Deklaracja dostępności

Obowiązuje od 29 marca 2022 14:13

Deklaracja dostępności serwisu

Jesteśmy świadomi tego, że dostępność jest procesem, nad którym pracujemy każdego dnia

Deklaracja dostępności serwisu www.e-budownictwo.gunb.gov.pl

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej e-budownictwo.gunb.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 03.08.2020 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 01.10.2021 r.

Strona internetowa jest nie zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niezgodności:

-niedostępne menu konta użytkownika oraz edycji kopii roboczych wniosków po zalogowaniu się do zaplecza aplikacji,

-niesemantyczna lista aktywnych linków – sekcja kreatora dostępnych wniosków (umieszczona na stronie głównej) jest niedostępna dla komunikatów klawiatury,

-mechanizm częściowej „pułapki nawigacyjnej dla komunikatów klawiatury” w obrębie otwartych kart kreatora wniosków – brak możliwości powrotu poprzez menu aplikacji,

-po powiększeniu widoku w przeglądarce nie wyświetlają się wszystkie pozycje menu konta użytkownika.

-rozwijana sekcja (aktywne łącza) – „Najczęściej zadawane pytania” jest niedostępna dla komunikatów klawiatury,

-cześć linków oraz niektóre etykiety interfejsu użytkownika serwisu są niezrozumiałe albo nie posiadają dostępnych wartości tekstowych,

-niektóre pola wyboru opcji formularzy są niedostępne dla komunikatów klawiatury,

-niektóre aktywne elementy formularzy nie posiadają dostępnych etykiet,

-aplikacja nie posiada spójnego mechanizmu ułatwiającego szybkie pomijanie głównych powtarzalnych sekcji nawigacyjnych,

-niektóre aktywne elementy interfejsu użytkownika aplikacji webowej nie posiadają dostępnych etykiet,

-część zdjęć i grafik nie posiada opisów alternatywnych,

-na niektórych stronach może wystąpić niepoprawna struktura nagłówkowa,

-niektóre aktywne elementy interfejsu użytkownika oraz treści nie spełniają minimalnych norm zachowania kontrastu.

Wyłączenia:

-mapy oraz treści pochodzące od zewnętrznych dostawców są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

-Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 30 marca 2023 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

Staramy się zapewnić dostępność strony internetowej, jednak jeżeli znajdziesz błędy lub masz uwagi prosimy o kontakt pod adres e-mail: koordynator.dostepnosci@gunb.gov.pl W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:

  1. dane osoby zgłaszającej żądanie,
  2. wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz
  3. sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Główny Urząd Nadzoru Budowlanego odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ I OZNAKOWANIE BUDYNKU

Przed budynkiem GUNB, w ciągu ul. Kruczej po obu stronach jezdni, znajdują się parkingi z wydzielonymi i oznakowanymi stanowiskami przeznaczonymi dla samochodów osób niepełnosprawnych.

Dogodny dojazd zapewniają również autobus linii nr 107 ZTM Warszawa (przystanek w kierunku Esperanto jest usytuowany bezpośrednio przed wejściem do Urzędu) oraz tramwaje jeżdżące Al. Jerozolimskimi (odległość ok. 150 m).

Wejście główne znajduje się od strony ul. Kruczej. Do holu parteru można wejść bezpośrednio z chodnika publicznego. Ani w wejściu, ani w holu nie ma barier architektonicznych utrudniających poruszanie.

Po lewej stronie drzwi wejściowych jest umieszczona czytelna tablica z numerem budynku, która stanowi informację adresową, a po prawej - tablica z godłem Rzeczypospolitej Polskiej oraz tablica z nazwą Urzędu. Nad wejściem znajdują się wyraźne litery identyfikujące instytucję (GUNB).

Drzwi wejściowe (zewnętrzne) są kontrastowo oznakowane, a ich szerokość umożliwia swobodny przejazd osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim. Drzwi nie są sterowane automatycznie, po ich prawej stronie zainstalowano dzwonek, którym można przywołać osobę do pomocy w otwarciu drzwi. Obok holu głównego znajduje się Kancelaria Ogólna GUNB wyposażona w okno podawcze wraz z oznakowaną piktogramem pętlą indukcyjną. Z holu dostępny jest też pokój dla interesantów, w tym dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz toaleta przystosowana do potrzeb takich osób.

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Osoby z problemami słuchu

Osoby niesłyszące lub niedosłyszące mają możliwość skorzystania z systemu pętli indukcyjnej zainstalowanej w Kancelarii Ogólnej GUNB. Zapewniamy też pomoc tłumacza języka migowego on-line (za pośrednictwem aplikacji dostępnej z poziomu przeglądarki internetowej w siedzibie Urzędu oraz poza GUNB przez stronę internetową GUNB połącz z tłumaczem języka migowego - odnośnik otworzy się w nowym oknie.)

W celu umówienia wizyty na miejscu i skorzystania z pomocy tłumacza prosimy zgłosić wniosek co najmniej 3 dni robocze przed wizytą w Urzędzie (z wyjątkiem sytuacji nagłych). Wniosek można osobiście złożyć w Urzędzie. Można też wysłać pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną na adres kancelaria@gunb.gov.pl lub faksem: numer 22 661-81-42. Można również wysłać SMS, MMS lub skontaktować się z Urzędem za pośrednictwem komunikatora internetowego WhatsApp pod numerem tel. 603 757 691. Istnieje też możliwość kontaktu za pośrednictwem osoby przybranej przez telefon do Kancelarii Ogólnej pod numer 22 661 94 54. W zgłoszeniu prosimy określić temat sprawy oraz wskazać, jak możemy się skontaktować w sprawach związanych z ustaleniem terminu wizyty, formy komunikowania się itp.

Osoby z niepełnosprawnością wzroku

Osobom niewidzącym i niedowidzącym możemy udostępnić dokumenty wydrukowane pismem Braille'a lub drukiem powiększonym, a także w formie nagrania na nośniku dźwięku (np. CD) lub jako plik dźwiękowy drogą elektroniczną.

Korzystamy z plików cookies, by ułatwić użytkownikom poruszanie się po serwisie.

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane do urządzeń (komputer, tablet, smartfon). Nie zawierają one danych osobowych. Pozwalają m.in. tworzyć anonimowe statystyki serwisu.

Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie i zapisanie w pamięci urządzenia. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki, żeby wyłączyć zapisywanie ciasteczek, a także usunąć je lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku.

Zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych je stosujących.

Przeczytaj również o polityce prywatności.