradycyjną.

Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (PB-12)

ZAWIADOMIENIE O ZAMIERZONYM TERMINIE ROZPOCZĘCIA ROBÓT BUDOWLANYCH

1. Podstawa prawna

Art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Art. 39.1 ust. 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

2. Roboty budowlane wymagające zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych

Obowiązek zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych dotyczy robót budowanych, dla których wymagane jest:

 • uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • dokonanie zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-4 Prawa budowlanego, lub
 • dokonanie zgłoszenia instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d Prawa budowlanego.

3. Podmiot dokonujący zawiadomienia

Zawiadomienia dokonuje inwestor.

Inwestorem może być:

 • osoba fizyczna
 • osoba prawna
 • jednostka nieposiadająca osobowości prawnej (w przypadku państwowej i samorządowej jednostki organizacyjnej i organizacji społecznej).

Inwestor może działać przez pełnomocnika.

4. Organ, do którego należy kierować zawiadomienie

Zawiadomienie jest kierowane do właściwego organu nadzoru budowlanego.

Właściwym organem nadzoru budowlanego jest:

 • powiatowy inspektor nadzoru budowlanego
 • wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego (w zakresie spraw, o których mowa w art. 83 ust. 3 w zw. z art. 82 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego).

5. Zawartość zawiadomienia

W celu wypełnienia zawiadomienia konieczne będzie wskazanie danych dotyczących:

 • inwestora (w tym danych do korespondencji)
 • pełnomocnika (jeżeli inwestor zamierza działać przez pełnomocnika)
 • decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia
 • zamierzonego terminu wykonania robót budowlanych.

W zakresie danych dotyczących decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia należy podać:

 • nazwę organu wydającego decyzję (przyjmującego zgłoszenie)
 • nr i znak decyzji
 • datę wydania decyzji (złożenia zgłoszenia)
 • rodzaj i zakres robót objętych decyzją (zgłoszeniem).

6. Załączniki do zawiadomienia

Do zawiadomienia należy dołączyć:

 • kopię zaświadczenia o wpisie kierownika budowy na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego
 • kopię decyzji o nadaniu kierownikowi budowy uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności
 • kopię zaświadczenia o wpisie inspektora nadzoru inwestorskiego na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego
 • kopię decyzji o nadaniu inspektorowi nadzoru inwestorskiego uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności
 • oświadczenie lub kopię oświadczenia projektanta o sporządzeniu projektu technicznego, dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego
 • oświadczenie lub kopię oświadczenia projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu technicznego, dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego.
 • pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej) – jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika.

Nie ma konieczności przesyłania dokumentów w postaci papierowej podpisanych elektronicznie przez podmioty sporządzające te dokumenty. Dokumenty zawierające podpis elektroniczny są oryginałami.

Ponadto dokumenty mogą być dołączone również w postaci skanów lub zdjęć tych dokumentów. Nie dotyczy to pełnomocnictwa i oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, które składa się w oryginale, tj. w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (z e-dowodu).

Nie trzeba dołączać kopii zaświadczeń o wpisie kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz kopii uprawnień budowlanych tych osób, jeśli te osoby i ich uprawnienia są wpisane do e-CRUB (elektronicznego centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane).

7. Termin na dokonanie zawiadomienia

Zawiadomienia dokonuje się przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych.

8. Termin na rozpatrzenie zawiadomienia przez organ

Zawiadomienia ma charakter jedynie informacyjny. Organ nie prowadzi w tym zakresie żadnego postępowania.

Tym samym inwestor nie ma obowiązku czekać na jakąkolwiek reakcję organu. Może podjąć roboty budowlane zaraz po zawiadomieniu.

9. Postępowanie w sprawie zawiadomienia w postaci elektronicznej

Złożenie zawiadomienia w postaci elektronicznej nie przesądza, że dalsza korespondencja między inwestorem (jego pełnomocnikiem) i organem będzie odbywać się w postaci elektronicznej.

Inwestor (jego pełnomocnik) składając zawiadomienie w postaci elektronicznej będzie decydował, czy wyraża zgodę na doręczenie korespondencji w tej sprawie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Jeżeli przy wypełnianiu zawiadomienia takiej zgody nie wyrazi, dalsza korespondencja będzie odbywać się w postaci papierowej.

10. Opłaty przy zawiadomieniu o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych

Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych nie wymaga wnoszenia żadnych opłat.

Wyjątkiem jest opłata za pełnomocnictwo (jeżeli zawiadomienia dokonuje się przez pełnomocnika).

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na siedzibę organu.

11. Wzór zawiadomienia

Wzór zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych w postaci elektronicznej (ePB-12) stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

Formularz wniosku wypełniony w serwisie e-Budownictwo można przesłać drogą elektroniczną poprzez ePUAP. Można go też pobrać na dysk, wydrukować i przekazać do organu drogą tradycyjną.

Wniosek o wejście na sąsiadujący teren (PB-14)

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O NIEZBĘDNOŚCI WEJŚCIA DO SĄSIEDNIEGO BUDYNKU, LOKALU LUB NA TEREN SĄSIEDNIEJ NIERUCHOMOŚCI

1. Podstawa prawna

Art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Art. 39.1 ust. 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

2. Przypadki wymagające decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości

Jeżeli do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych jest niezbędne wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, inwestor jest obowiązany przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu (najemcy) na wejście oraz uzgodnić z nim przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z tych obiektów, a także ewentualną rekompensatę z tego tytułu.

W razie nieuzgodnienia warunków o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości rozstrzyga właściwy organ, w drodze decyzji.

3. Podmiot składający wniosek

Wniosek składa inwestor.

Inwestorem może być:

 • osoba fizyczna
 • osoba prawna
 • jednostka nieposiadająca osobowości prawnej (w przypadku państwowej i samorządowej jednostki organizacyjne i organizacji społecznej).

Inwestor może działać przez pełnomocnika.

4. Organ właściwy do rozpatrzenia wniosku

Wniosek składa się do organu administracji architektoniczno-budowlanej.

Organem administracji architektoniczno-budowlanej jest:

 • starosta (w miastach na prawach powiatu rolę starosty pełni prezydent miasta)
 • wojewoda (w zakresie spraw wymienionych w art. 82 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego).

5. Zawartość wniosku

W celu wypełnienia wniosku konieczne będzie wskazanie danych dotyczących:

 • inwestora (w tym danych do korespondencji)
 • pełnomocnika (jeżeli inwestor zamierza działać przez pełnomocnika)
 • prac przygotowawczych lub robót budowlanych uzasadniających wydanie wnioskowanej decyzji
 • sąsiedniego budynku/lokalu/nieruchomości, którego (której) dotyczy wniosek (w szczególności adres lub dane ewidencyjne z Centralnej Ewidencji Gruntów i Budynków)
 • podstawy prawnej robót budowlanych (np. informacji o decyzji o pozwoleniu na budowę lub o zgłoszeniu, na podstawie których roboty budowlane są prowadzone)
 • uzasadnienia wniosku.

6 .Załączniki do wniosku

Do wniosku należy dołączyć:

 • pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej) – jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • inne dokumenty np. potwierdzające podjęcie próby uzyskania zgody właściciela na wejście do sąsiedniego budynku.

Nie ma konieczności przesyłania dokumentów w postaci papierowej podpisanych elektronicznie przez podmioty sporządzające te dokumenty. Dokumenty zawierające podpis elektroniczny są oryginałami.

Ponadto dokumenty mogą być dołączone również w postaci skanów lub zdjęć tych dokumentów. Nie dotyczy to pełnomocnictwa, które składa się w oryginale, tj. w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (z e-dowodu).

7. Termin na złożenie wniosku

Wniosek składa się przed terminem zamierzonego wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości.

8. Termin na rozpatrzenie wniosku przez organ

14 dni (art. 47 ust. 2 Prawa budowlanego).

9. Opłaty przy wniosku

Uzyskanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł (tabela Część I pkt 53 ustawy o opłacie skarbowej), z wyłączeniem decyzji dotyczącej budownictwa mieszkaniowego (art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej).

Ponadto wymagana jest opłata za pełnomocnictwo (jeżeli zgłoszenia dokonuje się przez pełnomocnika).

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na siedzibę organu.

10. Postępowanie w sprawie wniosku w postaci elektronicznej

Złożenie wniosku w postaci elektronicznej nie przesądza, że dalsza korespondencja między inwestorem (jego pełnomocnikiem) i organem będzie odbywać się w postaci elektronicznej.

Inwestor (jego pełnomocnik) składając wniosek w postaci elektronicznej będzie decydował, czy wyraża zgodę na doręczenie korespondencji w tej sprawie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Jeżeli przy wypełnianiu wniosku takiej zgody nie wyrazi, dalsza korespondencja będzie odbywać się w postaci papierowej.

11. Wzór wniosku

Wzór wniosku o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości w postaci elektronicznej (ePB-14) stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości.

Formularz wniosku wypełniony w serwisie e-Budownictwo można przesłać drogą elektroniczną poprzez ePUAP. Można go też pobrać na dysk, wydrukować i przekazać do organu drogą tradycyjną.

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu (PB-18)

ZGŁOSZENIE ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚCI

1. Podstawa prawna

Art. 71 ust. 2 w zw. z ust. 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

2. Pojęcie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się:

 • podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń
 • podjęcie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zaliczanej do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

3. Wymagania dotyczące zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

Co do zasady zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga zgłoszenia. Jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga wykonania robót budowlanych:

 • objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę – rozstrzygnięcie w sprawie zmiany sposobu użytkowania następuje w decyzji o pozwoleniu na budowę
 • objętych obowiązkiem zgłoszenia - do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 30 ust. 2-3 Prawa budowlanego, dotyczących zgłoszenia robót budowlanych.

4. Podmiot dokonujący zgłoszenia

Zgłoszenia dokonuje inwestor. Inwestorem może być:

 • osoba fizyczna
 • osoba prawna
 • jednostka nieposiadająca osobowości prawnej (w przypadku państwowej i samorządowej jednostki organizacyjnej i organizacji społecznej). Inwestor może działać przez pełnomocnika.

5. Organ właściwy do rozpatrzenia zgłoszenia

Zgłoszenie dokonuje się w organie administracji architektoniczno-budowlanej. Organem administracji architektoniczno-budowlanej jest:

 • starosta (w miastach na prawach powiatu rolę starosty pełni prezydent miasta)
 • wojewoda (w zakresie spraw wymienionych w art. 82 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego).

6. Zawartość zgłoszenia

W celu wypełnienia zgłoszenia w postaci elektronicznej konieczne będzie wskazanie danych dotyczących:

 • inwestora (w tym danych do korespondencji)
 • pełnomocnika (jeżeli inwestor zamierza działać przez pełnomocnika)
 • zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
 • robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia (jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga wykonania robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia). W zakresie danych dotyczących zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części należy podać:
 • dotychczasowy sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
 • zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
 • dane obiektu budowlanego lub jego części (w szczególności adres lub dane ewidencyjne z Centralnej Ewidencji Gruntów i Budynków). W zakresie danych dotyczących robót budowlanych (wypełnia się tylko w przypadku, gdy zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga wykonania robót budowlanych objętych zgłoszeniem) należy podać:
 • rodzaj wykonywania robót budowlanych
 • zakres wykonywania robót budowlanych
 • sposób wykonywania robót budowlanych
 • termin rozpoczęcia robót budowlanych.

7. Załączniki do zgłoszenia

Do zgłoszenia w postaci elektronicznej (w każdym przypadku) należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Oświadczenie składa inwestor albo osoba upoważniona do złożenia takiego oświadczenia w imieniu inwestora. Ponadto, w zależności od sytuacji, należy dołączyć:

 • pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej) – jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania
 • zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi
 • zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – w przypadku obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub kopię tego zaświadczenia
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jej kopię
 • ekspertyzę techniczną wykonana przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności
 • ekspertyzę rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – w przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, polegającej na podjęciu lub zaniechaniu w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego.
 • odpowiednie szkice lub rysunki – w zależności od potrzeb
 • pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inne dokumenty wymagane przepisami prawa lub kopie tych pozwoleń, uzgodnień lub opinii

Nie ma konieczności przesyłania dokumentów w postaci papierowej podpisanych elektronicznie przez podmioty sporządzające te dokumenty. Dokumenty zawierające podpis elektroniczny są oryginałami.

Ponadto dokumenty mogą być dołączone również w postaci skanów lub zdjęć tych dokumentów. Nie dotyczy to pełnomocnictwa, oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, które składa się w oryginale, tj. w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (z e-dowodu).

8. Termin na dokonanie zgłoszenia

Zgłoszenia dokonuje się przed terminem zamierzonej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

9. Termin na rozpatrzenie zgłoszenia przez organ

Organ ma 30 dni (od dnia doręczenia) na rozpatrzenie zgłoszenia. W powyższym terminie organ może wydać:

 • postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia (wówczas inwestor będzie musiał uzupełnić zgłoszenie; nałożenie takiego obowiązku przerywa bieg powyższego terminu)
 • decyzję o sprzeciwie (od decyzji takiej przysługuje odwołanie do organu wyższej instancji). Jeżeli w powyższym terminie organ nie wniesie sprzeciwu, inwestor może dokonać zamierzonej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Brak sprzeciwu stanowi więc milczącą zgodę na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Organ może z urzędu, przed upływem powyższego terminu, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia inwestora do zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

10. Postępowanie w sprawie zgłoszenia w postaci elektronicznej

Dokonanie zgłoszenia w postaci elektronicznej nie przesądza, że dalsza korespondencja między inwestorem (jego pełnomocnikiem) i organem będzie odbywać się w postaci elektronicznej. Inwestor (jego pełnomocnik) dokonując zgłoszenia w postaci elektronicznej będzie decydował, czy wyraża zgodę na doręczenie korespondencji w tej sprawie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Jeżeli przy wypełnianiu zgłoszenia takiej zgody nie wyrazi, dalsza korespondencja będzie odbywać się w postaci papierowej.

11. Opłaty przy zgłoszeniu

Zgłoszenie nie wymaga wnoszenia żadnych opłat. Wyjątkiem jest opłata za pełnomocnictwo (jeżeli zgłoszenia dokonuje się przez pełnomocnika).

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).

12.Wzór zgłoszenia

Wzór zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (PB-18) stanowi załącznik do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Formularz wniosku wypełniony w serwisie e-Budownictwo można przesłać drogą elektroniczną poprzez ePUAP. Można go też pobrać na dysk, wydrukować i przekazać do organu drogą tradycyjną.

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5)

1. Podstawa prawna

Art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

2. Prawo do dysponowania nieruchomością

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane to tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych (art. 3 pkt 11 ustawy – Prawo budowlane).

3. Obowiązek dołączenia Oświadczenia

Przepisy ustawy – Prawo budowlane wymagają, aby do różnego rodzaju dokumentów (wniosków, zgłoszeń) składanych przez inwestora w procesie budowlanym dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane stanowi załącznik do następujących dokumentów:

 • wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę
 • zgłoszenia robót budowlanych
 • wniosku o przeniesienie praw wynikających ze zgłoszenia
 • wniosku o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę
 • wniosku o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4
 • zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

Ponadto jego złożenie jest wymagane w ramach:

 • postępowania legalizacyjnego (art. 48b ustawy – Prawo budowlane)
 • uproszczonego postępowania legalizacyjnego (art. 49g ustawy – Prawo budowlane)

4. Zawartość wniosku

W celu wypełnienia oświadczenia konieczne będzie podanie danych dotyczących inwestora albo ewentualnie danych dotyczących osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia w imieniu inwestora. Ponadto potrzebne będą dane dotyczące lokalizacji inwestycji, w tym nr ewidencyjne z Centralnej Ewidencji Gruntów i Budynków.

Do organu musisz dostarczyć oryginalny dokument oświadczenia, czyli, w przypadku dokumentu elektronicznego, oświadczenie musi być podpisane podpisem kwalifikowanym, osobistym (z e-dowodu) lub zaufanym.

5. Odpowiedzialność karna

Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej - oznacza to, że osoba składająca oświadczenie o tym, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane określoną w pkt 3 oświadczenia, jest świadoma odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy w niniejszym oświadczeniu, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego.

6. Wzór Oświadczenia

Wzór określa załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Uzupełnienie wniosków

UZUPEŁNIENIE WNIOSKU SKŁADANEGO ELEKTRONICZNIE

1. Warunki złożenia

Celem wniosku jest uzupełnienie braków formalnych lub usunięcie nieprawidłowości wskazanych przez organ w wezwaniu lub postanowieniu.

Należy złożyć Uzupełnienie wniosku składanego elektronicznie, gdy:

 • wniosek wymaga podania dodatkowych wyjaśnień,
 • wniosek wymaga załączenia brakujących dokumentów,
 • wniosek wymaga załączenia uzupełnionych dokumentów.

2. Podmiot składający Uzupełnienie

Uzupełnienie wniosku składa inwestor. Inwestorem może być:

 • osoba fizyczna
 • osoba prawna
 • jednostka nieposiadająca osobowości prawnej (w przypadku państwowej i samorządowej jednostki organizacyjne i organizacji społecznej).

Inwestor może działać przez pełnomocnika.

3. Organ właściwy do rozpatrzenia

Uzupełnienie wraz z załącznikami należy wysłać do organu, który przesłał wezwanie/postanowienie wzywające do usunięcia braków lub nakładające obowiązek usunięcia nieprawidłowości.

4. Zawartość wniosku

W celu wypełnienia wniosku konieczne będzie wskazanie danych dotyczących:

 • inwestora/nowego inwestora/właściciela (w tym danych do korespondencji),
 • pełnomocnika (jeżeli wnioskodawca zamierza działać przez pełnomocnika),
 • informacji o formularzu, którego dotyczy uzupełnienie,
 • informacji o wezwaniu/postanowieniu organu wzywającym do usunięcia braków/nakładającym obowiązek usunięcia nieprawidłowości.

Opcjonalnie można wpisać dodatkowe wyjaśnienia.

5. Załączniki do wniosku

Należy dołączyć tylko te dokumenty, które wymagały poprawy lub organ wskazał konieczność ich dosłania.

Nie ma konieczności ponownego wysyłania wszystkich dokumentów wymaganych do wniosku, dla którego uzupełniamy braki.

6. Termin na złożenie

Należy dochować wskazanego w wezwaniu/postanowieniu terminu. Jeśli z okoliczności wynika, że braki nie mogą zostać uzupełnione w terminie (np. nie uzyskamy wymaganego dokumentu w terminie wskazanym przez organ lub dokumenty muszą zostać podpisane przez osoby, które są nieobecne), warto złożyć pismo z prośbą o jego przedłużenie.

Formularz pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego

1. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Właściwy miejscowo urząd miasta lub gminy – w przypadku:

 • planu ogólnego gminy,
 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (w tym zintegrowanego planu inwestycyjnego i miejscowego planu rewitalizacji),
 • uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Właściwy miejscowo urząd marszałkowski – w przypadku planu zagospodarowania przestrzennego województwa lub audytu krajobrazowego.

2. WYMAGANE DOKUMENTY

Obligatoryjnie:

 • pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego,

Załączniki:

 • jeżeli z wnioskiem występuje Pełnomocnik – dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem wraz z opłatą skarbową w wysokości 17,00 zł – jeżeli jest taka wymagana.

3. TERMIN REALIZACJI

W zależności od rodzaju aktu planowania przestrzennego oraz rodzaju pisma.

4. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Rada Miejska / Rada Gminy uchwala:

 • plan ogólny gminy,
 • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (w tym zintegrowany plan inwestycyjny i miejscowy plan rewitalizacji) oraz
 • uchwałę ustalającą zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Sejmik Województwa uchwala plan zagospodarowania przestrzennego województwa oraz audyt krajobrazowy.

5. OPŁATY

 • opłata skarbowa w przypadku pełnomocnictwa.

6. DODATKOWE INFORMACJE

Procedurę opracowania aktu planowania przestrzennego lub jego zmiany prowadzi, zgodnie z właściwością, Wójt / Burmistrz / Prezydent lub Marszałek Województwa, zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.). Akt planowania przestrzennego uchwala, zgodnie z właściwością, Rada Miejska / Rada Gminy lub Sejmik Województwa.

8. PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zmianami),
 2. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zmianami),
 3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.),
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111 z późn. zm.),
 5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz.U. 2023 poz. 2509).

Lista aktualnie dostępnych wniosków

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy
Wniosek o pozwolenie na budowę (PB-1)
Zgłoszenie robót budowlanych (PB-2)
Zgłoszenie budowy lub przebudowy domu jednorodzinnego (PB-2a)
Zgłoszenie budowy domu jednorodzinnego (PB-2a) do 70m2
Zawiadomienie o zakończeniu budowy domu jednorodzinnego (PB-16a)
Wniosek o pozwolenie na budowę tymczasowego obiektu (PB-8)
Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (PB-7)
Wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu (PB-6)
Zawiadomienie o zakończeniu budowy (PB-16)
Wniosek o pozwolenie na użytkowanie - przed zakończeniem budowy (PB-17a)
Wniosek o pozwolenie na użytkowanie (PB-17)
Wniosek o uproszczoną legalizację (PB-15)
Wniosek o legalizację (PB-19)
Wniosek o wyłączenie niektórych obowiązków kierownika budowy (PB-13)
Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę (PB-3)
Zgłoszenie rozbiórki (PB-4)
Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę (PB-9)
Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych (PB-10)
Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia (PB-11)
Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (PB-12)
Wniosek o wejście na sąsiadujący teren (PB-14)
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu (PB-18)
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5)
Uzupełnienie wniosków
Formularz pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego

Etapy składania wniosku

Wypełnij

Wybierz wniosek i uzupełnij

Zobacz instrukcję

ePUAP

Zaloguj się do ePUAP aby wysłać i podpisać wniosek

Zobacz instrukcję

Podpisz i prześlij

Podpisz i prześlij wniosek do właściwego urzędu

Zobacz instrukcję

Dlaczego warto korzystać z narzędzi cyfrowych?

pewność

Pewność

Otrzymujesz potwierdzenia złożenia dokumentów i możesz śledzić statusy postępowań.

wygoda

Wygoda

Załatwiasz sprawy wygodnie, o dowolnej porze i bez wychodzenia z domu.

oszczędność

Oszczędność

Nie tracisz czasu i ograniczasz koszty swojej działalności.

bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Masz zapewnione standardy bezpieczeństwa dla usług publicznych.

Baza wiedzy

kontakt

Skontaktuj się z nami

e-budownictwo@gunb.gov.pl
Infolinia: (22) 346 66 64 (pn.-pt. 9:00-15:00)
Wzory wniosków, zgłoszeń i zawiadomień Przeglądaj wzory dokumentów w zasobach GUNB
Prawo budowlane Wyjaśnienia przepisów prawa budowlanego

Pytania i odpowiedzi

Cyfrowy projekt budowlany
Jaki jest obowiązujący format zapisu projektu budowlanego w postaci elektronicznej?

Obowiązującym formatem jest .pdf. W tym formacie muszą być zapisane następujące elementy projektu:

 • Strona tytułowa.
 • Spis treści.
 • Spis załączników.
 • Część opisowa.
 • Część rysunkowa projektu budowlanego w postaci elektronicznej.

Pozostałe elementy projektu mogą być zapisane w dowolnym formacie. Na przykład w pliku .jpg mogą być zapisane załączniki będące kopiami uzgodnień.

Jakie elementy zawierają projekty zagospodarowania działki lub terenu oraz achitektoniczno-budowlany?

Projekty (zagospodarowania działku lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany) wchodzące w skład projektu budowlanego, muszą zawierać następujące elementy:

 • Strona tytułowa.
 • Spis treści.
 • Spis załączników.
 • Część opisowa.
 • Część rysunkowa.

Zmianą ułatwiającą życie projektantom, które weszła w życie po 1 lipca 2021 r., jest likwidacja Karty tytułowej, która była obowiązkowa dla całego projektu budowlanego.

Jak zapisać rysunki w projekcie budowlanym?

Część rysunkową należy zapisać w pliku .pdf.

Rysunki projektanta muszą mieć postać wektorową. Wektorowe nie muszą być ilustracje takie jak np. mapy w projekcie zagospodarowania działki lub terenu, ponieważ postać wektorowa map nie wszędzie jest dostępna.

Czy plik komputerowy ma jakieś znaczenie prawne (jak tom oprawy papierowej)?

Zasada jest prosta: 1 plik = 1 tom.

Dopuszcza się oprawę wielotomową elementów projektu budowlanego , jak również dopuszcza się wspólną oprawę, co oznacza, że oprawa wielotomowa może być zapisana w kliku plikach, a jednotomowa – w jednym.

Czy projekt budowlany można zapisać w 1 (jednym) pliku?

Plik - z jednym wyjątkiem - zawierający projekt zagospodarowania działki lub terenu i projekt architektoniczno-budowlany nie może zawierać projektu technicznego. Projekt techniczny musi się znaleźć w osobnym pliku (w przypadku projektu w wersji papierowej jest inaczej - projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany może być oprawiony wraz z projektem technicznym).

A teraz wyjątek od tej reguły: cały projekt budowlany, w tym projekt techniczny, wchodzący w skład dokumentów legalizacyjnych może być zapisany w jednym pliku.

Jak połączyć podpisane elektronicznie pliki .pdf?

Można połączyć wszystkie elementy projektu (rysunki, uzgodnienia, opisy) w jeden plik .pdf. Połączenie można wykonać np. za pomocą wersji rozszerzonej programu Adobe Acrobat DC, czyli wersji pro, która umożliwia połączenie z zachowaniem wszystkich elektronicznych podpisów. Jeśli jej nie posiadasz (jest płatna), pamiętaj, że możesz dostarczyć każdy element w osobnych plikach po nadaniu odpowiednich nazw dla każdego pliku.

Szczegółowe wytyczne dotyczące nazw plików są opisane w Załączniku do Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 29 czerwca 2021 r. (Dz. U. poz. 1169) - Sposób oznaczania nazw plików komputerowych projektu budowlanego w postaci elektronicznej.

Uwaga! Inne oznaczenie plików może skutkować tym, że organ wezwie inwestora do usunięcia nieprawidłowości.

W jaki sposób projektant podpisuje projekt budowlany w postaci elektronicznej?

Projektant może wykorzystać wszystkie 3 formy e-podpisu:

 1. Podpis kwalifikowany

Posiada moc prawną podpisu własnoręcznego i poświadczany jest za pomocą certyfikatu kwalifikowanego. Podpis elektroniczny jest komercyjną usługą udostępnianą inwestorom odpłatnie.

Więcej informacji na temat kwalifikowanego podpisu

 1. Podpis zaufany

Całkowicie bezpłatna i powszechna forma podpisu wykorzystującego profil zaufany.

Tu można podpisać dokument podpisem zaufanym

W tym miejscu także można to zrobić

Na naszej stronie internetowej też możesz zobaczyć, jak złożyć taki podpis.

 1. E-dowód podpis osobisty

Podpis składany za pomocą e-dowodu, czyli dowodu osobistego z warstwą elektroniczną.

Więcej o e-dowodzie

Więcej o e-dowodzie i aplikacji na telefon do podpisywania dokumentów

Czy projekt ma być podpisany e-podpisem na każdej stronie?

Podpis elektroniczny jest składany na całym pliku. Nie ma możliwości podpisywania poszczególnych stron.

Co dzieje się w przypadku, gdy inwestor wysyłając wniosek z projektem nie wyraził zgody na komunikację elektroniczną? Czy w urzędzie będzie drukowany projekt?

Projekt złożony w postaci elektronicznej pozostaje w takiej postaci w całym procesie inwestycyjnym, jeżeli inwestor nie wyraża zgody na komunikację elektroniczną to pismo organ doręczy mu poprzez operatora wyznaczonego w postaci papierowej, ale projekt powinien być w takiej sytuacji dołączony na nośniku cyfrowym (płyta, pendrive) i opatrzony podpisem elektronicznym organu.

Projekt w formie papierowej a projekt w formie elektronicznej to są dwa różnie sporządzone dokumenty o tej samej doniosłości prawnej i nie jest możliwa konwersja przez organ papierowego w elektroniczny ani na odwrót.

Chcę wysłać wniosek o pozwolenie na budowę przez Internet. Chcę załączyć cyfrowy projekt zagospodarowania działki lub terenu i cyfrowy projekt architektoniczno-budowlany. Czy projekt techniczny mogę później dostarczyć papierowo?

Tak, dla wniosku o pozwolenie na budowę projekt techniczny może być doręczony w innej formie, jak projekt architektoniczno-budowlany i projekt zagospodarowania działki lub terenu.

Podstawa prawna: § 5a rozporządzenia z dnia 11 września 2020 r. Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Chcę wysłać wniosek o legalizację przez Internet. Chcę załączyć cyfrowy projekt zagospodarowania działki lub terenu i cyfrowy projekt architektoniczno-budowlany. Czy projekt techniczny można dostarczyć papierowo?

Nie, dla procedur legalizacyjnych wszystkie elementy projektu budowlanego muszą być doręczone w tej samej formie (papierowo bądź elektronicznie).

Podstawa prawna: § 5a rozporządzenie z dnia 11 września 2020 r. Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Czy mogę złożyć wniosek elektronicznie, a projekt budowlany doręczyć papierowo? Lub odwrotnie - wniosek papierowo i projekt budowlany elektronicznie?

Tak. Nie ma w ustawie – Prawo budowlane przepisów, z których wynikałoby, że projekty zagospodarowania działki lub terenu oraz projekty architektoniczno-budowlane sporządzone w postaci papierowej mogą być dołączone tylko do wniosków o pozwolenie na budowę (zgłoszeń) składanych w postaci papierowej. Przepisy prawa budowlanego także nie przesądzają, że projekty sporządzone w postaci elektronicznej mogą być dołączone tylko do wniosków o składanych w formie dokumentu elektronicznego.

Czy można dodać nazwę własną do nazwy pliku z projektem (np. PAB_2022.08.28_nazwa_własna)?

Dla projektantów najważniejsze jest spełnienie wymogów formalnych dotyczących nazw plików zawartych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Ostateczna ocena poprawności należy do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, który w tej sytuacji może zakwestionować poprawność dokumentacji na etapie analizy wniosku o pozwolenie na budowę.

Przesłanie wniosku
Jak najszybciej przesłać wniosek przez Internet?

Wejdź na stronę gov.pl , a następnie wybierz Zaloguj → po wybraniu nastąpi przekierowanie na stronę logowania → zaloguj się, a następnie wybierz w menu po lewej stronie → Twoje skrzynkiMoja skrzynkaWyślij pismo → wypełnij prosty formularz:

√ w polu Wybierz urząd wpisz nazwę urzędu, do którego skierowany jest wniosek

√ w polu Rodzaj pisma wybierz Wniosek

√ w polu Tytuł pisma wpisz nazwę wniosku, np.: „Wniosek o rozbiórkę”

√ w polu Treść pisma napisz pismo przewodnie z informacją, że wniosek jest kierowany do organu administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego

√ dodaj załączniki, kliknij w pole Dodaj plik z dysku i wybierz załącznik, a w polu Opis załącznika wpisz nazwę załącznika

√ dodaj kolejny załącznik wybierając znak +

√ pole danych kontaktowych powinno być wypełnione automatycznie, sprawdź, czy dane są wypełnione poprawnie

√ wybierz przycisk Przejdź do podpisu

√ nastąpi przekierowanie na stronę Profilu zaufanego

√ podpisz dokumenty i wyślij

Podpis elektroniczny
Jakie są możliwe formy podpisu elektronicznego?

Istnieją 3 możliwe do wykorzystania formy e-podpisu:

 1. Podpis kwalifikowany

Posiada moc prawną podpisu własnoręcznego i poświadczany jest za pomocą certyfikatu kwalifikowanego. Podpis elektroniczny jest komercyjną usługą udostępnianą inwestorom odpłatnie.

Więcej informacji na temat kwalifikowanego podpisu

 1. Podpis zaufany

Całkowicie bezpłatna i powszechna forma podpisu wykorzystującego profil zaufany.

Tu można podpisać dokument podpisem zaufanym

W tym miejscu także można to zrobić

Na naszej stronie internetowej też możesz zobaczyć, jak złożyć taki podpis.

 1. E-dowód podpis osobisty

Podpis składany za pomocą e-dowodu, czyli dowodu osobistego z warstwą elektroniczną.

Więcej o e-dowodzie

Więcej o e-dowodzie i aplikacji na telefon do podpisywania dokumentów

Jakie są wymagania dla oryginalnego cyfrowego dokumentu?

Oryginałami są wszystkie dokumenty elektroniczne podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym (poprzednio zwanym podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP) lub podpisem osobistym z e-dowodu.

Czy druk wniosku o pozwolenie na budowę (PB-1) wraz z oświadczeniem (PB-5) wygenerowane na platformie e-Budownictwo muszą być osobno podpisane e-podpisem? Czy może wystarczy, że zostanie podpisane pismo przewodnie w ePUAP?

Z technicznego punktu widzenia podpis w ePUAP obejmuje wskazane w piśmie ogólnym załączniki. Oczywiście, jeśli wniosek przesyła pełnomocnik, oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5) musi być osobno podpisane przez inwestora podpisem elektronicznym.

Należy jednak mieć na uwadze fakt, że ostateczna ocena prawidłowości przedłożonej przez inwestora dokumentacji w sprawie zgłoszenia budowy należy do właściwego miejscowo organu administracji architektoniczno-budowlanej. GUNB w materiałach informacyjnych informuje organy o tym, jak wygląda kwestia techniczna podpisu ePUAP, ale formalnie nie możemy narzucić oceny za zobowiązany do tego miejscowy organ.

Czy, w przypadku kilku inwestorów, każdy musi podpisać wniosek?

Tak, jeśli inwestorzy nie działają przez pełnomocników, każdy z nich musi złożyć podpis na elektronicznym dokumencie, przy czym podpisy mogą być złożone na jednym dokumencie w różnej formie.

Jak kilku inwestorów może elektronicznie podpisać dokument?

Inwestor może złożyć elektroniczny podpis i przesłać mejlem dokument do kolejnego inwestora do podpisu. Na końcu jeden z inwestorów przesyła podpisany dokument na skrzynkę podawczą urzędu poprzez ePUAP.

Więcej informacji na stronie biznes.gov.pl

Dodatkowa informacja na stronie epuap.gov.pl

Pełnomocnik wypełniający wniosek posiada tylko pełnomocnictwo podpisane ręcznie. Czy musi dokument dostarczyć fizycznie do urzędu?

Pełnomocnik profesjonalny (radca prawny, adwokat, rzecznik patentowy, doradca podatkowy) może wykonać odpis pełnomocnictwa w formie elektronicznej i uwierzytelnić go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym z e-dowodu.

Pełnomocnik zwykły powinien przesłać oryginał pełnomocnictwa w formie dokumentu elektronicznego, papierowego lub potwierdzoną przez notariusza kopię.

Pytania techniczne
Chcę szybko złożyć wniosek przez Internet. Czy ktoś może to zrobić w moim imieniu?

Tak. Jako inwestor możesz działać poprzez pełnomocnika. Konieczne może być wniesienie opłaty skarbowej za pełnomocnictwo i załączenie dowodu, który potwierdza tę wpłatę wraz z pełnomocnictwem. Możesz załączyć kopie (zdjęcia, skany) tych dokumentów.

Chcę dokonać zgłoszenia w postaci elektronicznej. Do zgłoszenia jest wymagane dołączenie określonego pozwolenia. Czy mogę przesłać jego zdjęcie?

Tak. Ustawa Prawo budowlane pozwala na załączenie kopii pozwoleń, uzgodnień, opinii i innych dokumentów. Nie musisz dołączać oryginalnych dokumentów. Dokumenty te mogą być dołączone również w postaci skanów lub zdjęć tych dokumentów. Oczywiście zdjęcie musi być dobrej jakości, z widocznymi danymi na decyzji (data, adresat, treść, podpis).

Gdzie znajdę aktualne i kompletne dane ewidencyjne działki, które muszę wskazać we wniosku?

Aktualne i kompletne dane ewidencyjne działki możesz pobrać w aplikacji e-Budownictwo z mapy podczas wypełniania formularza wniosku.

Znajdziesz je także w powiatowym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz w urzędzie gminy. Możesz też odwiedzić stronę internetową prowadzoną przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii – www.geoportal.gov.pl.

Czy do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę należy załączyć projekt rozbiórki?

O tym, czy w konkretnym przypadku do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego należy dołączyć projekt rozbiórki, każdorazowo decyduje organ administracji architektoniczno-budowlanej.

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby inwestor przedłożył projekt rozbiórki z własnej inicjatywy. Projekt rozbiórki nie jest projektem budowlanym, nie musi spełniać wymagań dotyczących zakresu i formy projektu budowlanego określonych w Prawie budowlanym.

Prowadzenie elektronicznej korespondencji
Jak postąpi organ, jeśli w formularzu jest zaznaczone pole "Nie wyrażam zgody na komunikację z urzędem drogą elektroniczną" lub pole "adres skrzynki ePUAP" jest puste?

Strony, które nie wyraziły zgody na komunikację drogą elektroniczną, otrzymają korespondencję pocztą lub w inny przewidziany w k.p.a. sposób.

Czy możliwa jest wysyłka decyzji poprzez ePUAP przez organ w innym czasie, np. parę dni po sporządzeniu decyzji? Czy możliwe są tutaj opóźnienia?

Przepisy k.p.a. stawiają sprawę jednoznacznie – dokument podpisany powinien być niezwłocznie wysłany z urzędu. W wyjątkowych sytuacjach, jeśli decyzja jest podpisana pod koniec dnia, wysyłka może nastąpić dnia następnego, przy czym decyzje wydawane w ramach sprzeciwu dla zachowania terminu będą nadane najpóźniej w dniu, w którym upływa termin.

Gdzie mogę znaleźć adres skrzynki ePUAP, który wymagany jest w formularzu na e-Budownictwie?

Wejdź na stronę epuap.gov.pl. Zaloguj się, a następnie wybierz: Moja skrzynkaOperacje → znak + (aby rozwinąć menu) → zobaczysz Informacje szczegółowe, w tym miejscu na końcu listy znajdziesz adres.

Odbiór i ocena wniosku
Dlaczego nie ma informacji o statusie wniosku lub status wniosku jest „Nieznany”?

Status sprawy pobierany jest z Rejestru Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń (RWDZ), który jest aktualizowany przez urzędy. Do czasu wprowadzenia danych do Rejestru przez właściwy urząd status będzie „Nieznany”.

Funkcjonalność dostępna jest dla wniosków wygenerowanych w serwisie e-Budownictwo od końca kwietnia 2022 r., zawierających w stopce wniosku unikalny identyfikator.

Urzędy wprowadzają do Rejestru tylko cztery rodzaje wniosków:

 1. Wniosek o pozwolenie na budowę (PB-1),
 2. Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (PB-2) tylko w zakresie zgłoszenia budowy – bez innych robót budowlanych, tj. budowy sieci oraz stacji transformatorowych.
 3. Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-2a) tylko zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego bez przebudowy.
 4. Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę (PB-3).

i tylko dla tych wniosków możliwe jest śledzenie informacji o statusie sprawy.

Status i jego kolejne aktualizacje pojawią się po wprowadzaniu danych do Rejestru przez organ, który prowadzi sprawę.

Status może pozostać „Nieznany” również w sytuacji, gdy do Rejestru nie zostanie wprowadzony Identyfikator wniosku z e-Budownictwa, zawarty w stopce wniosku.

Mam pytanie dotyczące statusu wniosku, gdzie mogę wyjaśnić wątpliwości?

Status sprawy pobierany jest z Rejestru Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń (RWDZ), który jest aktualizowany przez urzędy. Status pojawi się dopiero po wprowadzeniu danych do Rejestru, do tego czasu status będzie „Nieznany”.

W przypadku wątpliwości dotyczących statusu sprawy skontaktuj się z urzędem prowadzącym sprawę.

Jak ocenić datę wysłania wniosku?

Liczy się data i godzina wpłynięcia pisma na skrzynkę podawczą urzędu. Podobnie w drugą stronę, kiedy pismo wysyłane jest do inwestora, liczy się data i godzina wpłynięcia na jego skrzynkę.

Co dzieje się z wnioskiem przesłanym mejlem?

Jeśli korespondencja posiada jedną z uznawanych form elektronicznego podpisu, urząd powinien rozpoznać wniosek. W przypadku braku takiego podpisu może nastąpić wezwanie do usunięcia braku formalnego. Istotne przy tym jest, czy wnioskodawca zobowiązany był do zachowania terminu. Jeśli tak, termin uważa się za zachowany w dacie wpływu wiadomości do organu, a nie w dniu wysłania.

Pamiętaj, że urząd nie ma obowiązku udzielenia odpowiedzi na adres e-mail (nie dotyczy skarg i udostępnienia informacji publicznej), a wnioskodawca powinien wskazać adres pocztowy lub ePUAP.

Czy wspomniana w ustawie Prawo budowlane kopia ma być uwierzytelniona zgodnie z k.p.a.?

Kopią dokumentu jest każde odwzorowanie np. zdjęcie wykonane dowolną techniką bądź skan dokumentu. Dokument powinien być czytelny. Dokument, który nadaje się do odczytu, ma rozdzielczość przynajmniej 595 x 842 px. Przepisy nie zobowiązują by taka kopia była przez kogokolwiek potwierdzona za zgodność z oryginałem.

Inwestor powinien dostarczyć kopię, która jest czytelna również po jej wydrukowaniu. W przypadku nieczytelnego zdjęcia organ ma podstawę do wezwania o uzupełnienie.

Które załączniki mogą być kopiami dokumentów, a które muszą być oryginalne?

Istnieją dwa dokumenty, będące załącznikami, które muszą być oryginalne:

 1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
 2. Pełnomocnictwo.
 3. Oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów wymienionych w art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
Czy do wszystkich wniosków, również tych składanych w wersji papierowej, można załączać kopie?

Tak, ale za wyjątkiem pełnomocnictwa i niektórych oświadczeń (oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i ,Oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów wymienionych w art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane), które muszą być oryginalne.

Co jeśli formularze wniosków zawierają nieaktualną podstawę prawną? Czy zostaną przyjęte przez organ?

Wnioski na e-Budownictwie często zawierają nieaktualną podstawę prawną. Pomimo tego należy z nich korzystać - są jedynymi obowiązującymi wzorami. Podstawa prawna (np. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.) została umieszczona we wzorach w dniu ich publikacji można ją zmienić tylko w drodze oficjalnej nowelizacji wzorów.

Pełnomocnictwo i oświadczenie
W jaki sposób inwestor składa oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane przez Internet?

Oświadczenie może być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Podpis osobisty to podpis z e-dowodu osobistego.

W jaki sposób pełnomocnik składa oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane przez Internet ?

Pełnomocnik dołącza do wniosku oświadczenie oraz pełnomocnictwo - oba dokumenty z podpisem elektronicznym inwestora przesyła wraz z wnioskiem na skrzynkę podawczą ePUAP urzędu.

Pełnomocnik może być umocowany do podpisania oświadczenia w imieniu inwestora, ale taka możliwość musi wynikać wprost z treści pełnomocnictwa.

W jakiej formie składane jest pełnomocnictwo?

Pełnomocnictwo powinno być dołączone do wniosku w formie oryginalnego dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym inwestora.

Pełnomocnik profesjonalny może stworzyć odpis pełnomocnictwa w formie elektronicznej (np. skan oryginału papierowego, podpisanego własnoręcznie przez inwestora) i uwierzytelnić go poprzez podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

W jaki sposób należy złożyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w przypadku większej liczby inwestorów lub osób upoważnionych do złożenia oświadczenia w imieniu inwestora?

W takim przypadku, każda osoba powinna złożyć oświadczenie oddzielnie.

Jestem współwłaścicielem nieruchomości. W jaki sposób mam wykazać w oświadczeniu, że mam prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane?

Wskazanie w oświadczeniu, że posiadasz zgodę pozostałych współwłaścicieli jest wystarczające. Jednak organ przyjmujący zgłoszenie może zażądać jego uzupełnienia. Wskaż w oświadczeniu zarówno dokument potwierdzający istnienie prawa (np. numer księgi wieczystej), jak i nazwiska współwłaścicieli, którzy wyrazili zgodę na wykonanie robót.

Jestem współwłaścicielem nieruchomości. Czy to oznacza, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane?

Potrzebujesz zgody wszystkich współwłaścicieli. Jeśli chcesz złożyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością, której jesteś współwłaścicielem, koniecznie uzyskaj zgodę pozostałych współwłaścicieli.

Bądź na bieżąco
z aktualnościami GUNB

Korzystamy z plików cookies, by ułatwić użytkownikom poruszanie się po serwisie.

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane do urządzeń (komputer, tablet, smartfon). Nie zawierają one danych osobowych. Pozwalają m.in. tworzyć anonimowe statystyki serwisu.

Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie i zapisanie w pamięci urządzenia. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki, żeby wyłączyć zapisywanie ciasteczek, a także usunąć je lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku.

Zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych je stosujących.

Przeczytaj również o polityce prywatności.