Portal eBudownictwo Serwisy GUNB:
iconUstawienia dostępności

Wniosek o uproszczoną legalizację (PB-15)

Wniosek o uproszczone postępowanie legalizacyjne

1. Podstawa prawna

Art. 49f ust. 1 w związku z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

2. Uproszczone postępowanie legalizacyjne

W przypadku obiektu budowlanego lub jego części będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę albo bez wymaganego zgłoszenia albo pomimo wniesienia sprzeciwu od tego zgłoszenia, jeżeli od zakończenia budowy upłynęło co najmniej 20 lat, organ nadzoru budowlanego wszczyna uproszone postępowanie legalizacyjne.

Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego może wystąpić do organu nadzoru budowlanego z żądaniem wszczęcia uproszczonego postępowania legalizacyjnego.

W przypadku obiektów budowlanych, których budowa została zakończona przed dniem 1 stycznia 1995 r. lub w stosunku do których przed tym dniem wszczęto postępowanie administracyjne, uproszczone postępowanie legalizacyjne prowadzi się wyłącznie na żądanie właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego.

3. Podmiot składający wniosek

Wniosek składa właściciel lub zarządca obiektu budowlanego lub jego części wnioskujący o legalizację.

Właścicielem lub zarządcą może być:

 • osoba fizyczna
 • osoba prawna
 • jednostka nieposiadająca osobowości prawnej (w przypadku państwowej i samorządowej jednostki organizacyjne i organizacji społecznej).

Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika.

4. Organ właściwy do rozpatrzenia wniosku

Wniosek składa się do organu nadzoru budowlanego.

Organem nadzoru budowlanego jest:

 • powiatowy inspektor nadzoru budowlanego
 • wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego (w zakresie spraw wymienionych w art. 82 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego).

5. Zawartość wniosku

W celu wypełnienia wniosku w postaci elektronicznej konieczne będzie wskazanie danych dotyczących:

 • wnioskodawcy, tj. właściciela lub zarządcy
 • pełnomocnika (jeżeli wnioskodawca zamierza działać przez pełnomocnika)
 • obiektu budowlanego lub jego części

W zakresie danych dotyczących obiektu budowlanego lub jego części należy podać:

 • datę zakończenia budowy
 • opis obiektu budowlanego, w tym jego funkcję
 • parametry charakterystyczne obiektu (takie jak wysokość, długość, szerokość, liczba kondygnacji)
 • miejsce położenia obiektu (w szczególności adres lub dane ewidencyjnej z Centralnej Ewidencji Gruntów i Budynków).

6. Załączniki do wniosku

Do wniosku należy dołączyć:

 • pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej) – jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Nie ma konieczności przesyłania dokumentów w postaci papierowej podpisanych elektronicznie przez podmioty sporządzające te dokumenty. Dokumenty zawierające podpis elektroniczny są oryginałami.

Ponadto dokumenty mogą być dołączone również w postaci skanów lub zdjęć tych dokumentów. Nie dotyczy to pełnomocnictwa i oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, które składa się w oryginale, tj. w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (z e-dowodu).

7. Termin na złożenie wniosku

Wniosek można złożyć w każdym czasie, gdy od zakończenia budowy upłynęło co najmniej 20 lat, o ile termin ten nie upłynął po dniu wydania postanowienia o wstrzymaniu budowy na podstawie art. 48 ust. 1 Prawa budowlanego oraz w stosunku do obiektu budowlanego lub jego części nie została wydana decyzja o rozbiórce.

8. Termin na rozpatrzenie wniosku przez organ

Miesiąc, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – 2 miesiące (art. 35 § 3 K.p.a.).

Do powyższego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 K.p.a.).

9. Postępowanie w sprawie wniosku w postaci elektronicznej

Złożenie wniosku w postaci elektronicznej nie przesądza, że dalsza korespondencja między inwestorem (jego pełnomocnikiem) i organem będzie odbywać się w postaci elektronicznej.

Inwestor (jego pełnomocnik) składając wniosek w postaci elektronicznej będzie decydował, czy wyraża zgodę na doręczenie korespondencji w tej sprawie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Jeżeli przy wypełnianiu wniosku takiej zgody nie wyrazi, dalsza korespondencja będzie odbywać się w postaci papierowej.

10. Opłaty przy wniosku

Złożenie wniosku o uproszone postępowanie legalizacyjne nie wymaga wnoszenia żadnych opłat.

Wyjątkiem jest opłata za pełnomocnictwo (jeżeli zawiadomienia dokonuje się przez pełnomocnika).

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).

11. Wzór wniosku

Wzór wniosku o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego (PB-15) załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 16 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego.

Formularz wniosku wypełniony w serwisie e-Budownictwo można przesłać drogą elektroniczną poprzez ePUAP. Można go też pobrać na dysk, wydrukować i przekazać do organu drogą tradycyjną.

Korzystamy z plików cookies, by ułatwić użytkownikom poruszanie się po serwisie.

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane do urządzeń (komputer, tablet, smartfon). Nie zawierają one danych osobowych. Pozwalają m.in. tworzyć anonimowe statystyki serwisu.

Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie i zapisanie w pamięci urządzenia. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki, żeby wyłączyć zapisywanie ciasteczek, a także usunąć je lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku.

Zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych je stosujących.

Przeczytaj również o polityce prywatności.