Wniosek o sporządzenie planu miejscowego lub o zmianę planu miejscowego

Utwórz dokument

OPRACOWANIE LUB ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

1. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Właściwy miejscowo urząd miasta lub gminy.

2. WYMAGANE DOKUMENTY

Obligatoryjnie:

 1. wniosek o opracowanie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

Załączniki:

 1. jeżeli z wnioskiem występuje Pełnomocnik – dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem wraz z opłatą skarbową w wysokości 17,00 zł – jeżeli jest taka wymagana.

3. TERMIN REALIZACJI

W zależności od stopnia złożoności sprawy.

4. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany. Plan miejscowy i jego zmianę uchwala Rada Miejska / Rada Gminy, po stwierdzeniu, że nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. Wójt / Burmistrz / Prezydent przedstawia właściwemu miejscowo Wojewodzie uchwałę w sprawie uchwalenia planu lub jego zmiany, wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych w celu oceny ich zgodności z przepisami prawnymi. Ww. uchwały wchodzą w życie po upływie terminu określonego w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zmianami).

5. OPŁATY

 1. opłata skarbowa w kwocie 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem - jeżeli jest taka wymagana.

6. TRYB ODWOŁAWCZY

Brak.

7. DODATKOWE INFORMACJE

Koszty sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany obciążają:

 1. budżet gminy, z zastrzeżeniem niżej wymienionych punktów: 2., 3., 4., 5.;
 2. budżet państwa - jeżeli jest on w całości lub w części bezpośrednią konsekwencją zamiaru realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym;
 3. budżet województwa - jeżeli jest on w całości lub w części bezpośrednią konsekwencją zamiaru realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim;
 4. budżet powiatu - jeżeli jest on w całości lub w części bezpośrednią konsekwencją zamiaru realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym;
 5. inwestora realizującego inwestycję celu publicznego - w części, w jakiej jest on bezpośrednią konsekwencją zamiaru realizacji tej inwestycji.

Procedurę opracowania planu lub jego zmiany prowadzi Wójt / Burmistrz / Prezydent, zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zmianami). Plan miejscowy i jego zmianę uchwala Rada Miejska / Rada Gminy.

8. PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zmianami),
 2. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zmianami),
 3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami),
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze zmianami).

Korzystamy z plików cookies, by ułatwić użytkownikom poruszanie się po serwisie.

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane do urządzeń (komputer, tablet, smartfon). Nie zawierają one danych osobowych. Pozwalają m.in. tworzyć anonimowe statystyki serwisu.

Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie i zapisanie w pamięci urządzenia. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki, żeby wyłączyć zapisywanie ciasteczek, a także usunąć je lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku.

Zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych je stosujących.

Przeczytaj również o polityce prywatności.