Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

Utwórz dokument

1. Podstawa prawna

Art. 50 ust. 1 i art. 52 ust. 1 oraz art. 59 ust. 1 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.).

2. Warunki do złożenia wniosku

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego:

Należy złożyć wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeśli dla nieruchomości, na której chcesz zrealizować inwestycję, nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Inwestycje celu publicznego to działania o znaczeniu:

 • lokalnym (gminnym),
 • ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym),
 • krajowym (także inwestycje międzynarodowe oraz ponadregionalne),
 • metropolitalnym (wielkomiejskim).

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy:

Należy złożyć wniosek o ustalenie warunków zabudowy, gdy:

 • dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
 • chcesz zmienić jej sposób zagospodarowania.

3. Prace wymagające złożenia wniosku

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego:

Jeśli chcesz wybudować m.in. sieci:

 • wodociągową,
 • kanalizacyjną,
 • cieplną,
 • elektroenergetyczną,
 • gazową,

lub zrealizować budowę np.:

 • dróg publicznych, dróg rowerowych, ciągów pieszych, linii kolejowych,
 • publicznych urządzeń, które służą do: zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków, odzysku, unieszkodliwiania i składowania odpadów,
 • obiektów i urządzeń, które służą ochronie środowiska,
 • pomieszczeń dla urzędów organów władzy, administracji, sądów i prokuratur, państwowych szkół wyższych, szkół publicznych, państwowych lub samorządowych instytucji kultury,
 • publicznych obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, obiektów sportowych.

Pamiętaj, że w innych przepisach mogą być określone inne cele publiczne.

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy:

Jeśli chcesz, np.:

 • zbudować, rozbudować, nadbudować budynek lub inny obiekt budowlany, lub wykonać inne roboty budowlane, które wymagają pozwolenia na budowę lub prowadzą do zmiany zagospodarowania terenu, która trwa dłużej niż rok;
 • zmienić sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;
 • zbudować na podstawie zgłoszenia budowy:
 1. wolno stojący budynek mieszkalny jednorodzinny, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których budynek został zaprojektowany;

 2. wolno stojący parterowy budynek rekreacji indywidualnej, czyli budynek: przeznaczony do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy powyżej 35 m2, ale nie więcej niż 70 m2, przy rozpiętości elementów konstrukcyjnych do 6 m i wysięgu wsporników do 2 m. Liczba tych budynków nie może być większa niż jeden na każde 500 m2 powierzchni działki.

 3. wolno stojący, maksymalnie dwukondygnacyjny budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni zabudowy do 70 m2, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany, a budowa jest prowadzona, aby zaspokoić potrzeby mieszkaniowe inwestora;

 4. wolno stojący parterowy budynek stacji transformatorowej i kontenerowej stacji transformatorowej o powierzchni zabudowy do 35 m2.

4. Podmiot składający wniosek

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego:

Każdy (także osoba fizyczna), a inwestycja nie musi być finansowana ze środków publicznych.

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy:

Każdy. Nie musisz być właścicielem nieruchomości ani posiadać innego tytułu do dysponowania nieruchomością.

Urząd może otrzymać kilka różnych wniosków dotyczących tej samej nieruchomości.

Pamiętaj jednak, że uzyskanie pozwolenia na budowę na jedną z tych inwestycji może wykluczyć realizację pozostałych.

5. Organ właściwy do rozpatrzenia wniosku

 • urząd miasta lub gminy właściwy dla terenu inwestycji,
 • urząd wojewódzki – dla inwestycji planowanej na terenie zamkniętym.

Urząd ustalasz na podstawie położenia nieruchomości. Jeśli inwestycja wykracza poza obszar jednej gminy – złóż wniosek do urzędu miasta lub gminy, gdzie znajduje się największa część terenu, na którym chcesz zrealizować inwestycję. Decyzja zostanie wydana w porozumieniu z pozostałymi urzędami miasta lub gminy.

6. Zawartość wniosku

W celu wypełnienia wniosku konieczne będzie wskazanie danych dotyczących:

 • jego rodzaju,
 • wnioskodawcy (w tym danych do korespondencji),
 • pełnomocnika (jeżeli wnioskodawca zamierza działać przez pełnomocnika),
 • terenu objętego wnioskiem,
 • charakterystyki inwestycji,
 • obsługi komunikacyjnej,
 • dostępu do infrastruktury technicznej,
 • parametrów:
  • budynku i/lub
  • obiektu budowlanego, który nie jest budynkiem i/lub
  • składowiska odpadów i/lub
  • zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

7. Co trzeba przygotować do wniosku

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego:

Zawsze:

 • mapa zasadnicza, a w przypadku jej braku – mapa ewidencyjna,
 • załączniki graficzne.

W zależności od potrzeb:

 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej,
 • pełnomocnictwo,
 • kopia decyzji środowiskowej,
 • inne dokumenty, które są wymagane w przypadku wnioskowanej przez Ciebie inwestycji lub które uznasz za ważne.

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy:

Zawsze:

 • mapa zasadnicza, a w przypadku jej braku – mapa ewidencyjna,
 • załączniki graficzne.

W zależności od potrzeb:

 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej,
 • pełnomocnictwo,
 • kopia decyzji środowiskowej,
 • potwierdzenie dostępu do drogi i infrastruktury technicznej,
 • inne dokumenty, które są wymagane w przypadku wnioskowanej przez Ciebie inwestycji lub, które uznasz za ważne.

8. Termin na złożenie wniosku

W dowolnym momencie.

Pamiętaj jednak, że decyzja będzie ci potrzebna do uzyskania pozwolenia na budowę.

9. Termin na rozpatrzenie wniosku przez organ

Decyzję otrzymasz w ciągu:

 • 65 dni – w przypadku decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 • 21 dni – w przypadku decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej wolno stojącego maksymalnie dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m2, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany, a budowa jest prowadzona, aby zaspokoić potrzeby mieszkaniowe inwestora;
 • 90 dni – w pozostałych przypadkach decyzji o warunkach zabudowy.

W praktyce termin ten może być dłuższy, ponieważ nie wlicza się do niego terminów przewidzianych na uzyskanie uzgodnień i opinii czy okresów zawieszenia postępowania. Wydanie decyzji może się również opóźnić np. z winy strony lub przyczyn niezależnych od urzędu.

10. Opłaty przy wniosku

 • złożenie wniosku jest bezpłatne – jeśli jesteś właścicielem lub użytkownikiem wieczystym terenu, którego dotyczy wniosek;
 • opłaty skarbowej nie płacą również organizacje pożytku publicznego, jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego;
 • 598 zł – w pozostałych przypadkach.

11. Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe na temat wniosku znajdziesz na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii:

http://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/wniosek-o-ustalenie-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-albo-warunkow-zabudowy

12. Wzór wniosku

Wzór wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy określa załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy. (Dz.U. 2024 r. poz. 351)

Formularz wniosku wypełniony w serwisie e-Budownictwo można przesłać drogą elektroniczną poprzez ePUAP. Można go też pobrać na dysk, wydrukować i przekazać do organu drogą tradycyjną.

Korzystamy z plików cookies, by ułatwić użytkownikom poruszanie się po serwisie.

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane do urządzeń (komputer, tablet, smartfon). Nie zawierają one danych osobowych. Pozwalają m.in. tworzyć anonimowe statystyki serwisu.

Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie i zapisanie w pamięci urządzenia. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki, żeby wyłączyć zapisywanie ciasteczek, a także usunąć je lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku.

Zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych je stosujących.

Przeczytaj również o polityce prywatności.